Home

Autoriteit Persoonsgegevens AVG

De AVG en de UAVG regelen ook de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als toezichthouder op deze wet en andere wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens. Belangrijkste bepalingen AVG. De AVG gaat over het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens Persoonsgegevens; Wetten; Het werk van de Autoriteit Persoonsgegevens; Onderwerpen. Corona; AVG voor het mkb; Algemene informatie AVG; Beveiliging; Financiën; Foto en film; Gezondheid; Identificatie; Internationaal; Internet, telefoon, tv en post; Onderwijs; Overheid; Politie en justitie; Werk en uitkering; Zelf doen. Gebruik uw privacyrechten; Voorbeeldbrieven privacyrechte De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat elke gedragscode mechanismen heeft waardoor een toezichthoudend orgaan het verplichte toezicht kan uitvoeren. Dit toezichthoudend orgaan kan worden geaccrediteerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of een andere Europese toezichthouder

Mag ik persoonsgegevens delen via e-mail, app of de cloud? In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat niet expliciet dat het gebruik van deze diensten verboden is. Wel kan het in sommige gevallen als een 'gebrek aan beveiliging' worden gezien. Bijvoorbeeld wanneer u gevoelige persoonsgegevens opslaat in een gratis clouddienst Overheden, bedrijfsleven en verenigingen moeten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Door de AVG krijgen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen en processen hierop inrichten. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de 10 belangrijkste stappen ter voorbereiding op de AVG op een rijtje gezet

Inclusief relevante rechtspraak over het commercieel belang en verwerking van persoonsgegevens buiten de EER Drie jaar na de inwerkingtreding van de AVG (per 25-05-2018) leek het ons aardig eens terug te blikken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is inmiddels op dreef met het opleggen van boetes voor het overtreden van de privacywet Autoriteit Persoonsgegevens De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit die toezicht houdt op het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De AP is een zelfstandig bestuursorgaan dat door de overheid is aangewezen als toezichthouder De AVG is op 24 mei 2016 in werking getreden, maar pas echt van toepassing sinds 25 mei 2018. De Autoriteit persoonsgegevens (AP) is toezichthouder. Voor de volledige en actuele wettekst van de AVG kun je terecht op wetten.overheid.nl. Doel van de AVG. Waarom is de AVG eigenlijk ingevoerd? De AVG heeft twee kerndoelen De AVG zorgt voor grip op persoonsgegevens. En dat betekent ook iets voor u als ondernemer. Heeft u bijvoorbeeld de basis op orde, dus de juiste grondslag voor uw verwerking? Heeft u een overeenkomst met al uw verwerkers? En weet u wat u moet doen bij een datalek? De Autoriteit Persoonsgegevens helpt u op weg met praktische informatie

2 De Autoriteit persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit, bedoeld in artikel 51, eerste lid, van de verordening. 3 Onverminderd artikel 57 van de verordening, heeft de Autoriteit persoonsgegevens tot taak toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de verordening of de wet bepaalde De Autoriteit Persoonsgegevens over de AVG: Wat is de strekking van de AVG en wat zegt deze over de verwerking van persoonsgegevens? Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacyregels gelden in alle landen van de Europese Unie

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG

Autoriteit Persoonsgegeven

Autoriteit Persoonsgegevens deelt AVG-boete van 460.000 euro uit aan ziekenhuis Ook krijgt het ziekenhuis een last onder dwangsom. Het is de eerste boete onder de AVG De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Raad voor Accreditatie (RvA) gaan samen zorgen voor de goedkeuring van AVG-certificaten. Zij hebben daartoe een informatieprotocol ondertekend. Met een AVG -certificaat kan de verwerker van persoonsgegevens aantonen dat zijn product, proces of dienst aan de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ) voldoet De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een waarschuwing afgegeven voor bedrijven die zogenaamde AVG-keurmerken aanbieden. Via het keurmerk zouden organisaties kunnen aantonen dat ze aan de Algemene. De Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt ondernemers voor een brief waarin een waardeloze AVG-scan wordt aangeboden. In de brief wordt geschermd met een bedrijfsbezoek door de toezichthouder en. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Autoriteit Persoonsgegevens Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging Autoriteit Persoonsgegevens Verantwoordelij

