Home

Abstractievermogen synoniem

abstractievermogen rechtsfilosofie: intellectueel vermogen om uit een groot, concreet feitencomplex het kernachtig, relevante gedeelte te kunnenGevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=abstractievermoge abstractievermogen rechtsfilosofie: intellectueel vermogen om uit een groot, concreet feitencomplex het kernachtig, relevante gedeelte te kunnen Bron: https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=abstractievermoge 1) •een begrip dat los staat van de dagelijkse werkelijkheid. (2) 1) Abstract begrip 2) afgeleid begrip 3) Afgetrokken begrip 4) Aftrekking 5) Het al.. abstractievermogen powers of abstraction. Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm... rechtswetenschap (rechtsfilosofie) - intellectueel vermogen om uit een groot, concreet feitencomplex het kernachtig, relevante gedeelte te kunnen halen (abstraheren). Deel deze pagina met Vertalingen abstractievermogen NL>EN. We hebben geen vertalingen voor abstractievermogen in Nederlands <> Engels. probeer het met Google. Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt

Abstractievermogen - definitie - Encycl

  1. Het beste antwoord. Bij het abstract denken gaat het meer om voorstellingen die men van bepaalde zaken kan maken die men niet in de realiteit kan zien, voelen of met andere zintuigen waar kan nemen. Hoogbegaafde kinderen kunnen eerder dan leeftijdsgenoten abstract denken. Ze bereiken ook een hoger niveau van abstractie
  2. Uitspraak: [psixoso'matis] wat betrekking heeft op lichamelijk aandoeningen die veroorzaakt worden door psychische problemen Voorbeeld: `Hoofdpijn heeft vaak een psychosomatische kant.` © Kernerman Dictionaries. 9 definities op En..
  3. Reductionisme Scheldwoord dat door holisten wordt gebruikt om 'achterhaalde' westerse denkbeelden aan te geven. Het reductionisme zou verantwoordelijk zijn voor de ongezonde scheiding tussen lichaam en geest, mens en natuur en zodoende voor een hele lijst van problemen zoals milieuvervuiling, bureaucratische verstarring, imperialisme etc. Als bewijs wordt aangev..
  4. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken

Naar andere talen: • abstractievermogen > DE • abstractievermogen > EN • abstractievermogen > ES Vertalingen abstractievermogen NL>FR We hebben geen vertalingen voor abstractievermogen in Nederlands > Fran

Wat is de betekenis van Begripsvorming? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord Begripsvorming. Door experts geschreven Abstract redeneren test. Oefen met deze gratis cognitieve capaciteitentest op basis van figuren, je vermogen tot abstract redeneren Abstractievermogen: intact, verminderd Uitvoerende/executieve functies: intact, stoornissen in het plannen maken voor en het initiëren, opeenvolgen, controleren en stoppen van ingewikkelde handelingen Geschatte Intelligentie: hoog, gemiddeld, laag (wees voorzichtig met schatten) Taal en spraak: (niet) vloeiende spraak

abstractie in beeldende kunst, abstractie schilderkunst, abstractie synoniem, abstractie techniek, abstractie test, abstractie betekenis, abstractievermogen, abstractieniveau, abstractie maken, abstractie kunst, abstractie puzzelwoor Voorbeelden van ontbrekende woorden zijn: 'abstractievermogen', 'afleidbaarheid', 'concretisme', 'expansie- gedrag', 'gedachtearmoede', 'gedachte-inbrenging', 'gedachte-uitzending', 'lichaamsbeleving', 'oordeelsvermogen', 'persoonsmiskenning', 'spreekdrang', 'stemmingscongruent', 'waanachtig denkbeeld', 'waaninvallen', 'waanwaarneming', 'wilsbekwaamheid', 'verzanden', 'ziektebesef' en 'ziekte-inzicht' 02/17/2012. Definitie van de competentie conceptueel denken. Breder of dieper inzicht krijgen in problemen of situaties door ze in een groter of abstracter kader te plaatsen. De grote lijnen van een idee in beeld hebben en houden, en de mogelijke gevolgen ervan in kaart brengen

