Home

Bemesting wintertarwe

Bij de eerste bemesting in het vroege voorjaar heeft wintertarwe wat behoefte aan een beetje zwavel. Aan de hand van de behoefte van de gewassen wordt een bepaalde hoeveelheid KAS gestrooid. Elk gewas heeft zijn eigen behoefte. Wintertarwe bijvoorbeeld heeft meer stikstof nodig dan suikerbieten en uien Wintertarwe - bemesting Eerste gift. Door het droge najaar, gevolgd door een redelijk droge winter, is de verwachte bodemvoorraad hoger dan... Zwavel. Zwavelgebrek is iets wat de laatste jaren steeds meer opspeelt. De voornaamste reden hiervoor is dat de aanvoer... Advies:. Aan het eind van dit. Bemesting wintergerst. De stikstofbehoefte van hybride wintergerst en normale wintergerst is gemiddeld 180 kg/ha N. De norm is echter 140 kg/ha N. Door de zachte winter is ook de wintergerst weer goed ontwikkeld

Wintertarwe: 200-Nmin: Wintergerst: 150-Nmin: wintergerst löss: 160-Nmin: rogge en triticale: 170-Nmin: zomertarwe: 170-Nmin: haver: 130-Nmi De bemesting van wintertarwe beperkt zich veelal tot stikstof. De voorziening van de elementen fosfor en kalium geschiedt meestal in bouwplanverband voorafgaand aan aardappelen en suikerbieten; alleen in graanrijke bouwplannen worden deze elementen ook aan tarwe toegediend Bij een verdubbeling van de tarweprijs (van € 120/ton naar € 240/ton) stijgt de optimale N-gift met 29 kg N/ha. Dat is afgerond 100 kg KAS per hectare. Ook bij een hogere kunstmestprijs is een hogere gift rendabel. Hogere N-bemesting geeft hoger saldo in tarw Gezonde groei - Efficiënt stikstof en zwavel bemesten in wintertarwe en wintergerst. Stikstof. Stikstof is uitermate belangrijk voor een goede plantengroei. Stikstof bevordert namelijk de groei en fotosynthese van de plant. Stikstof is het belangrijkste stuurelement in de vegetatieve (bladgroei) groeifase Wintertarwe. Het advies is om wintertarwe 220-245 kg stikstof/ha te geven om de hoogste opbrengst te kunnen behalen. De gebruiksnorm is 245 kg stikstof per ha. Als u gemiddeld meer dan 9 ton heeft geoogst over de afgelopen 3 jaar mag u 260 kg N per hectare toepassen. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit voor 15 mei 2021 aanvragen bij RVO

Bemesten wintertarwe - Harrysfar

Nmin meten in de laag 0-100 cm. 1e gift: bemestingstijdstip = begin uitstoeling; 1-2 spruiten per plant (DC 21-22). 1e gift: bij zeer lage Nmin-voorraden in het voorjaar kan de berekende adviesgift volgens de Nmin-formule hoger zijn dan de maximale gift. De tweede (maximale) gift blijft in dit geval gehandhaafd De korrelopbrengst van wintertarwe is na de 2e wereldoorlog voortdurend gestegen. Steeg de gemiddelde opbrengst aanvankelijk vrij traag van amper 4 ton/ha in 1950 tot 5 ton/ha in 1970, nadien vond een sterke stijging plaats tot 7 ton/ha in 1980 en 8 ton/ha in 1990. Op perceelsniveau zijn de afgelo-pen jaren opbrengsten van meer dan 11 ton/ha behaald Waarom voorjaarstoepassing drijfmest in wintertarwe? Verlaging van de minerale N-gift, rekening houdend met de organische bemesting Bemesten in voorjaar = interessant op focusbedrijve wintertarwe de laatste 15 jaren aanmerkelijk verbeterd. Deze teelthandleiding gaat in op teeltmaatre-gelen, plant en gewas, groeifactoren (milieu), opbrengstvorming en bestemming. Bij de opzet van de inhoud en het op schrift stellen heeft dr.ir. A. Darwinkel veel medewer­ king verleend. De foto's zijn grotendeels afkomstig van d

Wintertarwe - bemesting - Van Iperen Akkerbouw Nieuws 27

Rassenadvies Wintertarwe oogst 2021. 7 september 2020. Het nieuwe wintergranenseizoen staat voor de deur. Daarom is CZAV druk met voorbereidingen voor de nieuwe oogst; het schonen en ontsmetten van uw zaaigranen is alweer in volle gang. Ook in 2020 hebben de wintertarwe rassenproefvelden van CZAV op diverse locaties in het zuidwesten. Wintergerst, maar ook wintertarwe, zijn in het vroege voorjaar gevoelig voor mangaangebrek. Daarbij laat wintertarwe minder visuele gebrek verschijnselen zien, maar is zeker zo gevoelig als wintergerst. Een tijdige bespuiting met Foliplus Mangaannitraat kan op gevoelige percelen groeiremming voorkomen. Menging met NTS of Urean is goed mogelijk Extra stikstof strooien op wintertarwe om de opbrengst te verhogen brengt extra kosten met zich mee, maar geen extra kilo's. Dat concludeert het Britse onderzoeksbureau Niab Tag na tests die het gedurende 2016 uitvoerde. De optimale bemestingsnorm is de laagste norm die momenteel wordt gehanteerd