4 De Autoriteit persoonsgegevens kan in geval van een overtreding van de krachtens artikel 3.17, zevende lid, van de Wet op het financieel toezicht gestelde verplichtingen aan de overtreder een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste 20.000.000 euro of,. De Avg uitgelegd deel 7: de Autoriteit Persoonsgegevens. In een serie besteden we aandacht aan een aantal grote veranderingen op privacy-gebied waarmee ICT-bedrijven geconfronteerd gaan worden. Reden van deze veranderingen zijn de nieuwe Europese privacy-regels uit de GDPR (General Data Protection Regulation); de Algemene verordening.

Autoriteit Persoonsgegevens verduidelijkt gevolgen AVG in de zorg De Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) verplicht organisaties die als kerntaak op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, om een Functionaris voor de gegevensbescherming ( FG ) aan te stellen en voor bepaalde verwerkingen een Data Protection Impact Assessment ( DPIA ) uit te voeren De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft grote twijfels bij het nut van dit openbare register. Dat schrijft de AP in een advies aan de Tweede Kamer. Volgens de AP maakt vermelding in het Transparantieregister zorg een aanzienlijke inbreuk op het grondrecht op gegevensbescherming van de arts. Zo'n vermelding hoeft namelijk helemaal niet te.

AVG-gedragscode Autoriteit Persoonsgegeven

De Autoriteit Persoonsgegevens van de Duitse deelstaat Beieren reageerde hevig geirriteerd over de ophef en sprak van een moedwillige poging van tegenstanders van de privacywet om de AVG met onzin in diskrediet te brengen privacy-statement-avg-proof. Tuincursus-Online voldoet aan de wettelijke eisen van de AVG of ook wel GPDR genoemd, hieronder is te lezen wat deze regels precies inhouden. 3448 BL Woerden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Geral overbeek is de Functionaris Gegevensbescherming. De AVG. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Voorheen hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Bron: Autoriteit Persoonsgegevens Persoonsgegevens en uw privacy (AVG) Bank en Data. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Daarmee geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, ook voor banken. De AVG gaat over persoonsgegevens

Stap 4: Maak de beveiliging in orde Autoriteit

  1. g van persoonsgegevens, onze missie.. De Gegevensbescher
  2. AVG -proof is een hele klus. Zoals je al op verschillende sites en platforms hebt gelezen, is er een nieuwe wet AVG die de oude Wbp vervangt, welke per 25 mei 2018 in gaat. De NVLF heeft webinars georganiseerd om uitleg te geven en is een samenwerking met AVG-verenigingen aangegaan om een stappenplan aan te schaffen waarmee je aan de slag kunt.
  3. g (AVG) is de privacywetgeving aangescherpt. In het dagelijks werk van veiligheidskundigen levert de nieuwe wet nog veel vragen op

Onderneming en privacy les 1. Totstandkoming AVG. Eerst Wet persoonsregistratie Dan wet bescherming persoonsgegevens (Gebaseerd op een Europese richtlijn.) - Liet nog erg veel vrijheid om va af te wijken. - Hierbij was het orgaan autoriteit persoonsgegevens het controleorgaan. Dan AVG (is geldig in heel Europa) - Is een Europese verordening. Wet AVG. De privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie. Internationaal heet de wet General Data Protection Regulation (GDPR). Door de AVG heb je meer verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens dan voorheen De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de campagne over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een vervolg gegeven met praktische informatie voor mkb-ers over datalekken

