Home

Welke regels zijn er voor het omgaan met gevaarlijke stoffen

De REACH-verordening (dat staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) bepaalt dat producenten, importeurs en gebruikers moeten beschikken over voldoende gegevens over de eigenschappen van de stoffen waarmee ze werken en over de risico's voor de gezondheid en het milieu. Op Europees niveau geldt bovendien de CLP-verordening. Dit zijn regels voor 'Classification', 'Labelling' en 'Packaging' van stoffen en mengsels. Gevaarlijke stoffen veilig opslaa Voor de meeste bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan is PGS 15 van toepassing. Naast de PGS 15 zijn er diverse andere PGS richtlijnen voor het omgaan met (brand)gevaarlijke stoffen. In de PGS 15 zijn regels opgenomen om tot een aanvaardbaar beschermingsniveau te komen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen De regels die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland zijn verdeeld over twee wetten, te weten de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS) voor alle vervoer over land en water en de Wet luchtvaart. Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS) bevat een verdere uitwerking van de regels in WVGS

Veilig werken is bij gebruik van gevaarlijke stoffen extra belangrijk. Er bestaan verschillende regels en systemen die het werken met gevaarlijke stoffen in goede banen leiden. Campagne Veilig Werken met [ Gevaarlijke ] Stoffen 1 op de 6 werknemers loopt het risico om ziek te worden omdat zij op het werk te maken hebben met gevaarlijke stoffen In principe geldt voor het werken met gevaarlijke stoffen de onderstaande volgorde van maatregelen: Vermijden; Inperken; Beschermen; Gevaarlijke stoffen dienen daarom zo min mogelijk te worden gebruikt. Bij het werken met gevaarlijke stoffen, moeten de respectievelijke werkplekken zo veel mogelijk worden afgeschermd of extra worden beveiligd Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te garanderen is het werken met gevaarlijke stoffen aan strenge voorschriften en regelgeving gebonden. In dit thema is informatie te vinden over stofgerelateerde wetgeving, risico's en maatregelen die betrekking hebben op het werken

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen - Manuta

Omgaan met gevaarlijke stoffen - KMO Consul

 1. Een gevaarlijke stof kan op verschillende manieren in het lichaam komen. Bijvoorbeeld door het inademen, door de huid of het inslikken. Bij het beoordelen moet u daarmee rekening houden. Als de uitkomst van de meting hoger is dan de wettelijke grenswaarde, dan moet u maatregelen nemen. Tests veilig werken met gevaarlijk stoffen
 2. Bij zwangerschap of bij specifieke aandoeningen of allergieën kun je extra risico lopen. Raadpleeg de preventiemedewerker of bedrijfsarts als je vragen daarover hebt. Zie ook het onderdeel Zwangerschap en arbeid in de arbocatalogus. Wees zorgvuldig met opslag en afval. Gevaarlijke stoffen moeten in speciale opslag
 3. Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (NL regeling) Deze wet regelt het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland. Deze wet verwijst naar het ADR, echter voor Nederland zelf zijn er aanvullende regels opgenomen, zoals welke stoffen wel of niet door een bepaalde tunnel vervoerd mogen worden. Door de luch
 4. Om werknemers en de omgeving goed tegen gevaarlijke stoffen te beschermen moeten bedrijven deze risico's inventariseren, het effect op de gezondheid bepalen en aan de hand daarvan doeltreffende maatregelen nemen
 5. Vervolgens wordt het wat concreter gemaakt: er moet bepaald worden wat de aard, mate en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is. Voor de zogenaamde Carcinogene, Mutagene en ook Reprotoxische (CMR) stoffen gelden verschillende aanvullende eisen

Het beleid voor gevaarlijke stoffen is niet toereikend om risico's in de leefomgeving voor mens en milieu voldoende te beheersen. Het aantal van deze stoffen en het gebruik ervan nemen toe, evenals het hergebruik van producten waarin gevaarlijke stoffen zijn verwerkt. Om greep op gevaarlijke stoffen te krijgen is nieuw beleid noodzakelijk 1 Bij regeling van Onze Minister worden de wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren aangewezen die van belang worden geacht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Wet- en regelgeving gevaarlijke stoffen Inspectie