Optimalisatie N-bemesting wintertarwe m.b.v. chlorophylmeting Ing. R.D. Timmer, W.A.M. Brooijmans Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV. Projectrapport nr. 114122 Wintertarwe krijgt eerste bemesting. Redactie. Anton Dingemanse. freelance fotograaf. De wintertarwepercelen drogen geleidelijk op, dus ze kunnen bemest worden. Drie methoden om de wintertarwe te bemesten. Richard van t Westende uit 's-Heerenhoek spuit vloeibare kunstmest op wintertarwe Zwavelbemesting. Zwavel is een hoofdelement in de plantenvoeding. Tarwe heeft een grote behoefte aan zwavel vanaf het begin van de stengelstrekking tot de bloei en neemt in totaal gemiddeld 50 kg SO 3 /ha op. Bovendien resulteert een optimale zwavelvoorziening in een betere N-benutting door het tarwegewas, hierdoor kan een zwaveltekort dan ook.

Sterker nog; de 'grondbewerking' stimuleert de wintertarwe tot extra uitstoeling. Wanneer sleepslangbemesting op de juiste wijze (lage bandendruk tot 1,0 bar) en tijdstip wordt toegepast is er in de praktijk veelal geen (waarneembaar) nadelig effect op de eindopbrengst. Tekst en foto's: Jan Geert Vedelaar wintertarwe is de situatie door strostevige rassen, een gedeelde N-bemesting en de toepassing van chloormequat duidelijk gunstiger dan bij winter­ gerst. De strostevigheid van de huidige winter-gerstrassen is matig en de werking van groeiregu-latoren daarop is nogal wisselend. Het belang van een juiste stikstofbemesting wordt daarmee on. 1e bemesting op wintertarwe. Nu de grond hard is door de vorst heb ik de wintertarwe voor de eerst maal een kunstmestgift gegeven. Dit heb ik gedaan met de meststof KAS zwavel. 24 % van deze meststof is stikstof en 15 % is zwavel. In deze meststof zit o.a. stikstof wat belangrijk is voor de groei en zwavel. Zwavel speelt in de plant een rol in. Nieuws : Bemesting in wintertarwe: onze vaststellingen en adviezen. Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode moest de eerste stikstofbemesting op wintergranen worden uitgesteld. De gunstigere weersomstandigheden van het moment laten toe om de velden onder betere omstandigheden te berijden voor de eerste N-gift bij wintergranen

Granen - bemesting wintertarwe en ziektebestrijding

 1. Eurograss Dual Seeding 25/75 Eurograss Dual Seeding 85/15 Eurograss SV100 Eurograss SV100 Maxima Eurograss SV7 EUROGRASS SV7 Maxim
 2. Is wintertarwe nog een interessante teelt? aanmelden homepage. Ik we ns hulp. Vraag gratis ondersteuning door vzw Boeren op een Kruispunt: Ja, ik wens hulp. Of bel gratis 0800 99 138 Of 09 330 67 43. Klik door Klik door Ga verder naar de website van het ABS.
 3. aanwenden van wintertarwe als energiegewas verschilt van die van de teelt van wintertarwe voor veevoer of voor de bakkerij. Het energieleverend vermogen van wintertarwe wordt voor het grootste deel bepaald door het zetmeel- en het eiwitgehalte. In het onderzoek zijn diverse varianten van N-bemesting onderzocht
 4. Wintertarwe; SULFAN ; 200-350 kg/ha; 150-300 kg/ha; Lees voor gebruik het label van het te gebruiken YaraVita product; bemesting op de bodem. bladbemesting. Analytical tools: YARA Knowledge grows Vita Yara Bela Yara : Author: Richard Beumers Created Date
 5. VOORDELEN VAN BEMESTING MET COMPOST BIJ WINTERTARWE J. Dillen, J. Bries en W. Odeurs 1 Iedere akkerbouwer weet dat de bodemvruchtbaarheid voor een groot stuk bepaald wordt door het organische stofgehalte van de bodem. Naast het inwerken van oogstresten, groenbemesters