Die meldplicht is in grote lijnen hetzelfde als de huidige wetgeving waar de Autoriteit Persoonsgegevens op toeziet, maar de AVG stelt strengere eisen aan de registratie van datalekken binnen een organisatie: deze moeten volledig gedocumenteerd worden, zodat de meldplicht gecontroleerd kan worden Register datalekken. Een model-register datalekken* biedt een handvat om te komen tot de benodigde set documentatie waarmee de Autoriteit Persoonsgegevens kan controleren of u als kantoor aan de meldplicht heeft voldaan. > Download. Toelichting. Onder de AVG blijft de meldplicht datalekken grotendeels hetzelfde De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 4 nieuwe directeuren aangesteld om zich voor te bereiden op de nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AP voert aan dat de invoering van de AVG vanaf 25 mei 2018 tot ingrijpende veranderingen leidt voor de bescherming van persoonsgegevens en dus ook voor het toezicht en de toezichthouder

AP: Gezichtsherkenningscamera vrijwel nooit toegestaanAVG / GDPR en (web)apps: 5 aandachtspunten voor

Voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) waarschuwt voor bedrijven die zeggen dat ze een AVG-keurmerk kunnen afgeven waarmee organisaties aan kunnen tonen dat ze voldoen aan de de nieuwe privacywet. Dit soort bedrijven zegt soms samen te werken met de AP, maar dat klopt niet Bij briefvan 19 december 2019 is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op grond van het bepaalde in artikel 36, vierde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geraadpleegd over het concept voor een wetvoorstel Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud (hierna: het concept). Hoofdpunten advie Naast de boetebevoegdheid ingevolge de AVG en Uitvoeringswet AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van artikel 15.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) een boete opleggen ter zake van overtreding van de in artikel 15.1, tweede lid, van deze wet bedoelde regels (de meldplicht voor datalekken in artikel 11.3a van de Tw), het bepaalde bij en krachtens artikel 18.15a van. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is inmiddels dermate gegroeid dat nu ook bedrijven uit het MKB kunnen worden beboet. Recentelijk heeft de AP twee kleinere bedrijven beboet. Een MKB ondernemer CP&A en een orthodontiepraktijk kregen respectievelijk € 15.000 en € 12.000 boete opgelegd. In beide gevallen ging het om de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Bij CP&A [

BKR krijgt torenhoge boete van Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft sinds 25 mei, toen de AVG ging gelden, ruim 600 klachten ontvangen over schending van privacyrechten. Vierhonderd klachten zijn inmiddels geanalyseerd Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Organisaties krijgen tot 25 mei 2018 om de nieuwe privacyregels te implementeren, want vanaf die datum is deze verordening ook daadwerkelijk van toepassing. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een 10-stappenplan gepubliceerd dat organisaties kan helpen met de voorbereiding op deze nieuwe Europese. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens, maar noemt in artikel 5.1 wel opslagbeperking. Hierin wordt aangegeven dat een persoonsgegeven alleen bewaard mag worden als identificeerbaar gegeven, voor zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is Autoriteit Persoonsgegevens verduidelijkt rol functionaris gegevensbescherming. maandag 28 juni 2021, 10:41 door Redactie, 7 reacties. (AVG), maar in de praktijk.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in het eerste jaar na invoering van de AVG bijna 20.000 klachten ontvangen over privacyschendingen. De privacywaakhond ontving daarnaast in de eerste vijf. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een waarschuwing afgegeven voor bedrijven die een zogenaamd AVG-keurmerk aanbieden, waarmee organisaties zouden kunnen aantonen dat ze voldoen aan de algemene.

