Home

1 Petrus 2 uitleg

Onderwerp je aan het gezag van de keizer en zijn bestuurders, schrijft Petrus. Ze zijn gestuurd om criminelen te bestraffen en mensen, die goed doen, te belo.. 1 Doe dus alles weg wat slecht is: alle bedrog, jaloersheid en kwaadsprekerij. 2 Verlang naar het zuivere woord van Gods waarheid, net zoals pasgeboren baby's verlangen naar pure, onverdunde melk. Want daardoor zullen jullie opgroeien. 3 Door Gods woord zullen jullie proeven hoe goed en vriendelijk de Heer is. 4 En ga naar Jezus toe Preek over 1 Petrus 2:4-5 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus Bijbelstudie: 1 Petrus 2: 1-10 Geliefde zusters en broeders, De vraag die ons hier vanavond samen brengt, is de vraag: wie zijn wij ten diepste? Of anders gezegd: wat is onze identiteit? Als we het hebben over onze visie en missie dan is dat aan de orde. Wie zijn we? Je kunt je natuurlijk afvragen of dat een vraag is, die we op dit moment moete

De gemeente wordt nogal belasterd - als misdadigers! Dus komt het er op aan een leven te leiden dat goed is, met als bron: God die goed is. Misschien gaan de.. Petrus gebruikt dat juist voor de relatie met God: we zijn ten diepste allemaal dienaren, slaven van God. Niet alleen vrij ván, maar ook vrij óm.. vrij om te dienen, om er te zijn voor de Heer en de ander. Als Petrus het over hun slaaf zijn zelf heeft, dan gebruikt hij niet het woord 'doulos', maar 'oiketai', oftewel 'huisslaven' (1 Petrus 2,9) Iedere christen is een priester. Dat zegt Petrus in zijn brief. Dat is misschien even wennen. Priester-zijn staat ver bij ons vandaan. Als je het woord priester googelt, vertelt Wikepedia je dat een priester in allerlei godsdiensten tegenkomt en dan een soort tussenpersoon is tussen God of de goden en gewone mensen bus, de eerste brief van Petrus en de tweede brief van Petrus gaat het erom hoe het geloof in Christus in de praktijk zichtbaar wordt. Het zijn brieven die jou aanspreken als een volgeling van Chris

2. Goed leven moeten we ook verbinden met wat Petrus in zijn tweede brief schrijft. Daar noemt hij die acht deugden: 'Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefd 1 Petrus 2. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 De apostel vermaant hen verder tot aflegging van verscheidene ondeugden. 2 En tot een begeerte naar de onvervalste melk van Gods Woord, om in het goede op te wassen. 3 En om Gods goedheid te smaken. 4 Vermaant hen daarna dat zij als levende stenen in Christus opgebouwd worden tot een geestelijk huis en. Petrus schrijft daar dat je door Gods kracht wordt beschermd, 'bewaard' mag je ook vertalen. Die erfenis wordt niet alleen bewaard in de hemel, wij worden ook door Gods kracht bewaard. Nee, we zien Hem niet, maar door zijn Heilige Geest is Hij bij ons, zelfs in ons Het christelijk geloof heeft in de achttiende eeuw een belangrijke rol gespeeld bij de afschaffing van de slavernij. Maar als je deze brief van Petrus leest, begrijp je ook waarom het zo lang heeft geduurd. Want je zou verwachten of hopen dat Petrus schrijft: slaven en meesters hebben dezelfde hemelse meester. Dus zijn ze gelijk in Gods ogen

De tekst kunt u vinden in 1 Petrus 2 vers 24, waar wij lezen: Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. Het gaat in deze tekst over: Christus de Zondendrager. Wij letten op: 1. Christus' sterven voor de zonde. 2 1 Dat is, gelijk daar onder Gods volk oprechte profeten zijn geweest, aan welker Schriften wij ons moeten houden, 2 Petr. 1:19, zo zijn er ook valse geweest, die men mijden moest, Deut. 13:1. 2 Petr. 1:19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten Bijbel met uitleg Op één lijn met Christus. Preek 1 Petrus 1: 2 en 3. Posted on March 4, 2015 by Matthijs Haak. Preek gehouden in de 40dagentijd 2015, maart 2015 te Delfshaven. Voorbeeldliturgie: zie hieronder. De preek maakt onderdeel uit van een prekenserie 1 Petrus. Gemeente van de gekruisigde Jezus Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, 2:2 de zuivere melk van het Woord - Of: de redelijke, zuivere melk. opdat u daardoor mag opgroeien, 3 indien u tenminste. Ps. 34:9