 1. In verband met wijzigingen in de wetgeving rondom gevaarlijke stoffen (REACH-wetgeving), komt op den duur voor elke stof een uitgebreider veiligheidsinformatieblad (E-SDS) beschikbaar. De opslag van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan PGS 15
 2. Werken met gevaarlijke stoffen. Zelfinspectie 'Werken met gevaarlijke stoffen' helpt u om de risico's voor het werken met. gevaarlijke stoffen te inventariseren, te beoordelen, de maatregelen daarop af te stemmen en de aanpak te borgen in uw organisatie. De Inspectie SZW controleert uw bedrijf op deze punten
 3. Voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen zijn ook opgenomen in de omgevingsvergunning (een andere naam voor de milieuvergunning). Hieronder volgt een aantal voorschriften voor de opslag van veelvoorkomende categorieën gevaarlijke stoffen: Je moet schadelijke/irriterende en corrosieve stoffen opslaan in aparte kasten
 4. der dan 17% van de.
 5. Doorgaans moet er ergens op de verpakking van alle gevaarlijke chemische stoffen een etiket worden aangebracht om te voldoen aan de nationale en de Europese wetgeving. Het etiket bevat een symbool zoals hier aangegeven, samen met alle informatie over de risico's die het product inhoudt en de nodige voorzorgsmaatregelen om ermee om te gaan
 6. Goed omgaan met de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers in het bedrijf, maar ook voor het milieu. Daarom zijn instanties als de brandweer, de Inspectiedienst SZW en de controlerende milieu-ambtenaren er ook bij betrokken

Werken met gevaarlijke stoffen Arboportaa

 1. Alle werkprocessen, handelingen, machines en incidentele situaties waarbij gevaarlijke stoffen worden gebruikt, kunnen vrijkomen of ontstaan zijn bekend. De werkgever stelt regels en procedures vast voor het omgaan met bedoelde stoffen, reiniging van de werkplek en persoonlijke hygiëne waaraan werknemers zich dienen te houden
 2. Welke andere extra maatregelen moet u treffen om het risico van Gevaarlijke stoffen zijn doorgaans chemische stoffen of metalen die wegens hun fysieke eigenschappen onmiddellijk gevaarlijk zijn en naar in het bijzonder bij containers met grond of hout. Hoewel methylbromide uiterst giftig is, kan het soms uren duren.
 3. Een PGS-richtlijn is een document over activiteiten met gevaarlijke stoffen. In de PGS- richtlijn staan de belangrijkste risico's van die activiteiten voor de veiligheid en gezondheid van werknemers, veiligheid van de omgeving en de brandveiligheid
 4. Voor teamleiders of managersis er de herhalingscursus Veilig werken met gevaarlijke stoffen voor logistiek teamleiders. Het is aan te raden om jouw medewerkers iedere twee jaar de cursus te laten volgen. Dit in verband met de tweejaarlijkse wijzigingen in het ADR. Deelnemers sluiten de cursus af met de digitale kennistoets
 5. Hoofdstuk 3 omvat algemene voorschriften. De algemene voorschriften zijn van op toepassing op alle opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen. Het betreft het basisvoorzieningen niveau met hierin opgenomen de aanvullende bepalingen op het gebied van brandwerendheid en bouwconstructies (ten opzichte van het bouwbesluit) en algemene bepalingen voort komend uit de arbeidsomstandighedenwet- en.

Het effect van stof op de gezondheid is onder andere afhankelijk van: De schadelijkheid van het stof. De hoeveelheid (concentratie) stof in de lucht. Hoe lang je in het stof moet werken. Hoe zwaar het werk is: bij zwaar werk wordt dieper ingeademd, waardoor meer stof wordt ingeademd. De gevoeligheid van een persoon voor stof In het ideale geval wordt een individuele maatregel getroffen voor alle werknemers in het bedrijf, zodat er sprake is van een collectief effect. Persoonlijke beschermingsmiddelen : als alle bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn of niet voldoende zijn, dan is de laatst mogelijke optie het beschikbaar stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen Regels etikettering bij vervoer. Er kan iets misgaan bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hulpdiensten en omstanders moeten dan weten om welke stoffen het gaat. Daarom moeten vervoerders en producenten dit duidelijk aangeven met etiketten en gevarensymbolen. Op de etiketten kan ook gebruiksinformatie staan Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in mei 2018 een campagne over veilig werken met gevaarlijke stoffen gelanceerd. Hiermee wil het ministerie aandacht vragen voor het omgaan op de werkvloer met stoffen die beroepsziekten tot gevolg kunnen hebben. De campagne, die duurt tot 2021, richt zich nu vooral op het creëren van bewustzijn in het midden- en kleinbedrijf