Eerste AVG-boete in Nederland voor ziekenhuis: Onnodige

Corona Autoriteit Persoonsgegeven

2 jaar AVG: Toezicht door de Autoriteit Persoonsgegevens. In deze factsheet gaan we in op de taken en bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP). De AP heeft meerdere taken, waaronder het houden van toezicht en het afhandelen van klachten. De afgelopen jaren heeft de AP laten zien dat zij een conservatieve lijn hanteert. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft sinds het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor ruim 3 miljoen euro aan boetes opgelegd aan vijf bedrijven en organisaties die de databeschermingswet overtraden. Dat laat een woordvoerder weten, meldt NRC. Tot nu toe was een boetebedrag van ruim 2,3 miljoen euro in vier zaken bekend Socialmediabedrijf TikTok moet een boete van 750.000 euro betalen vanwege het schenden van de privacy van jonge kinderen. Het is een van de hoogste boetes ooit van toezichthouder Autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt 3,4 miljoen euro extra van de overheid. Daarmee kan de privacytoezichthouder zich het komende jaar beter richten op handhaving van de AVG, de Europese privacywet De ministerraad heeft met instemming kennisgenomen van het voornemen van minister Dekker voor Rechtsbescherming om Aleid Wolfsen te herbenoemen als voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) per 1 augustus 2021 voor een periode van vijf jaar. Aleid Wolfsen is sinds 2016 voorzitter van de AP

De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek begonnen naar inbreuk op het medisch dossier van Barbie. Tientallen medewerkers van het Hagaziekenhuis in Den Haag blijken zonder toestemming in het medische dossier van Samantha de Jong te hebben gekeken, die bekend is als Barbie van de realitysoap Oh oh Cherso Autoriteit Persoonsgegevens controleert verwerkersovereenkomsten private sector. NL. 25 januari 2019. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aangekondigd dat zij gaat controleren hoe 30 bedrijven hun afspraken over het verwerken van persoonsgegevens met andere partijen hebben geregeld. Verwerkersovereenkomsten zijn er allerlei soorten en maten De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de populaire videoapp TikTok een boete van 750.000 euro opgelegd. Dat is een van de hoogste boetes die de AP tot nu toe aan een bedrijf heeft uitgedeeld. De app schond volgens de toezichthouder de privacy van jonge kinderen TikTok krijgt AVG-boete van 750.000 euro voor Engelstalige privacyverklaring. 22-07 - De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van 750.000 euro opgelegd aan TikTok. De app heeft de privacy.

Autoriteit Persoonsgegevens geeft TikTok boete van 750.000 euro om schenden van privacy kinderen De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft videoapp TikTok een boete van 750.000 euro wegens het schenden van privacy van jonge kinderen. Pieter Sabel 22 juli 2021, 13:1 De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht om iedere klacht in behandeling te nemen. Alleen al om die reden is het nodig dat alle bedrijven voldoen aan de AVG. De link naar het bericht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u hier aan

3 jaar AVG: een overzicht van de boetes van de Autoriteit

De Autoriteit Persoonsgegevens kampte vorig jaar met personeelstekorten en kreeg toen al 21.000 meldingen van datalekken binnen. Dat zullen er dit jaar naar verwachting 25.000 zijn, zegt de. Overtreding van de AVG!'. 7 maart 2019. De cookiewall of cookiemuur mag niet meer. Iedereen kent 'm wel: de vervelende, beeldvullende pop-up die de toegang tot websites onmogelijk maakt (voordat deze pop-up 'weggeklikt' wordt). Krap een jaar na het van toepassing zijn van de AVG is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vandaag met het.

Nieuwe privacywetgeving: Viadesk is klaar voor de AVG

Autoriteit Persoonsgegevens - Privacy Zeke

Artikel 33. EU-AVG. Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit. 1. Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden, meldt de verwerkingsverantwoordelijke deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat hij er kennis van heeft genomen, aan de. De AVG beschermt persoonsgegevens. In het kader van de AVG spelen bij het verwerken of laten verwerken van persoonsgegevens de begrippen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een rol. Wat deze begrippen precies inhouden en wat de verschillen zijn, Voorbeeldlijst Autoriteit Persoonsgegevens Gegevensbescherming in de EU. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving en andere regels voor de bescherming van persoonsgegevens

Toch een datalek! Wat nu?