Bijbel met uitleg <iframe src='https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-P8HTXNV' height='0' width='0' style='display:none visibility:hidden'></iframe> Hom Vragen bij 1 Petrus 1:1-12 1) Als je gelooft, ben je in deze wereld een vreemdeling, zegt Petrus (vers 1). Op welke manier merk jij dat je een vreemdeling bent in jouw omgeving omdat je gelooft in Jezus? 2) Als je gelooft, is er een verandering in je leven gekomen. Je bent dan, schrijft Petrus Hebben het op geen enkele manier gezocht. Maar zijn desondanks op het spoor van Jezus gekomen. Petrus zegt in vers 2: jullie zijn uitgekozen. Uitgekozen door God zelf. Het antwoord op de vraag: waar mijn geloof vandaan komt zou niet moeten beginnen met het woordje 'ik' maar met 'God' En zo begint Petrus dan ook zijn brief in vers 3 1 1 Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven, 2 door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld. Icon--link. te worden 2 Rom. 1:7; 1 Petr. 1:2 moge genade en vrede voor u 1 Petr. 1:2; Judas vs. 2 vermeerderd worden Joh. 17:3 door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. De christelijke roeping en verkiezing 3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort , door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd

Bijbelstudie en uitleg over 1 Petrus 2 vers 14 - YouTub

1 1 Van Simeon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus 1:1 van onze God en van onze redder Jezus Christus - Ook mogelijk is de vertaling: 'van onze God en redder Jezus Christus'. hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. 2. 1:2 Joh. 1:1-3 Kol. 1:15-17 Hebr. 1:2-3 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 1:2 Gods geest zweefde over het water - Gods geest, of: 'Gods adem'. Ook mogelijk is de vertaling: 'een hevige wind joeg het water op' Aantekeningen bij de Bijbel: 1 Petrus 1:1. Context. Literatuur. Vertalingen. 1 Petrus 1:1. SV. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatie, Kappadocie, Azie en Bithynie, Steph. πετρος αποστολος ιησου χριστου εκλεκτοις παρεπιδημοις διασπορας.

Westenbrugge, Jan van - Voorspelen bij Liedboek (2

Zo onder de indruk van alles wat Petrus ons leert! Het vorige hoofdstuk ( 1 Petrus 1) ging over heilig leven. Dat betekent ook zonder oordelen. En er kwamen situaties waarin ik toch aan het oordelen was. Wat hebben we een grote God. Hij doet dat niet! Hij is heilig en vergeeft elke keer opnieuw! We gaan verder met 1 Petrus 2:1-10 1 Petrus. Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » 1 Petrus. Inleiding op 1 Petrus. 1 Petrus 1 (nog aanvullen). 1 Petrus 2 (nog aanvullen). 1 Petrus 3. 1 Petrus 4. 1 Petrus 5 (nog aanvullen). Comments are closed Uitleg en verkondiging in de dienst van zondag 22 mei 2011 (Cantate) in de Oude of Sint Nicolaaskerk, Amsterdam. Schriftlezingen: Deut. 6:20-25; 1 Petr. 2:1-10; Joh. 14:1-11. Goede vriendinnen en vrienden

Dowley, Tim - De Bijbel in kaart - * Diversen - Webshop

1 Petrus 2 - BasisBijbe

 1. 2 Petrus. De eerste brief van Petrus (vaak kortweg 1 Petrus genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Traditioneel wordt aangenomen dat de brief rond 60 n.Chr. werd geschreven door de apostel Petrus vanuit Rome. Anderen dateren de brief later; zij beschouwen de inhoud niet zozeer als een weerspiegeling.
 2. (2 Petrus 1:19-21 HSV) De waarheid over Jezus Christus is gebaseerd op profetieën uit het Oude Testament. Petrus heeft dat bevestigd gezien tijdens de verheerlijking op de berg. 2 Petrus 2 Waarschuwing tegen dwaalleraars. Het tweede hoofdstuk van deze brief, is bijna hetzelfde als de (hele) brief van Judas
 3. Deze weken hebben we nagedacht over het volgende stukje van 1 Petrus 1: 13-25. Lees hier de Bijbelstudie over 1 Petrus 1:1-12. 1 Petrus 1: 13-25. Verstandig en nuchter hopen op de genade van God... vs 13: Petrus wekt ons op om verstandig en nuchter te zijn en te hopen op de volkomen genade van God, die we ontvangen als we de Heere Jezus zien
 4. Start Werkbladen Uitleg Extra Begeleiding E-mail. Werkbladen. Oude testament: Nieuwe testament: Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Rechters Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring: Start - Werkbladen - Uitleg - Extra - Begeleiding - E-mai
 5. Hartelijk dank voor je vraag naar aanleiding van 1 Petrus 3:18-20. Ik wil dit vers voor vers behandelen. In de eerste plaats vers 18: Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest

Tweede brief van Petrus. 7e-eeuws Koptisch perkament met aan de rechterkant 2 Petrus 2, 4-5 en 7-9. Gevonden in het Witte Klooster. De Tweede brief van Petrus (vaak kortweg 2 Petrus genoemd) behoort tot de algemene of katholieke brieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. De brief werd geschreven in het Koinè - Grieks 1 Petrus 3:19 - Naar de geesten gegaan. In de Nieuwe Bijbelvertaling klinkt 1 Petrus 3:19 als volgt: Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles te verkondigen.'' De vertaling van 1951 luidt: In welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis.' Vragen bij 1 Petrus 1:13-25 1) Omdat de Heere Jezus terug zal komen, moeten wij verstandig zijn en goed nadenken, zegt Petrus. Op welke manier heeft de wederkomst van de Heere Jezus effect op hoe jij leeft? Wat zijn nou belemmeringen, waardoor het niet lukt om verstandig te zijn en goed na te denken? 2 1 Preek 1 Petrus 3:8, voor 7 mei 2017mo, themadienst M/V 1, nr 553. votum en zegengroet zingen Ps 149:1,2 gebed inleiding filmpje (trailer) lezen 1 Petrus 2:11-17; 3:1-12 zingen LvdK 106:1,2,3,4 tekst 1 Petrus 3:8 (alleen vers 8) preek zingen Opw 705 1 Petrus 4:1,2 + wet Zingen Ps 25:2,6 gebed collecte filmpje ZP

1 Petrus - hoofdstuk 4. ¹ Petrus ontleent aan de vorige perikoop (3:18-22) een les voor de Messiaanse Joden van de Eindtijd: Aangezien zij tot lijden geroepen zijn, worden zij bemoedigd zich met die gedachte te verzoenen en zich niet te verzetten tegen dat idee. Zie de commentaren bij 1Pt 2:20; 3:9 en 3:18 Ps 92:1,2 De Tien Woorden Ps 92:4,7,8 L Psalm 34:2-9 Gebed Gz 149 Lezen 1 Petrus 1:1-12 Lb 284:1 Lezen 1 Petrus 1:13-20 Lb 284:2 Lezen 1 Petrus 1:21-25 Lb 284:3 Tekst 1 Petrus 1:4,5 (we lezen 1:3-6) Preek Gz 145:1-4 Dankgebed Collecte Ps 106:1,2,22 Zegen Preek [N.B.: de voorbeelden zijn natuurlijk aan te passen aan voorbeelden uit u Bijbelboek 1 Petrus Het Bijbelboek 1 Petrus. Het boek 1 Petrus is het 60e boek en bevat 105 verzen in 5 hoofdstukken . We hebben inmiddels behoorlijk wat kruimels met Bijbelteksten 1 Petrus gemaakt. Om goed overzicht te krijgen in alle Bijbelteksten met afbeeldingen die we gemaakt hebben zijn deze onderverdeeld i

1 Petrus 1 » De twee brieven van Petrus zijn hoogstwaarschijnlijk niet door hem zelf geschreven, maar door iemand die de naam van de apostel gebruikte om zijn eigen geschriften meer gezag te geven. De echtheid is nog altijd onderwerp voor discussie 1 Predikatie over 2 Petrus 2 vers 9 en 10 door eerwaarde heer D.J. van Keulen Votum. Zingen Psalm 73 : 14. Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. Schriftlezing 2 Petrus 2 1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedek

De Levende Steen en de levende stenen - Jos Doum

Preek - 1 Petrus 4. Like? Toegevoegd door Redacteur JJ op 21 juli 2014. Download hier het document als pdf om te printen (harmanny24-4-141Petrus4.pdf In 1 Petrus 3:21 staat een beschrijving van de doop. Ik citeer het gedeelte waarin dit vers voorkomt (1 Petrus 3: 13 - 4:2): 13 En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? 14 Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig 1 Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Azië en Bithynië,. 2 Den uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus; genade en vrede zij u vermenigvuldigd.. 3 Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar. 2 te doen, zo van: daar heb je weer zo'n fanatiekeling. Dat zal wel weer een Jehovagetuige zijn of zo. Laat hij mijn deur maar voorbij gaan, daar heb ik geen behoefte aan. Maar, gemeente, het staat in uw Bijbel in 1 Petrus 4 : 17 en in vers 7: Het einde van alle dingen is nabij gekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kun 2 Petrus 1:20-21. Vanmiddag wil ik het eens met u over dat wonderlijke boek hebben dat we allemaal op onze eigen manier kennen, maar dat ons allemaal ook boven de pet gaat: de bijbel. Een beetje naar aanleiding van de gemeentevergadering van vorige week, maar meer ook niet. Wat meer een rol speelt is iets wat me de laatste maanden begint op te.