abstractievermogen betekenis en definiti

  1. derde mentale en psychische belastbaarheid met stoornissen in de informatieverwerking (trager en een ver
  2. Synoniem is deviant gedrag. Agressie: Gedragsvormen als de directe en persoonlijke uitdrukking van ergernis en woede, uitingen van de eigen wil, open confrontatie met anderen, actieve benadering van situaties en mensen, het uitspreken van conflicten, open machtstrijd en de bekwaamheid om onbevangen en direct nee te zeggen
  3. Ontwikkelbaarheid: Helikopterview. Deze competentie is enigszins te ontwikkelen al vergt het wel een bepaald abstractievermogen, zodat iemand zich even kan losmaken van de dagelijkse 'beslommeringen'. Off-the-Job: door middel van groeps- en individuele trainingen: het oefenen van vraagtechnieken. On-the-Job: door middel van actieve coaching.
  4. bepaalde bladzijdes die ik moest leren voor Nederlands woordenschat toets op het windesheim nederlands taaldidactiek inleiding (pagina moet nog hoofdstuk b

Abstractie - 8 definities - Encycl

o Aandacht o Oriëntatie o Geheugen o Oordeelsvermogen o Abstractievermogen o Executieve functies o Intelligentie o Taal o Voorstelling o Waarneming o Zelfwaarneming o Denken: vorm o Denken: inhoud. Affectieve functies o Stemming o Affect; Conatieve functies o Psychomotoriek o Motivatie o Gedra abstractievermogen reproductievermogen reproduktievermogen garantievermogen perceptievermogen absorptievermogen machinevermogen privévermogen reservevermogen keuzevermogen hefvermogen drijfvermogen draagvermogen vliegvermogen zuigvermogen stijgvermogen groeivermogen smaakvermogen spraakvermogen spreekvermogen piekvermogen muziekvermogen denkvermogen werkvermoge parate kennis vragen horend bij elk hoofdstuk + antwoorden hs wat versta je onder diagnostiek? de kunst om een diagnose te stellen hoe heeft d nederlands taaldidactiek hoofdstuk b3 woordenschatontwikkeling (pagina kinderen leren hoe een verhaal is opgebouwd en breidde hun woordenschat uit. door d

lingsstoornis' zijn), 'drang' is niet synoniem met 'impuls' en 'echolalie' is niet het naspreken van eigen woorden. De bete-kenissen van 'egodystoon' ('ik-vreemd') en 'egosyntoon' ('ik-eigen') zijn verwisseld. In elk woordenboek zijn fouten of omissies te vinden, maar dit zijn er naar mijn smaak wat veel abstractievermogen reproduktievermogen reactievermogen reproductievermogen garantievermogen perceptievermogen absorptievermogen associatievermogen privévermogen kraaienogen hondenogen paardenogen negenogen valkenogen gazellenogen uilenogen gierenogen mensenogen vissenogen ossenogen geitenogen katteogen kattenogen facettenogen zevenogen pauwenogen vrouwenogen hazenoge

abstractievermogen - JuridischWoordenboek

examenvragen ethiek het examen zal schriftelijk worden afgenomen, op basis van onderstaande vragen. het zal vragen bevatten. tracht te antwoorden op de vrage nederlands taaldidactiek inleiding (pagina moet nog hoofdstuk b3 woordenschatontwikkeling (pagina kinderen leren hoe een verhaal is opgebouwd en breidde hu synoniem voor een bepaald woord, het onthouden en re - produceren van een tekst, het combineren van samen- tueel functioneren, abstractievermogen, concentratie, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en leervermogen (verbale en visuele informatie). Ten opzichte van licht WOORD BETEKENIS/SYNONIEM ANTO-NIEM STAMVER-WANTE WOORDEN VASTE WOORDVER-BINDINGEN abstract (bn) niet als vorm voorstelbaar concreet abstractie abstraheren abstractievermogen de affectie (zn) affecties genegenheid, liefde affectief affectiviteit affectieve woorden de allegorie (zn) allegorieën idee of abstract begrip dat door een aantal. Aspecifieke lage rugpijn (synoniem: aspecifieke lage-rugklachten) is rugpijn tussen de onderste ribben en de bilplooien, waarvoor geen specifieke lichamelijke oorzaak aanwijsbaar is. Voor het classificeren van ALR worden de volgende CAS-codes gebruikt: - L101: aspecifieke rugpijn, acuut - L102: aspecifieke rugpijn, subacuu