Audits zijn een belangrijke manier om invulling te geven aan de verplichting tot aantoonbare naleving van de AVG, zegt Rachida Loulidi, senior auditor bij het ministerie van Financiën en coördinator van rijksbrede privacy-onderzoeken van de Auditdienst Rijk (ADR), de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid en de Audit Autoriteit in Nederland voor de Europese Commissie Het jaar 2018 is met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een hoogtepunt wat betreft de bescherming van persoonsgegevens geweest. In 2018 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dan ook hard gewerkt aan het toezien op de implementatie en de naleving van de nieuwe wet. De AP had in 2018 voornamelijk de focus op voorlichting, normuitleg en normoverdracht, maar. Als u persoonsgegevens verwerkt moet u kunnen aantonen dat u aan de privacywetgeving (AVG) voldoet (verantwoordingsplicht) U moet kunnen laten zien dat u uw klanten informeert over wat u met de persoonsgegevens doet. De Autoriteit Persoonsgegevens kan dit controleren

AVG: alles over de AVG wet, betekenis + regelgeving VPN

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank Toolbox. De Autoriteit stelt instrumenten ter beschikking van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers om hen te ondersteunen met de implementatie van de AVG. Deze documenten zijn bedoeld als hulp om functionarissen voor gegevensbescherming en verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers te helpen bij het toepassen van de. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Er zullen geen Persoonsgegevens aan een openbare autoriteit bekendgemaakt worden, Hoe dan ook, we bieden hetzelfde AVG-beschermingsniveau voor alle Persoonsgegevens die worden verwerkt. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we, wanneer we Persoonsgegevens buiten de EER overdragen,. AVG. De AVG bepaalt wat een persoonsgegeven is, wanneer u een persoonsgegeven wel of niet mag verwerken en wat de rechten zijn van de personen wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen). Daarnaast geldt voor (sommige) datalekken een meldplicht. U moet bovendien kunnen aantonen dat u zich aan de regels van de AVG houdt

Privacy gaat iedereen wat aan - Autoriteit Persoonsgegeven

Rol Autoriteit Persoonsgegevens (AP) De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt in Nederland toezicht op de naleving van de AVG. Zij heeft daarnaast een aantal hulpmiddelen aangereikt om op gestructureerde wijze te voldoen aan de AVG. De nadruk ligt hierbij op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunne Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Contactgegevens Telefoonnummer (070) 888 85 00 (alleen voor zakelijke relaties) Faxnummer 088 - 888 85 01 Internet Autoriteit Persoonsgegevens Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur. Bezoekadres. Bezuidenhoutseweg 30 (alleen. Autoriteit Persoonsgegevens deelt eerste AVG-boete uit. Het HagaZiekenhuis heeft de Nederlandse primeur. Vanmorgen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de eerste AVG-boete à €460.000,- opgelegd aan het ziekenhuis in Den Haag voor onvoldoende interne beveiliging Volgens de AVG moet de fabrikant, dealer of importeur de gebruiker hierover informeren. Onderzoek of de privacyinstellingen gewijzigd kunnen worden. Bij het einde van het gebruik zou een functie aanwezig moeten zijn om de persoonsgegevens te verwijderen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft handleiding connect car opgesteld

wetten.nl - Regeling - Uitvoeringswet Algemene verordening ..

Zo moet de AVG die toezichthoudende autoriteit de bevoegdheid verlenen om een besluit te nemen waarbij wordt vastgesteld dat die verwerking in strijd is met de regels van die verordening, en deze bevoegdheid moet persoonsgegevens en aldus het nuttig effect ervan te vrijwaren E-mail: om bijzondere/ gevoelige persoonsgegevens te delen. In de dagelijkse praktijk loopt e-mail vaak over onbeveiligde verbindingen. Dat maakt gewone (onbeveiligde, niet versleutelde) e-mail per definitie geen goed medium voor uitwisseling van gevoelige (persoons)gegevens. Bovendien is e-mail een bron van bedreigingen, zoals malware en phishing Geen meldplicht gegevensverwerking. Verwerkt u persoonsgegevens? Dat hoeft u dat niet te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In sommige situaties bent u wel verplicht om een Functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG houdt in de gaten of de AVG binnen uw bedrijf wordt nageleefd Volgens de AVG moeten organisaties onder bepaalde omstandigheden een register van verwerkingen van persoonsgegevens bijhouden. Het register kan worden opgevraagd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Een organisatie is dan verplicht inzage te geven. Lees meer Lees minder De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde in een onderzoek bij de Hogeschool Utrecht dat beveiligingsmaatregelen tegen Cross Site Scripting (XSS) en SQL-injecties ontbraken en dat de hogeschool daarmee in strijd handelde met art. 32 AVG (destijds art. 13 Wbp)