1 1 Petrus 4:1-6 Ik weet niet hoe dat eerste vers bij binnenkomt. Ik heb er wel een hele tijd over zitten nadenken. Vooral dat laatste stukje van vs.1 : wie naar het vlees geleden heeft, is onttrokken aan de zonde. 1 Petrus 1:3-9. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik krijg bij zo'n bijbelgedeelte als we net van Petrus gelezen hebben last van mijn geweten, en het gevoel tamelijk hardhandig op mijn plaats gezet te worden. 'U verheugt zich met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde', schrijft Petrus. Niet dus - of hoogstens zo nu en dan eens. Home » Bijbelverklaring » Nieuwe testament » 1 Petrus » 1 Petrus 4 » 1 Petrus 4:12-19. De gedurige herhaling van raad en vertroosting voor Christenen, als lijders beschouwd, in elk hoofdstuk van dezen brief, wijst er op dat het grootste gevaar, waarin deze nieuwe bekeerden waren, ontstond uit de vervolgingen, waaraan zij blootgesteld waren, die het Christendom omhelsd hadden 1 Petrus 5:1-7 NBV 1 Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus' lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u: 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht - niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar. Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, Bijbel. Oude Testamen

Duo Friends - Psalmen, Geestelijke liederen en klassiek

Gemeente, voor de laatste keer in dit jaar komt God met Zijn Woord tot ons. Onze tekst kunt u vinden in 1 Petrus 4 vers 7: En het einde van alle dingen is nabij; zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Wij schrijven onder de tekst: Een apostolische vermaning om te waken. We gaan op twee vragen antwoord geven: 1. Waarom moeten we waken? 2 1 Petrus 4:12-19 In deze 1e Petrus brief komt het thema 'lijden' verschillende keren terug. Iedere keer benadrukt Petrus het verschil tussen lijden dat je overkomt door eigen schuld en het lijden dat je overkomt omdat je in de Here Jezus gelooft. Bladert u maar even mee: - 1 Petr. 2:19: Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God.

2 Petrus 1 Het Boek (HTB) God beter leren kennen en weten wat Hij wil. 1 Van: Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan: allen, die een even heerlijk geloof hebben als wij. Dat geloof hebben wij gekregen door de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus D it moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. (2 Petr. 1:20-21, HSV) Actueel. E nige tijd geleden besloot de synode van de GKv alle ambten open te stellen voor vrouwen 1 Petrus 5:1-4 - 1 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: 2 Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; 3 ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere.

2 Petrus 3:18 - Groei in de genade (Sola gratia) [Luther] Dinsdag 500 jaar geleden spijkerde Luther zijn stellingen op die slotkapel. Luther kwam op, zoals we de laatste weken gezien hebben, voor alleen de bijbel, alleen door geloof, maar ook (en dat staat vandaag centraal) voor alleen genade, sola gratia De brief van Paulus aan de Galaten , Hoofdstuk 1 . (met uitleg) Inleiding. Paulus ' brief aan de Galaten is het goddelijk commentaar op de leer van rechtvaardiging, zoals uiteengezet in de eerste vier hoofdstukken van zijn brief aan de Rome inen. Enige tijd nadat Paulus was afgescheiden (Hand. 13:2) en onder de naties was gaan preken over.

1 petrus 2:11 afr83 Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinlike begeertes toe te gee nie Het deel over 1 en 2 Petrus en Judas is verzorgd door dr. E. de Vries, tot 1998 universitair docent Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen. Hij schreef eerder de commentaar op Jakobus in deze serie Bijbel: Johannes 21:1-14/1 Petrus 2:1-10 We zijn toch gewoon vissers, denken de leerlingen. Na alles wat er gebeurd is zoeken ze hun boten weer op. Maar dan blijkt dat er toch iets is veranderd Maar Petrus maakt duidelijk in dit vers dat het ritueel zelf niet redt, maar het feit dat wij verbonden zijn met Christus in Zijn opstanding door ons geloof: een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus (1 Petrus 3:21) Psalm 2 en jij. Wat denk jij, lacht God wel eens? Je eerste reactie, lijkt mij, zal wel zijn dat je dit een vreemde, zelfs een oneerbiedige vraag vindt. Toch staat het in deze Psalm, vers 4: Die in de hemel woont, zal lachen.. Heel de Bijbel geeft ons onderwijs Wie en wat God is