Wintertarwe op maat bemesten ing. R.D. Timmer Met een chlorophylmeter de groenheid van een tarwegewas vaststellen en vervolgens daarmee de N-bemesting afstemmen op de behoefte. En er op deze manier voor zorgen dat er minder vaak te veel of te weinig stikstof gegeven wordt, waardoor de opbrengst, de opbrengstzekerheid en de kwaliteit toenemen De opbrengst van de wintertarwe in 2020 werd niet onmiddellijk bepaald door het al dan niet gebruiken van compost (Figuur 5). Ook het eiwitgehalte toonde geen onderscheid in functie van de bemesting. 0 2 4 6 8 10 12 14 on/ha Korrelopbrengst (15% vocht) Stro-opbrengst (DS Bestanden Granen > Wintertarwe > Bemesting Bestanden. Bodem in Balans (2013) Effect van N-bemesting op energieopbrengst wintertarwe (2013 Voor wintertarwe op löss geldt een minimumgift van 20 kg N/ha. Tweede gift. Tijdstip 2 e gift: 1-2 knopen (DC 31-32) m.u.v. wintergerst-löss 3-knopen (DC 33). De hoogte van de 2 e N-gift bij wintertarwe geldt voo Minerale bemesting: 50-30-20 regel 26/feb 22/mrt 29/apr 27/mei drijfmest Fractie 1 Fractie 2 Fractie 3 vleesvarkens vloeibaar vloeibaar vast Ndier/ha 138 Nwz/ha (op basis van putstaal) 83 Nwz/ha (op basis van uitrijstaal) 83 Eenheden kunstmest (Nwz/ha) 49 35 37 Beschikbaar voor gewas (Nwz/ha) 90 60 54 Mestverbruik (ton/ha; L/ha, kg/ha) 20 125.

Bemesting met schijfkouters in wintertarwe in het voorjaar In Belgisch Zuid-Limburg werden recent nieuwe focusgebieden aangeduid. Een belangrijk gevolg hiervan is dat landbouwers hun velden niet meer mogen bemesten na 1 augustus Zaaizaad ontsmetting en bemesting in wintertarwe Proefnummer: 11608 Oktober 2011 H de Vries Proeftuin Zwaagdijk Tolweg 13 1681 ND Zwaagdijk-Oost Telefoon +31 (228) 56 31 64 Fax +31 (228) 56 30 29 uitgevoerd in opdracht van: Agriton Oktober 2011 E-mail: proeftuin@proeftuinzwaagdijk.nl www.proeftuinzwaagdijk.n Deze bemesting is uitgevoerd om de bewerkbaarheid van de grond te verbeteren en de pH te verhogen. Op 14 januari 2011 is een grondmonster genomen, om de minerale stikstof in de bodem vast te stellen. Vervolgens is op 1 februari 2011 een bemesting uitgevoerd met NTS, waarbij 150 kg min de hoeveelheid minerale stikstof is toegediend De wintervastheid is goed en de gewasgroei in het najaar is vrij goed. Wanneer wintertarwe in het voorjaar. kort wordt afgemaaid is de hergroei niet erg sterk. Deze eigenschappen maken wintertarwe, evenals. winterrogge en wintergerst, een geschikte groenbemester in een biologisch teeltsysteem met niet-kerende

Aanwenden van mest. In de rubriek 'aanwenden van mest' vindt u deze informatie: Aanwenden van specifieke meststoffen. Bijkomende bemesting tijdens de winterperiode voor specifieke teelten en fruit. Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies voor groenten, aardbeien, boomkweek en sierteelt in de vollegrondstuinbouw Bemesting Stikstof. Een cichoreigewas onttrekt ongeveer 150 - 160 kg N per ha. Afhankelijk van de bodemvoorraad in het voorjaar en een eventueel uit organische bemesting nog vrijkomende voedingsstoffen, zal een kunstmestgift van 50 à 75 kg N per ha nodig zijn EfficieNt28. Efficie-N-t 28 is een in Italië ontwikkelde stikstofmeststof met het doel om de stikstofefficiëntie te verhogen. Samenstelling: 28% Stikstof bestaande uit: 6% Ureum N en 22% Ureum Methanal N. <0,7% Biureet. Proeven in verschillende gewassen tonen een efficiënter gebruik van stikstof in de vorm van Efficie-N-t 28