Wat verandert er met de AVG, en wat zegt de Autoriteit

ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9.1 AVG verwerkt worden. De Autoriteit merkt in dit verba nd op dat als de aanvrager een dergelijke verwerking zou willen stoelen op artikel 9.2. g) AVG, hij het zwaarwegend algemeen belang moet aantonen dat de verwerking van deze gegevens noodzaakt. Bovendien moet de. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn identificerende gegevens zoals uw burgerservicenummer en contactgegevens zoals uw naam en adres, maar ook gegevens over inkomen en vermogen. Sommige persoonsgegevens worden in de AVG aangemerkt als 'bijzondere persoonsgegevens' U kunt uw verzoek indienen via deze link: AVG-verzoek online indienen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Let op: Met het online formulier kunt u geen bijlagen meesturen. 2 Per post. U kunt het formulier Verzoek tot inzage in of wijziging van het gebruik van persoonsgegevens (pdf) downloaden, invullen en uitprinten

Blad gemeenschappelijke regeling 2021, 681 Overheid

(1) De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest) en artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft eenieder recht op bescherming van zijn persoonsgegevens PROGRAMMA. 19.00 uur Opening KvK, Angèle Magré. 19.05 uurAlgemeneVerordeningGegevensbescherming (AVG) AutoriteitPersoonsgegevens. 19.45 uur Panel: Carolien. Bij briefvan z8 mei 20 20 is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op grond van hetbepaalde in artikel 36, vierde lid, van de Algemene verordeninggegevensbescherming (AVG), geraadpleegd over het concept voor Tij delijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijdingvan de epidemie van covid-i 9 voo De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft uitleg over de grondslag van het gerechtvaardigd belang, opgenomen in artikel 6, lid 1 onder f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opvallend is dat de normuitleg van de AP strenger is dan de visie van andere nationale toezichthouders en de richtsnoeren van de.

Autoriteit Persoonsgegevens - Wikipedi

De uitvoering van de AVG door de verwerkingsverantwoordelijke in een concrete gevallen kan voor burgers verstrekkende gevolgen hebben. Het toezicht op de naleving ligt primair bij de nationale toezichthouders. In Nederland is dat op grond van de Uitvoeringswet AVG de Autoriteit Persoonsgegevens Sinds de invoering van de AVG in het voorjaar van 2018 blijft het aantal meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthouder op de privacywetgeving, stijgen. In 2019 dienden zo'n 27.800 mensen een klacht in over een mogelijke privacyschending, bijna 79 procent meer dan in 2018. Ondanks maatregelen van de AP om klachten sneller te kunnen verwerken, blijft de.

Privacywet AVG viert eerste verjaardag | Risico's in beeld

Deze normuitleg heeft de Autoriteit Persoonsgegevens vandaag gepubliceerd. De AP kreeg tientallen klachten van websitebezoekers die na het weigeren van tracking cookies geen toegang kregen tot de webpagina's die ze wilden raadplegen. De AP zal daarom de controle op de juiste naleving intensiveren en heeft inmiddels een aantal partijen. Microsoft heeft een waarschuwing gegeven voor een nieuwe aanval genaamd PetitPotam waarmee Windows-domeincontrollers kunnen worden overgenomen en daarmee het gehele Windows-domein van een organisatie. PetitPotam is ontwikkeld door beveiligingsonderzoeker Gilles Lionel en maakt gebruik van het Encrypting File System Remote (EFSRPC) protocol van Windows Minister Dekker voor Rechtsbescherming wil Aleid Wolfsen te herbenoemen als voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) per 1 augustus 2021 voor een periode van vijf jaar