1 Preek 1 Petrus 1:22-25, 19 mei 2019, nr 594, JWB Votum en zegengroet Zingen Ps 118:1,5 Bidden Lezen 1 Petrus 1:3 - 2:3 Zingen Gk 251: 1,2,3,4 (het einde aller lied vd nuchterheid) Tekst 1 Petrus 1:22-25 Preek Zingen Lb 802:1,2,3,4,5,6 (Door de wereld gaat) Wet Zingen Ps 119:7 Bidde Vers 18 - En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. In vers 17 noemt Jezus Petrus: Simon Barjona. Simon is zijn geboortenaam, maar Jezus heeft hem in Johannes 1 de naam Petrus gegeven toen Hij hem voor het eerst riep om Hem na te volgen 1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: 2. # Rom. 1:7; 1 Petr. 1:2. moge genade en vrede voor u Simeon Petrus. dienstknecht en apostel van. Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar. geloof als wij verkregen hebben. in de rechtvaardiging van onze God. en redder Jezus Christus: 1:2. genade voor u en vrede in overvloed

1 Petrus 3:15. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Eer Christus met heel je hart. Vertel iedereen dat hij je Heer is, en dat je op hem vertrouwt. Geef altijd antwoord als iemand je daar iets over vraagt KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 1 (PDF)KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 2 (PDF)KLIK HIER voor Openbaring, hoofdstuk 3 (PDF) .Aantekeningen bij HET BOEK OPENBARING Het geopenbaarde Evangelie van Jezus Christus voor de laatste dagen Deel 1:Gods arbeid tot overwinning van de 7 Gemeenten; [1]tot vorming van de Bruid van het Lam. [2] _____ NOOT va

Lekkerkerker, Gijsbert - Psalmen en Gezangen (3Wiersema, Bert - Opgejaagd - Jeugdboeken - Webshop Tolle

Deze toelichting op 1 Samuel is bedoeld als hulp bij persoonlijke studie van dit bijbelboek. Ieder die er gebruik van maakt, wordt aangeraden dat te doen op dezelfde wijze als de Joden in Beréa naar de uitleg van het Woord luisterden: Zij ontvingen het Woord met alle bereidwilligheid, terwijl zij dagelijks de Schriften onderzochten of deze dingen zo waren () Uitleg van de tijden, Engels 1 present continuous (tegenwoordige tijd) Petrus Johannes Voort. Academisch jaar. 2017/2018. Nuttig? 2 0. Delen. Reacties. De preview bevat 1 van de 2 pagina's. Je hebt een Premium account nodig om het het volledige document te kunnen bekijken

Petrus Campersingel, 9713AD Groningen € 1.350 Ik wil meer informatie over deze huurwoning Opslaan. Facebook Twitter LinkedIn. Delen. 22+ Data by OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license. 1 Petrus 2. 2:1 Zo legt dan af alle kwaadheid, en alle bedrog, en geveinsdheid, en nijdigheid, en alle achterklappingen; Literatuur: Bijbelstudies De betekenis van de wedergeboorte Preken Gebed (Deel 2) (2) Bijbelstudies Waarom de noodzaak van de heilige Geest? Boekje En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. 1 Petrus 2:5 Ik heb een vriend die zijn vaan, een hoop geld, zijn vrouw en zijn huis [ Genesis 1:1-2 (hsv) Als u die dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. 2 Petrus 1:20-21 (hsv) Heidelbergse Catechismus. In de Heidelbergse Catechismus gaat. Lezen: - 1 Petrus 1,1-13- 1 Petrus 4,12-19 Zingen: Ps 16,1.3.5 Preek over 1 Petrus 1,3-9 Zingen: LB 288,1.2.4.8('s MiddagsGeloofsbelijdenisPsalm 103,1.9) Gebed Collecte Zingen: Gez 70 Zegen Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens wordt gelezen. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl Preek over 1 Petrus.