wintertarwe houdt rekening met teelt op zand-, löss en kleigrond en situaties waarin bovengemiddelde opbrengsten verwacht worden (>11 ton per ha) en/of waarin geteeld wordt voor bakkwaliteit. Bij de N-bemesting van wintertarwe vindt er een verdeling plaats over twee tot drie giften De Bodemkundige Dienst van België stelt dat gezond verstand, maar ook, en vooral meten, de basis vormen voor een uitgebalanceerde bemesting. De bemestingsstrategie in wintertarwe kan sterk verschillen. Gezond verstand en staalname zijn dé leidraad bij de strategie. - TD Bestanden Granen > Wintertarwe. Onderliggende categorieën. Granen > Wintertarwe > Rassen. Granen > Wintertarwe > Ziektebestrijding en groeiregulatie. Granen > Wintertarwe > Onkruidbestrijding. Granen > Wintertarwe > Bemesting Kan met weinig bemesting toe. Wintertarwe Wintertarwe geeft een hoge korrelopbrengst en een diepe intensieve beworteling. Optimale zaaimoment: Oktober. Zaaihoeveelheid: Ca. 200-220 kg per ha. Wintergerst Bij de teelt van wintergerst is de stoppel vroeger vrij dan bij wintertarwe en er is minder stikstofbemesting nodig

bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen' bevat de meest actuele adviezen. - wintertarwe klei/löss * voertarwe 140-Nmin 100 90 40 * baktarwe 140-Nmin 100 80 80 - wintertarwe zand 140-Nmin 100 90 - - wintergerst 120-Nmin 80 60 - - wintergerst. Bemesting wintertarwe Rassenlijst wintertarwe 2021 DSV Getreide 2021 / 2022 Zomertarwe Overzicht: Zomertarwe Akvitan A NEW Afhankelijk van bodemvoorraad en de graszaadsoort moet er in het na- en/of het voorjaar een bemesting plaatsvinden De wintertarwe is 23 en 25 oktober 2020 gezaaid. Het ras is Talent. Talent is een baktarwe ras. De voorvrucht van de wintertarwe is aardappelen. Loonbedrijf Breure heeft de wintertarwe gezaaid. Voorvrucht is aardappelen. 1 maart is de eerste bemesting uitgevoerd met ca. 500 kg KAS zwavel. 3 april is de tweede bemesting uitgevoerd met ca. 300 kg. Hieronder volgen gedetailleerde instructies en tips voor het correct voeren van wintertarwe. Vereiste gereedschappen en materialen Vloeibare minerale voeding wordt geïntroduceerd met PZhU, OP-2000, voor poedervormige en korrelige mengsels wordt een kunstmestzaaimachine RTT-4.2A, NRU-0.5, 1-RMG-4 gebruikt, voor transport en toepassing van minerale bemesting, een oplegger RUM-8

Stikstofbemestingsrichtlijnen Grane

BEMESTING WINTERTARWE (Tekst uit LCG-Brochure Granen Oogst 2009) - 1 - BEMESTING WINTERTARWE (Tekst uit ) Let wel: de proeven aangelegd door het LCG in 2009 werden uitgevoerd conform de bemestingsnormen die van kracht waren in 2009. Deze bemestingsnormen van 2009 zijn . Nadere informati Vultarwe. Ras in onderzoek. Meer informatie. Bergamo. Vroege productieve wintertarwe. Betrouwbaar tarweras. Hoge opbrengst op kleigronden met een goed hectolitergewicht. Top kwaliteit - B kwaliteit baktarwe (klasse BPS) Baktarwe Achter het akkerbouwbedrijf van Ben Ham uit Nieuw Vennep (NH) wordt mest uitgereden op vijf hectare wintertarwe door RVR loonbedrijf uit Hoofddorp/Rijnsaterwoude. Agraaf is ook actief op verschillende social media. Volg ons, blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws en praat mee. CZAV biedt een breed assortiment aan korrelmeststoffen die inzetbaar zijn in diverse gewassen van akkerbouw tot veehouderij. Ook speciale meststoffen, die bij de vaak krappe bemestingsnormen passen, houden rekening met arbeidstijd, milieueisen en verschillende sectoren als akkerbouw, fruit, groente, bollen, grasland en ruwvoer zijn te verkrijgen

Brancheorganisatie Akkerbou

LANDBOUWKUNDIGE KENMERKEN WINTERTARWE Vroegrijpheid: half vroeg Strolengte: gemiddeld Legervastheid: goed Uitstoeling: zeer goed Kouderesistentie: goed Chloortoluron: in onderzoek Oranje tarwegalmug: resistent Alternativiteit: winter TEELTTECHNIEK Zaaien: 10 okt - eind dec Bemesting: klassieke bemesting Denk bijvoorbeeld aan de bemesting van wintertarwe. april. In april worden de dagen langer en de (bodem)temperatuur hoger. Tijd om uien en bieten te zaaien! Daarnaast wordt er volop gewerkt aan bemesting en onkruidbestrijding in o.a. wintertarwe en uien. mei