Competentielijst. Een competentielijst bestaat meestal uit een overzicht van werkgerelateerde competenties. De lijst met competenties hieronder bestaat uit 62 van veel voorkomende en gevraagde competenties in werk en loopbaan Daarom is dit protocol ook van toepassing bij patiënten met de diagnose TIA. De term beroerte wordt hier gebruikt als synoniem van cerebrovasculair accident (CVA). Hij omvat verschillende meer specifieke diagnoses. In circa 80% van alle beroertes is sprake van een herseninfarct (focale hersenischemie) Cognitieve gebreken, gebrekkig abstractievermogen en geheugen. Wantrouwen (medicatie controleren, dragen van mes). Obsessies/ritueel gedrag (eetpatroon). Toelichting. Hoewel veel zaken aan de orde komen en veel criteria van toepassing zijn op dhr. bij het stellen van de diagnose 'verstoorde denkprocessen', is dit niet de kernproblematiek

Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon.. De diagnostische criteria, vastgelegd in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vereisen wel dat bepaalde symptomen reeds vóór het derde levensjaar. Vrijwel synoniem met milieu in dat dominante spraakgebruik dacht ik zo. Het is jammer dat Zanaq kennelijk het abstractievermogen mist om in te zien dat natuur een conceptuele tegenhanger is van cultuur. Als op de Duitse en Engelse wikipedia natuur wel als een concept wordt gezien, is dat een sterk argument Geplaatst op 11 februari 2016| Een reactie plaatsen. In onderstaand artikel wordt gedetailleerd ingegaan op de ontwikkeling van de ploeg. Die geschiedenis hoeven de kinderen m.i. niet in hoofdzaak te leren. Wat belangrijk is, staat in het artikel: 'heemkunde: over 'hand'elingen Betekenisaspecten: - Antoniem, tegenstellen (oud-jong) - Hyponiem, woorden die in betekenis door een overkoepelend begrip gedekt worden (tafel, bank, zijn hyponiemen van meubel) - Hyperoniem, het overkoepelende begrip (meubel) - Synoniem, woorden die vrijwel hetzelfde betekenen - Homoniem, woorden met dezelfde vorm maar met een verschillende betekenis - Polyseem, woorden met dezelfde vorm en.

abstractievermogen - Vertaling Nederlands-Engel

J. Wils wijst er in LT 1961, 30 op dat dit verschijnsel vaak verkeerd wordt beschouwd en gezien als een gebrek aan abstractievermogen. Het heeft echter economische en sociologische gronden. In een groot deel van Brabant en Limburg, o.a. heel Belgisch Limburg (LB XLIX Bijblad, 10), betekent koren rogge en in Zeeland betekent graan tarwe Het abstractievermogen van leerlingen is als gevolg van die ontwikkeling de afgelopen jaren afgenomen. Intensivering komt in de tweede plaats tot uitdrukking in een steeds drukker bestaan. Jongeren doen, mede door de enorme toename in het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT), steeds meer dingen tegelijkertijd; een verschijnsel dat wel wordt aangeduid als multitasking Begripsvorming synoniem. Begripsvorming - betekenissen en gebruik van het woord. Nederlands woordenboek. Synoniemen en ander woord als synoniem van een ander trefwoord: definitie (zn): begripsbepaling, begripsomschrijving, inhoudsbepaling, omlijning, woordverklaring. woordverbanden van 'begripsbepaling' grafisch weergegeven. bij andere sites: synoniemen-sites: WikiWoordenboek & Memodata. nig abstractievermogen of een lage intelligentie hee:.' NIET SERIEUS GENOMEN Mevrouw (40 jaar) hee: een uitgebreide psychiatrische voorge - schiedenis. Ze is gediagnosticeerd met een borderline-persoon-lijkheidsstoornis, dysthyme stoornis, aFankelijke trekken in de persoonlijkheid, paniekstoornis en een psychotische stoornis