Ronhaar, Gerda - Babs (Babs deel 1) - Jeugdboeken

Bijbelstudie en uitleg over 1 Petrus 2 vers 12 - YouTub

Startzondag 'Levende stenen' (1) Liturgie Voorzang: Gez 170,2.3 Stil gebed Votum Groet Zingen: Ps 34,1.3 Tien geboden via avondmaalsformulier I Zingen: Gez 125,1.2.3 Gebed Lezen: 1 Petrus 1,22-2,10 Zingen: Ps 118,8.9 Tekst 1 Petrus 2,1-5 Introductie nieuwe jaarthema: 'Levende stenen' Preek over 1 Petrus 2,1-5 Zingen: LB 473,1.2.3.4.10 Kinderen: een huis bouwen met duplostenen Zinge Hoofdstuk 1 van de tweede brief van de apostel Petrus bevat: Opschrift en heilbede (1,1-2) De Christelijke roeping (1,3-21) DE TWEEDE ALGEMENE BRIEF VAN DEN APOSTEL PETRUS Opschrift en heilbede 1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze 2 x 1.75 121/ 2 x 1.90 50-203 12 x 2.00 54-203 12 x 1.95 57-203 121/ 2 x 2 1/ 4 R 62-203 12 1/ 2 x 2 / 4 32-239 121/ 2 x 1 3/ 8 x 1 1/ 4 300 x 32A 57-239 121/ 2 x 2 1/ 4 300 x 55A 14 57-251 14 1/ 2 x 2 / 4 300 x 55A 47-254 14 x 1.75 14 x 1.90 50-254 14 x 2.00 40-279 14 x 1 1/ 2 350 x 38B 37-288 14 x 1 5/ 8 x 1 3/ 8 350A 350A 350A Confort.

De schaal werd in 1805 opgesteld door de Ier Francis Beaufort. Beaufort baseerde de windkracht op de hoeveelheid zeil die een groot schip kon voeren bij een zwakke bries, storm of orkaan. De winddruk werd uitgedrukt in kilogram per vierkante meter. De schaal geldt dus voor de druk van de wind. scroll onderstaande tabel om meer te zien. Kracht* Van het herpes simplex virus bestaan twee typen: type 1, meestal verantwoordelijk voor herpesinfecties van gelaat en lippen, type 2, meestal de oorzaak van herpesinfecties rond de geslachtsorganen. Beide virustypen kunnen in principe elk gebied van huid en aangrenzende slijmvliezen aantasten, zodat bijvoorbeeld ook infecties met HSV type 1 'onder de gordel' voorkomen

Preek over 1 Petrus 2:11-25 op zondagmorgen 19 november

 1. De uitslag van jouw oogmeting heeft waarschijnlijk een uitleg nodig. Want wat betekenen als die letters en cijfers precies? Wij zetten alle abracadabra om naar gewone-mensen-taal zodat jij weet wat je leest.. De uitslag van een oogmeting wordt ook wel brilvoorschrift of -recept genoemd. De opticien, optometrist of oogarts gebruikt het recept om de juiste oogcorrectie te bepalen
 2. 1 Preek 1 Petrus 1:1-2 (Preek tydens erediens in Gereformeerde Kerk Welkom-Noord op Sondag 28 Mei 2017) Prediker: Ds JL van der Schyff Voor die erediens • Sing: Lied 577:1,2,5 • Sing: Lied 301 • Afkondigings • Stilte Erediens: • Votum • Groetseën • Lofprysing: Psalm 100-1:1,2,3,4 • Geloofsbelydenis: Twaalf Artikel
 3. Stap 1. Lees eerst de gebruiksaanwijzing die meegeleverd wordt bij de corona zelftest zorgvuldig door. Stap 2. Breng de test strips op kamertemperatuur (haal deze nog niet uit de verpakking). Stap 3. Open de verpakking bij de scheurlijn en gooi het droogzakje weg. Gebruik de test direct na het openen. Stap 4
 4. 2 Petrus 2 . 1. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig v 2. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden
 5. 2 Petrus 1: 19: Hoe glansrijk staat de morgenster! (Epifanie - nieuwjaarsdienst) De feestmaand ligt achter ons, we gaan weer over tot de orde van de dag. Misschien geeft dat je een gevoel van opluchting of juist van teleurstelling. De een is blij dat alle drukte voorbij is, de ander ziet op tegen alles dat weer moet
 6. 1 Petrus Boeken Geloofsopbouw en studie Bijbelboekstudie Nieuwe Testament 1 Petrus Uitleg en toelichting van het Bijbelboek de eerste brief van Petrus vind u op deze pagina, waarin de Bijbelstudieboeken, Bijbelcommentaren, het Bijbelkring materiaal met gespreksvragen en de boeken voor persoonlijke Bijbelstudie bij elkaar gebracht zijn
 7. Hittegolf? Vermaak de kinderen met leuke waterspelletjes!Na het grote succes van ons blog met 31 leer z ame spelletjes voor in de auto, hebben we nu 17 hele leuke spelletjes met water voor je op een rij gezet die je op straat of in de tuin kunt doen.. De meeste spelletjes kun je met z'n tweeën doen en er zitten ook een paar spelletjes bij die leuk zijn voor een kinderfeestje of voor op school