AR kan deze grondmonsters voor u verzorgen en u van een passend advies voorzien. AR heeft voor ieder toepassingsmoment een breed scala DCM-producten in het assortiment. Over het algemeen is een onderhoudsbemesting voldoende en volstaat mengmest 12-10-18 of Vital Green. Deze meststoffen beschikken over hoofdelementen Er geldt geen dosisbeperking voor bemesting t.e.m. 31 juli als de nateelt uiterlijk 31 juli werd ingezaaid. 2) Er wordt na 31 juli en uiterlijk 15 september een vanggewas ingezaaid: bemesten kan alleen na een niet-nitraatgevoelige hoofdteelt. Er geldt een dosisbeperking van 36 kg werkzame N/ha als het vanggewas na 31 juli wordt ingezaaid

N-bemesting in wintertarwe 6-4-2017 www.spna.nl 40 NTS KAS object 1e gift 2e gift totaal object 1e gift 2e gift totaal A 100 50 150kg/N B 120 80 200kg/N C 120 80 200kg/N D 145 80 225kg/N E 145 80 225kg/N F 145 105 250kg/N G 145 105 250kg/N H 170 105 275kg/N I 170 105 275kg/N 1 Invloed Magnesium-(bij)bemesting bij de teelt van pootaardappelen KW 0313 Door: ing. H.W.G. Floot Inleiding In de praktijk komt regelmatig Magnesiumgebrek voor. Dit tekort kan veelal opgelost worden met een Mg bemesting, maar dikwijls wordt de Mg onvoldoende opgenomen. De vraag doet zich nu voor kan op basis van grond en/of gewas onderzoek een basis voor bemesting gevonden worden Bemesting. De bodem vormt de basis voor een gezonde teelt. Bemesting moet niet alleen binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving passen, maar ook de juiste keuze in meststoffen is van belang. Onze adviseurs helpen graag bij het opstellen van een bemestingsplan dat past voor jouw situatie

Stikstofbemesting wintertarwe - NutriNor

 1. CZAV is dé agrarische coöperatie in Zuid-Nederland: objectief teeltadvies en gunstig geprijsde producten voor de landbouw
 2. Landbouwcentrum Granen Vlaanderen (LCG) vzw p/a Inagro vzw, afdeling Akkerbouw Ieperseweg 87 B-8800 Roeselare (Rumbeke) telefoon ing. D. Wittouck: 051 / 27 32 4
 3. Wintertarwe. Variabele bemesting op basis van reflectiemetingen met een Yara N-sensor lijkt perspectiefvol maar is nog niet praktijkrijp. In de software van de gewassensor van Yara is een module opgenomen voor plaatsspecifieke stikstof bijbemesting. Het principe is gebaseerd op: meting van een referentie plek met de sensor
 4. Bemesting 1 op wintertarwe Gebruik van 2 fracties ammoniaknitraat (samenstelling 27% N) - 310 kg KAS = 84 kg werkzame N - 275 kg KAS = 74 kg werkzame N: 0: 158: 0: Gebruik dierlijke mest: 60 kg N rundveedrijfmest op de stoppel voor het vanggewas (4,8 kg N/ton -1,4 kg P2O5/ton- 60% werkingscoëffciënt) = 12,5 ton

Akkerbouw Nieuws 04-03-2020, Bemesten wintertarwe

De vraag is wat het effect is van deze producten als stikstofbemesting op de teelt van wintertarwe. De producten worden vergeleken met de gangbare bemesting zoals KAS of KAS+varkensdrijfmest. Daarnaast werd ook NTS opgenomen, waarbij het uitvoeren van een eenmalige of gedeelde gift werd getoetst Er is de laatste weken op veel percelen wintertarwe drijfmest uitgereden voor de tweede gift. Als u de monsteruitslagen binnen heeft, bekijk deze dan goed. Vergelijk de gehaltes in de drijfmest met de gehaltes die van de winter in uw bemestingsplan zijn verwerkt. Bepaal vervolgens of er nog een overbemesting nodig is 23.09.2018. De eerste wintertarwe wordt al gezaaid. Tijd dus om nu na te denken over een adequate onkruidbestrijding. Natuurlijk wilt u een optimaal resultaat, maar u wilt ook een middel dat veilig is voor uw gewas. Syngenta biedt u een oplossing met het najaarsherbicide Daiko® met een zeer brede werking door twee werkzame stoffen Topics: bemesting, fertilizer application, toedieningswijzen, application methods, lente, spring, wintertarwe, winter wheat, tarwe, wheat, zware kleigronden, clay.