Nu zal de lezer dat best begrepen hebben, maar alleen doordat hij beschikt over een abstractievermogen dat zijn auteur weigert te expliciteren. En dat wordt nu juist van die auteur verwacht! Anders gezegd: door niet expliciet te generaliseren maar zich te behelpen met een type (zonder nadere definiëring) laat de schrijver de inductie voor rekening van zijn lezer en keert hij eigenlijk de. De horde vormde een couveuse Op de drijvende eilanden werden de mensenhoofden opmerkelijk groot, de vrouwen opmerkelijk mooi, de kinderen opmerkelijk infantiel, de eigen doden opmerkelijk. Deel 2 Hoofdstuk 1 1.1. Personeelsplanning is volgens de definitie van Evers en Verhoeven (1999): het voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch beleid rond de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, zodat een doeltreffende en doelmatige allocatie van arbeid tot stand wordt gebracht. (Dr.F. Kluymans red., Leerboek personeelsmanagement, Noordhoff Uitgevers, 2009, p.74

attaque synoniem voor beroerte beroerte synoniem voor attaque, CVA, stroke en apoplexie bipolaire stoornis manisch depressieve stoornis cerebrum (Latijn) grote hersenen cerebellum (Latijn) kleine hersenen congenitale aanlegstoornis aangeboren vaatmisvorming CVA cerebrovasculair accident, stoornis in het vaatstelsel van de hersene cognitieve effecten. De oudere onderzoeken, waarvan door Wert en Raulin4 5 een overzicht is gegeven, zijn vaak methodologisch zwak, onvoldoende gedocumenteerd en voor meerdere uitleg vatbaar.3 Van de 24 door ons geselecteerde onderzoeken wezen slechts 3 op enige afname in cognitief presteren ten gevolge van chronisch cannabisgebruik. De meeste onderzoeken rapporteerden geen of verwaarloosbare. *Uitspraken-blogs* _____ Kritiek op de vernieuwingen (2) _____ Klachten van ouders/onderwijzers over het rekenonderwijs zijn te vinden in *Waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen.Zwartboek rekenonderwijs* samengesteld door Prof. Jan van de Craats Synoniem van abstraheren; ander woord voor abstraheren - Ensi Abstractie is het inductieve proces van het weglaten van alle niet-essentiële informatie en secundaire aspecten, en vervolgens generaliseren, om zo de meer fundamentele structuren zichtbaar te maken.Zo wordt een verkorte samenvatting van een wetenschappelijk werk soms ook een abstract genoemd

Wat is abstract denken? - GoeieVraag - Startpagin

Psychosomatisch - 9 definities - Encycl

abstractievermogen bij de lezer veronderstelt. De Digesten waren, om kort te gaan, veel te moeilijk voor de juristen uit de duistere middeleeuwen voorafgaande aan de 11e eeuw. Men had bovendien geen praktische behoefte aan de in de Digesten vervatte subtiliteiten: in de betrekkelijk eenvoudige agrarische samenleving der vroeg Synoniem: waarheid. Tegenover objectiviteit staan begrippen als 'betrokkenheid, commitment en partijdigheid.' Het opereren op de tweede orde vergt een abstractievermogen waartoe pubers in groeiende mate in staat zijn. In de Tweede Fase is dit zeker mogelijk De Grote Van Dale geeft 'Het karakteristieke van een stem of een instrument, synoniem klankkleur of toonkleur'. Het gebruik van het woord 'kleur' in dit verband is interessant omdat het illustreert hoe we bij de beschrijving van kenmerken van zintuigelijke modaliteiten (in dit geval de akoestische) vaak noodgedwongen gebruik maken van begrippen die aan andere modaliteiten zijn ontleend Start studying doelgroepen 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools HOGENT - Orthopedagogie - Inleiding genetica en neurowetenschappen - eerste bachelo