Wij zijn priesters - preek 1 Petrus 2,9 ds

 1. De Ronde van Vlaanderen is dus een 1.-koers, de Dauphiné een 2.-koers. Omdat die koersen deel uitmaken van de World Tour krijgen ze ook de letters WT achter het cijfertje. Zo wordt het dus 1.WT.
 2. Genesis hoofdstuk 1. De schepping in 6 dagen: De mens is gemaakt op de zesde dag van de schepping. Genesis 1 vers 29. En ELOHIM zei: Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan u en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen u tot voedsel dienen. De zevende dag: Genesis 2 vers 1-3. Genesis 2 vers 1
 3. 1 Petrus 2 (disingkat 1Pet 2) adalah bagian dari Surat Petrus yang Pertama dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Digubah oleh Simon Petrus, salah satu dari Keduabelas Rasul pertama Yesus Kristus. Berisi pengajaran mengenai teladan Kristus. Teks. Surat aslinya diyakini ditulis dalam bahasa Yunani. Sejumlah.
 4. Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.. Bewind regelen en wijzigen zijn procedures die vallen onder het civiel recht.Een advocaat is niet verplicht
 5. 1 Petrus 2. 1 Dia menasihati mereka tentang pelanggaran kemurahan hati; 4 menunjukkan bahwa Kristus adalah dasar yang di atasnya mereka dibangun. 11 He beseeches them also to abstain from fleshly lusts; Dia memohon agar mereka menghilangkan keinginan daging; 13 untuk taat kepada pemerintah; 18 dan mengajarkan kepada para hamba untuk mematuhi.
 6. Uitleg. Als van een driehoek de drie zijden (b.v. |AB| = 6, |BC| = 3 en |AC| = 4) zijn gegeven, kun je hem construeren.Er zijn dan twee driehoeken ABC mogelijk.In de constructie kun je zien dat die qua vorm en afmetingen gelijk zijn. Het zijn congruente driehoeken.Als twee driehoeken gelijke zijden hebben zijn ze altijd congruent

1 Petrus 2 - Statenvertaling met kanttekeninge

Surat Petrus yang Pertama adalah salah satu surat yang terdapat di dalam Perjanjian Baru di Alkitab Kristen. Penulisnya adalah Simon Petrus rasul Yesus Kristus, seperti pernyataan di awal surat. Surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil.Mereka disebut umat pilihan Tuhan (TIP) Petrus gedicht nodig? Kies nu uit duizenden gedichten, helemaal gratis. Dagelijks nieuwe gedichten. 100% uniek Extra uitleg via de Wiskunde academie. Op deze site vind je heel veel uitleg filmpjes over diverse onderwerpen. Colofon. Het arrangement Getal en Ruimte leerjaar 1 havo/vwo (10e editie) is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Auteur

Vries, Vincent de - Grote Kerk & Lutherse kerk den Haag

Preek over 1 Petrus 1:3 op zondagmorgen 10 september 2017

 1. UITLEG Doel+en+publiek+beïnvloeden+de+vorm+van+een+tekst Tekstenoverhetzelfdeonderwerpkunnentotaalverschillen.Het ismaarnetwelkdoel detekstheeftenvoorwelk publiek hij geschrevenis ©NoordhoffUitgevers NUNederlands 3F 1.2_Doel_en_publiek_3F Created Date
 2. Theorie Present simple 1. Theorie Present simple 2. Theorie Present simple 3. Uitleg Engelse tegenwoordige tijd simple. Uitleg Simple Present/Present Simple - Brief version. Uitleg Simple Present - Long forms, short forms. Uitleg Simple Present - Special verbs (do, be, have, Uitleg Het werkwoord; tijden en vormen
 3. Praktijk toets fysiotherapie blok 1.2 uitleg verschillende termen. Vak:FT-zorg BE & WK pr (Fyv11ftbwp) P r a k t i j k t o e t s f y s i o t h e r a p i e b l o k 1. 2 b o v e n s t e e x t r e m i t e i t e n d e c e r v i c a l e. w e r v e l k o l o m. MLPP= maximum lose back pos ition = de positie waarin de gewrichten en . spier en.
 4. 1 Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 2 Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, 3 jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan
 5. 1 Petrus. Die eerste brief van Petrus is die 21ste boek in die Nuwe Testament van die Bybel. Die hoofdoel van die brief is om gelowiges wat verspreid gewoon het in die noordelike streke van Klein-Asië en wat ter wille van hulle geloof vervolg en onderdruk word, te bemoedig. Jesus Christus se dood, opstanding en beloofde wederkoms is hulle.
Beek, Ina van der - Mees en Tijn een spannende nachtDuinen, Sj