Efficiënt stikstof en zwavel bemesten in wintertarwe en

 1. Najaar 2019 was erg nat, waardoor laat is gezaaid en door de natte winter is ook de bemesting laat. Ik schat dat de wintertarwe vier weken achter ligt op vorig jaar. De planten staan er wel, maar de uitstoeling moet nog beginnen. Uiteindelijk is in het CZAV-werkgebied toch zo'n 85% tot 90% van het geplande areaal wintertarwe gezaai
 2. 22. Wat is het optimale zaaitijdstip voor wintertarwe en waarom? 23. Wat is de zaaidiepte van rogge, wintertarwe en haver? 24. Wat is nadeel van te ondiep zaaien? 25. Hoe kan slakkenvraat op wat zwaardere grond worden voorkomen? 26. Hoe kun je de juiste hoeveelheid zaaizaad bepalen? 27. Wanneer is overzaaien rendabel en wat zijn de nadelen. 28
 3. Proef Bemesting aardappelen november 2011. Proeftuin Zwaagdijk onderzoeken. Zaaizaad ontsmetting en bemesting met EfficientNt28 in wintertarwe Oktober 2011 Bemesting Humostart in Mais 2011 proeftuin Zwaagdijk Agriton Toepassing Efficient N-t 28 in wintertarwe 2010 Agriton Toepassing Humostart in Maïs 2010 Agriton Bemesting pootaardappelen 201
 4. De hevige regenval in Europa, de droogte in delen van Canada en slechte weersvooruitzichten voor zomertarwe in Noord-Amerika laten de termijnnoteringen op zowel de wereldmarkt als in Europa stijgen. Deze week vertoont de wereldmarkt over het algemeen stijgende tarwenoteringen. Slechte.
 5. Mesttoediening in het voorjaar in wintertarwe : effecten op grond en gewas . 80 0 0 0
Bio-wintertarwe goed alternatief | Akkerwijzer

N-behoefte meten. Met de Yara ImageIT-app maak je van jouw smartphone-camera of tablet een hightech-meetapparaat voor stikstof. ImageIT bepaalt de N-behoefte van wintertarwe en koolzaad in het vroege voorjaar voor de 1 e gift. Je kunt dit eenvoudig doen door enkele foto's te maken van je gewas en deze via de app te versturen naar de Yara-server 18-06-2015 - In bemestings- en zaaiproeven onderzoekt CZAV de mogelijkheden om de opbrengsten van wintertarwe te verhogen tot 15 ton per hectare. Agrifirm: onderzoek eiwit in zomergerst 16-06-2015 - Voor het optimaliseren van de bemesting in zomergerst voert Agrifirm Plant dit jaar een onderzoek uit naar de relatie tussen de stikstofgift en het eiwitgehalte Agrotips Akkerbouw 15 juni 2021. Geplaatst op maandag 14 juni 2021, 08:32. Veel actuele en praktische tips over insecten- en ziektenbestrijding in de teelt van o.a. uien, aardappelen, suikerbieten. Zowel gangbaar als biologisch Albrecht-bemesting is volgens hem dé manier om met een uitgekiende bemesting te besparen op gewas-beschermingsmiddelen. Vanuit Canada kreeg Klok het gerichte bemestingsadvies. Lees hier het gehele artikel over Albrecht-bemesting Bemesting Voor een goede opbrengst is ± 25 kg N/ 1000 kg tarwe nodig. Een algemene richtlijn qua bemes-ting vindt u hieronder. 1e gift: 450 kg/ha (zwavel)KAS vroeg in het voorjaar 1e gift: 300 kg/ha KAS 1e knoop 2e gift: 150 kg/ha KAS 2e knoop Resultaten proeven wintertarwe 2018-202

Telers wintertarwe en zomergerst gezocht voor mycotoxinen

Optimale N-bemesting zomertarwe - WU

toediening van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen en dit in combinatie met technieken uit de Op de vraag wanneer de doelstelling van 20 ton wintertarwe bereikt kan worden, blven de projectpartners het antwoord schuldig. We weten niet zeker of het haalbaar is Bemesting 200 kg N Loonwerk zaaien, gewasbescherming, pikdorsen, leveren, Algemene kosten verzekering, VLAM, N-residu, drogen/schonen, rente bedrijfskapitaal Variabele kosten 980 € Grond (pacht/financiering) seizoenpacht/eigen grond (5% rente)? Arbeid betaalde arbeid (12 u/ha) Het relatief lage aandeel van de wintertarwe in het bouwplan van 2018 was het gevolg van de natte herfst van 2017. Van alle weergegeven gewassen laat het aandeel van wintertarwe, na dat van voedergewassen, de sterkste fluctuaties zien. In de Kleiregio varieerde het aandeel tussen 19% in 2001 en 32% in 2012 Graan. In de teelt van granen wordt een volledige levenscyclus doorlopen: graan worden gezaaid en na een volledige teeltcyclus worden nieuw gevormde zaden geoogst. Alle teelten van granen kennen hierdoor zowel een vegetatieve als een generatieve fase, waarbij een aantal duidelijke gewasstadia zijn te onderscheiden