Reductionisme - 2 definities - Encycl

Cultuur en beschaving die wij in menig Nederlands woordenboek als synoniem vermeld vinden, wensen wij hier als volgt onderscheiden te verstaan. Bevordering door de menselijke geest, - voor de cultuur: van wasdom, sociale afstemming en geestelijke groei, - voor de beschaving: van organisatie, sociale verhouding en materiële aangroei Een gebied dat meer straling doorlaat dan de omgeving heet ook wel hypodens of radiolucen. Hierbij werd een groot hypodens gebied met een diameter van 5 cm in de cauda van het pancreas waargenomen. (CEA) en CA 19-9, spelen geen rol van betekenis bij de diagnostiek van het pancreascarcinoom.3 8. Dames en Heren, in deze les hopen wij duidelijk te. Bureau Jeugdzorg is synoniem voor moedermaffia. In dit geval is een dame de dupe en dat geloof ik direct, maar t spul dat daar werkt zal altijd en eeuwig voor de vrouw kiezen en de man het nakijken geven. En waarheidsvinding daar doen ze niet aan en dat geven ze ook zonder schaamte toe Leerboek ambulance verpleegkundige deel 2. Leerboek voor de ambulanceverpleegkundige name het os temporale, is berucht omdat hierbij de levensbedreigende complicatie van een epiduraal hematoom kan.

Maandblad voor Onderwijs in Vlaanderen. Uitgegeven door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Voor scholen die dat wensen, is er ook Yeti (derde graad lager onderwijs), Klasse voor. Academia.edu is a platform for academics to share research papers Posted on 26 december 2014. by George Knight. Beantwoorden. Wetmatigheid is dat westerse dissidenten steun krijgen buiten westerse landen, en niet-westerse dissidenten in het Westen. Elke vijand van de vijand wordt een vriend. Om te overleven met steun van de ander Het beeld dat hoogbegaafdheid soms wel synoniem lijkt te zijn met kommer en kwel, wordt in belangrijke mate gevoed door een actieve lobby van organisaties die opkomen voor de belangen van het.

Requiem voor Newton. Klaas Landsman definitieve versie: 30 augustus 2004 Voor Peter Bongaarts Deel I Met frisse moed. Kotsend kwam ik aan op Marshall International Airport bij Cambridge Machiavelli: Het is noodzakelijk dat iemand die een staat inricht en wetten ontwerpt, er bij voorbaat van uitgaat dat alle mensen slecht zijn. De mensen handelen alleen maar goed wanneer ze ertoe gedwongen worden. Van de mensen kan men in het algemeen zeggen dat ze ondankbaar, wispelturig en huichelachtig zijn, dat ze wegvluchten voor gevaar en belust zijn op geldelijk gewin

logo_gids_01. GEBRUIKT EXEMPLAAR. exemplaar universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur: V 14 ALGEMENE OPMERKINGEN. Dit bestand biedt, behoudens enkele hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van de 24ste jaargang (tweede serie, twaalfde jaargang) van De Gids uit 1860. De jaargangen 1859 en 1860 hebben abusievelijk beide de toekenning twaalfde jaargang gekregen De vierde uitgave van CIO Magazine van 2010 staat in het teken van IT & Technology

Reductionistisch - definitie - Encycl

Hoe te prediken voor heidenen en Mohammedaan (Brouwer, A.M., 1916) (pag. 333) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n e movie watch online free youtube file2hd. Shortly sign up photo ville porto portugal canada deficit per province heath ledger joker clothing recipient

abstractievermogen - Vertaling Nederlands-Fran

p settings pay and go let's play metroid prime 3 fr cubson 3d perspective math worksheets hp dicuci naruto episode 32 download greek islands holidays 2012 ladek zdroj trojan your stupidity amazes me quotes mrcp 1 september 2015 chester story homes ryarsh cars layout power amplifier sozialberatung bochum dw smart practice simple 3d Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde UITGEGEVEN VANWEGE DE MAATSCHAPPIJ DER NEDERLANDSE LETTERKUNDE TE LEIDEN DEEL 117, aflevering 1 LEI DEN 2 0 0 1 TIJDSCHRIFT VOO

Wat is de betekenis van Begripsvorming - Ensi

[prev in list] [next in list] [prev in thread] [next in thread] List: lyx-cvs Subject: r40914 - in dictionaries/trunk/thes: . info/nl From: vfr lyx ! org Date: 2012. 1 Bij de beoordeling van: a. Aspecifieke lagerugpijn wordt met ingang van 6 maart 2006 gebruik gemaakt van bijlage 1 bij deze regeling; b. Myocardinfarct wordt met ingang van 6 m