De preek over Petrus 2:18-25 - Kerk Delfgau

 1. 2 Petrus 1. 1:1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus; Literatuur: Preken Geloof en het gevecht van de christen (Deel 9) (3
 2. TB (1974) ©. SABDAweb 1Ptr 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, m imamat n yang rajani, bangsa o yang kudus 1 , umat kepunyaan Allah p sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya q yang ajaib: AYT (2018): Namun, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat.
 3. g van het internet, begin jaren '90, wordt digitale toegankelijkheid voor iedere gebruiker als uitgangspunt genomen. Maar pas in 1999 wordt een eerste standaard opgesteld om dit ook te borgen: versie 1.0 van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). In 2008 verscheen versie 2.0, en in 2018 verscheen de laatste en huidige versie, namelijk WCAG versie 2.1
 4. We hebben het vaak over 'corona', maar officieel heet het virus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2. Het coronavirus SARS-CoV-2 veroorzaakt de ziekte COVID-19. De klachten lijken in het begin vaak op een verkoudheid. Het ziekteverloop verschilt van mens tot mens. Sommige mensen worden niet of maar een beetje ziek van het virus
 5. Het vervangen van iets, zoals een voorwerp, door een nieuwe. Door zaaksvervanging kan de rechtsverhouding, de verhouding tussen partijen, blijven bestaan. Lees volledige uitleg

PrekenWeb - Ds. C. Harinck - 1 Petrus 2 : 2

Jezuïetenorde Nijmegenaar Petrus Canisius, een jezuïtische pionier met lef, werd zaterdag 500 jaar geleden geboren Jezuïet Paul Begheyn (rechts) wijst op een detail in de Sint-Stevenskerk. Het complete verhaal over hoe je nu precies de abc-formule toepast bij het oplossen van een kwadratische vergelijking wordt gegeven in stappenplan 1. Uitleg 1: De abc-formule. Uitleg 2: Het ware verhaal van de abc-formule - ezelsbruggetje. Uitleg 3: De discriminant & de ligging van een parabool t.o.v. de x -as Seagate externe harde schijf kopen? Op zondag en in de avonduren geleverd. Seagate externe harde schijven bij Coolblue: gratis bezorging & retour Huwelijk, 1-7-1896, 's-Gravenhage, Johannes Petrus Philippus Moget, Johannes Moget, Elizabeth van Wingerden, Gijsberdina Johanna Maria van den Boom, Petrus Hendrikus van den Boom, Dorothea van den Houdt, Josephus Gerardus Johannes van den Boom, Petrus Hendricus Thomas Josephus van den Boom, Antonius Moget, Johannes Hendrikus Bouman, Haags Gemeentearchief: BS Huwelij 1 Peter 2:4-5 — New Century Version (NCV) 4 Come to the Lord Jesus, the stone that lives. The people of the world did not want this stone, but he was the stone God chose, and he was precious. 5 You also are like living stones, so let yourselves be used to build a spiritual temple—to be holy priests who offer spiritual sacrifices to God

2 Petrus 2 - Statenvertaling met kanttekeninge

1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: 2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed; 3 Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren maar als. Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2 (ook wel suikerziekte genoemd) ().Het is een chronische ziekte die wereldwijd sinds 1980 bijna is verviervoudigd ().De ziekte kan ontstaan door een ongezonde leefstijl en daardoor een te hoog bloedsuikergehalte Registratie, 1890, Dettje Stok, Ida P. Deden, Jan Deden, Petrus Deden, Sijbrandina Deden, Regionaal Archief Nijmegen: Bevolkings­registe Uitleg - Zoolgangers. Zoolgangers zijn dieren die op de zool van hun voet lopen. In de afbeelding kun je zien hoe dit eruit ziet in het been. Zoolgangers kunnen zich niet super snel voortbewegen, maar doen dit wel geruisloos. Verder hebben ze een goede grip op elke bodem, en zakken ze daar niet snel in weg. Dit komt doordat hun voeten een. Plaats Bron Soort Datum Nr. Voornaam Achternaam Rol Partner Scan Akte Selecteer alle resultaten; Smilde: BS Geboorte: Geboorte: 01-09-1857: 130: Petrus: de Bruij

Home - Bijbel met uitle

Huurwoning te huur: Petrus Campersingel te Groningen - 60 m2 met 2 Kamers voor € 1350. Huurwoning huren? Meld je aan bij Huurstunt en neem contact op Wandkleed Rembrandt van Rijn - De verloochening van Petrus - Schilderij van Rembrandt van Rijn Wandkleed katoen 150x150 cm - Wandtapijt met foto. Merk: 1001Tapestries. Schrijf een review