Ideale omstandigheden organische mestgift wintertarw

 1. g suikerbieten 25-3-2021 Onkruidbestrijding zaaiuien en suikerbieten 24-3-2021 Bemesting uien 2021 Bemesting wintergranen en rassenkeuze zomergranen Knolbehandeling pootgoed 8-1-2021 Kiemrem
 2. Rassenlijsten Wintertarwe 2018. De nieuwe Rassenlijst Wintertarwe is gereed van CSAR/Willems Balgoy, met daarin de aanbevolen rassen. Rassenlijsten Maïs 2018. snelle startgroei en bemesting en verkoopacties van fabrikanten. Seizoenswijzer juni 2018
 3. 2-6-2021. Voor de bemesting van de tweede en derde snede is een aantal punten van belang. Op zandgrond is er door de lage temperaturen in de afgelopen weken nog behoefte aan een aanvullende zwavelbemesting. Op zowel zand- als kleigrond met een laag of gemiddeld kaligehalte kan dit een plus geven op ds-opbrengst en eiwitopbrengst
 4. Er komen meer soorten kevers in akkerranden voor dan in de gewassen suikerbiet en wintertarwe. Dat blijkt uit onderzoek van agrarisch collectief Noord-Holland Zuid. Voor de pilot 'Akkerbelt' in Haarlemmermeer, bracht het collectief in kaart hoeveel en welke soort (loop)kevers er in akkerranden, suikerbieten en wintertarwe leven
 5. Wintertarwe voelt geweldig op geïrrigeerde landen - opbrengsten tot honderd centers per hectare. Dit gewas in geïrrigeerde gewasrotaties wordt ook gekweekt voor silage of groenvoer en het gebied wordt vrijgemaakt nadat het wordt gebruikt na het maaien voor gewassen van graan-, groenten- en veevoederplanten
 6. PROEF N-bemesting Avebe perceel 66A Grondanalyse d.d. 23-01-20 Grondsoort Dalgrond % org. stof 9,7 pH-KCl 4,9 Pw-getal 34 K-getal 20 voorvrucht Wintertarwe groenbemester Astrigosa Bemest met 15 m3 rundveedrijfmest ras divers pootdatum 17-04-20 bemesting 15-04-20 KAS volgens schema 10-04-20 400 kg K50 200 kg

Abstract. Door het ministerie van LNV is aan PPO en NMI de opdracht verleend om te bezien in hoeverre er aanleiding bestaat om voor wintertarwe, zomergerst en zaaiui de stikstofbemestingsadviezen van de 'Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen' te actualiseren 12 Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand Naast deze gebruiksvoorschriften zijn er een aantal aanvullende regels van belang: • Uitrijperiode dierlijke mest vanaf 2012 Uitrijden van drijfmest op bouwland op alle grondsoorten mag van 1 februari tot 1 augustus

Wintertarwe en groenbemesting: Published in: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV. Lelystad: Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond: Author: Hoekstra, O. Date issued: 1987: Access: Open Access: Reference(s Profytodsd nodigt u uit voor de bemesting & innovatieavond. We starten om 19.30, inloop vanaf 19.00 uur Locatie: SPNA, Munnekezij bemesting. 15 meter Compact Profi bemester van TBL techniek B.V. In de afgelopen week is er op diverse percelen wintertarwe met de sleepslangbemester organische mest toegediend. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. Het verhogen van het organische stof gehalte in de bodem enerzijds en het. Wintertarwe; wanneer het vlagblad (T2) compleet is, kunnen alle bladeren beschermd worden tegen schimmelziekten. bladmeststof,Efficiënt,elatus_era,vlagblad,wintertarwe Pootaardappelen; naast selectie mogelijkheden om uitbreiding Y-virus te beperken Alles voor de akkerbouwsector bijeen op 1 pagina, van zaaien tot oogst en afzet. Bedrijven en voorlichting

Wintertarwe vroeg de grond in - Boerderij

In N-trappenproeven werden verschillende hoeveelheden bemesting, en dus werkzame N, toegediend, variërend van een onbemeste plot tot plots met overbemesting. We compileerden en analyseerden de resultaten van Vlaamse en Waalse N-trappenproeven bij gemaaid grasland, kuilmaïs, aardappelen, suikerbieten en wintertarwe uitgevoerd tussen 1991 en 2011 Advies wintergerst voorjaar Breed onkruidspectrum exclusief grassen:• 0,03 Traton + 1,5 l/ha MCPA + 0,3 l/ha Starane top• 1,5 l/ha Primstar + 1,5 l/ha Fox (sterk op ereprijs en paarse dovenetel) Specifiek grassen exclusief straatgras:• 1,2 l/ha Puma Extra EW + 1 l/ha Robbester of• 0,9-1,2 l/ha Axial 50 Advies wintertarwe voorjaar Breed onkruidspectrum inclusief alle grassen:• 0,2 kg. - samen met wintertarwe in begin oktober - begin december, 15 tot 20 kg Proterra - over de vorst in december - begin maart, 15 tot 20 kg Proterra Proterra Groenbemester onder wintertarwe! Door de strenge regelgeving voor bemesting en beregening lopen gewas-opbrengsten in de toekomst terug met gemiddeld 30 percent. Aanpassingen i

N-bemesting wintertarwe - NutriNor

Wel minder bemesting en spuiten.. valmet6400power 2mnd geleden. @arjanvw Wij hebben normaal wintertarwe en zitten dan ook wel boven de 11 ton/ha. Maar seizoen 2019 waren we pas 26 november klaar met aardappels rooien en dus elke droge periode daarvoor gebruikt om aardappels te rooien. En rond de. Informatie over bemesting van het gazon en bij aanplant van o.a. struiken. Gewasbeschermingsinfo april 2013 Nieuws over zomergranen, onkruidbestrijding weiland, wintertarwe en suikerbieten, knolbehandeling aardappelen, ontsmetting maïszaad en enkele actualiteiten over bestrijdingsmiddelen De vraag naar zaaizaad van zomergranen is groot. Landelijk is circa 10 procent minder wintertarwe gezaaid dan gepland. Oorzaak is het natte najaar, waardoor op veel percelen het zaaien simpelweg niet mogelijk was. Op de klei beleeft wintertarwe zware tijden door verslemping van de grond. De bodem is op veel plaatsen bedekt met een hardeRead mor Grote plus bij wintertarwe. Het areaal tarwe is in 2021 weer toegenomen, na een daling in 2020. Het areaal tarwe besloeg ruim 120.000 hectare, dat is bijna 11.000 hectare (9,8 procent) meer dan in 2020. Bij de teelt van wintertarwe groeide het areaal dit jaar met bijna 15.000 hectare (15,9 procent). Het areaal zomertarwe nam met bijna een kwart af

Gele roest in wintertarwe neemt toe | Akkerwijzer

bodemtextuur, de bodemdrainage, de bemestingshistoriek (zware organische bemesting, enkel minerale bemesting, vroeger weiland,), de hoeveelheid labiele en stabiele organische stof, enz. Bodems verschillen dan ook in de mate waarin ze mineraliseren. CO2 Nutriënten Vers organisch materiaal Organische stof in de bodem Micro-organismen Humificati wintertarwe, Aarziekteproef wintertarwe en Rassenonderzoek zomergranen. BEMESTING Stikstofbemesting Koksijde polder (klei) Johan GHYSELEN Pannekalsijde 4 8670 Koksijde 3. ZIEKTEBESTRIJDING a. Bladziekteproef Zwevegem (Sint-Denijs) zandleem Dirk SAMAI Vlaams aardappelareaal 6,5% gedaald. dinsdag 22 juni 2021. Uit de voorlopige cijfers van de Vlaamse verzamelvraag blijkt een daling van het areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen. De teller staat op 50 674 ha (-6,6%). De daling kan verklaard worden door de verminderde vraag naar verwerkte aardappelproducten en verse aardappelen

Stikstofbemesting wintertarwe (bakkwaliteit) op kle

Bemesting 07/04/16 667 kg/ha Haspargit (15% K2O) 19/04/16 Bemesting voor ploegen 17/04/15 Bemesting na ploegen 22/4/15 Bemesting na planten (mulch) Grondbewerking 1/05/16 4/05/16 Ploegen Rotoreggen Planten 4/05/16 70 * 33 cm, Agria Onkruidbestrijding 05/05/2016 10 - 30/05/2016 09/06/2016 Aanaarden 4x wiedeggen aanaarden Tussentijdse resultate Op dinsdag 31 augustus krijgt u als melkveehouder inzicht en praktische tips van specialisten over bodem, bemesting en teelt tijdens de Ruwvoerdag in Herwijnen (GD). Goed in-kuilmanagement en conservering van het ruwvoer zijn daarbij belangrijke factoren. 31 augustus te Herwijnen. Melkvee.nl. 14 sep 2021

Wintertarwe - Wu

Studienamiddag bemesting 9 oktober 2019. Op vrijdag 25 oktober organiseert PIBO Campus vzw samen met haar partners een studienamiddag rond bemesting. Inschrijven voor deze studienamiddag is verplicht en kan t.e.m. 22 oktober • In vergelijking met Beukeboom - Kiezen uit Gehalten 1996 zijn de N-gehalten uit de voorliggende studie lager, met uitzondering van consumptieaardappelen waarbij het gehalt

Droogte Oekraïne en Rusland domineren graanmarktUPL nieuwe kennispartner Akkerwijzer | AkkerwijzerGewasgroei 2017 - wintertarwe ras Graham - HarrysfarmZoeken naar efficiënte fosfaatbemesting | AkkerwijzerGewasgroei 2012 - wintertarwe Lincoln - Harrysfarm