Start bij de inventarisatie. Het omgaan met gevaarlijke stoffen begint bij de inventarisatie. Zet op een rij met welke stoffen uw werknemers in aanraking kunnen komen. En let op: denk organisatiebreed. Het gaat dus niet alleen om de stoffen die er opgeslagen zijn of zich op werkplekken bevinden, maar ook om gevaarlijke stoffen die ontstaan door. Er staan ook gevaarsymbolen op de verpakking van gevaarlijke stoffen. Deze geven aan welke gevolgen er zijn voor je veiligheid, zoals explosiegevaar, giftig of brandgevaarlijk. H- en P-zinnen. Op verpakkingen van gevaarlijke stoffen staan H-zinnen en P-zinnen. De letter H staat voor het Engelse woord voor ongeluk (hazard) Omgaan met gevaarlijke stoffen. Eigenschappen en herkennen van gevaarlijke stoffen, waarbij met name aandacht besteed wordt aan: Na deze cursus heb je beter inzicht in de gevaarlijke stoffen die aanwezig zijn in het bedrijf en hoe je hiermee om moet gaan

Of er gezondheidrisico's optreden bij het werken met gevaarlijke stoffen hangt af van de schadelijkheid van een stof en de blootstelling. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen zoals: kennis van de aanwezige stoffen, registratie, ruimtelijke ventilatie en zuurkasten, transport beperken, regelmatig schoon maken en afval opruimen, jaarlijks onderhoud. Altijd geldt: er is een risico als de stof vrijkomt en de medewerker ermee in contact komt. Richtlijnen. Medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken, moeten dus weten welke stoffen het zijn, wat de gevaarlijke eigenschappen zijn, wat je moet doen om onnodige blootstelling tegen te gaan en wie wat moet doen als het misgaat 'Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de leefomgeving' Op woensdag 11 maart 2020 presenteerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) zijn advies 'Greep op gevaarlijke stoffen' aan de minister voor Milieu en Wonen (IenW), Stientje van Veldhoven. Het rapport bevat 10 aanbevelingen aan de overheid Medewerkers zijn van hun kant verplicht om zelf ook actief bezig te zijn met veilig werken en het voorkomen van risico's. De workshop Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen in de praktijk besteedt aandacht aan alle aspecten waar medewerkers mee in aanraking kunnen komen bij de omgang met gevaarlijke stoffen Alle werkprocessen, handelingen, machines en incidentele situaties waarbij gevaarlijke stoffen worden gebruikt, kunnen vrijkomen of ontstaan zijn bekend. De werkgever stelt regels en procedures vast voor het omgaan met bedoelde stoffen, reiniging van de werkplek en persoonlijke hygiëne waaraan werknemers zich dienen te houden

Werken met gevaarlijke stoffen Jungheinrich PROFISHO

Wanneer je op school regelmatig met gevaarlijke stoffen werkt, bijvoorbeeld als TOA of docent, heb je waarschijnlijk vragen over hoe je het beste met deze stoffen kunt omgaan. Maar ook wanneer je als preventiemedewerker of arbocoördinator te maken hebt met veiligheid rondom gevaarlijke stoffen op scholen, wil je precies weten waar je rekening mee moet houden Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Op deze website vindt u alle informatie over de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en de PGS-beheerorganisatie. De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven Je laat zien welke klassen gevaarlijke stoffen er zijn; Je laat zien welke regels er gelden voor het omgaan met gevaarlijke stoffen; Je laat zien hoe je gevaarlijke stoffen kan herkennen. 5. Beroepsproduct 3 - Presentatie grensoverschrijdend gedrag: Uitdraai van de presentatie

Video: Risico's van gevaarlijke stoffen Arboportaa

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen - De beste handel in

 1. Bij de activiteit bewerken van gevaarlijk afval zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. Deze risico's zijn voor een deel vergelijkbaar met die bij de activiteit bewerken van bedrijfsafval. Hier worden met name die risico's behandeld die aanvullend zijn dan bij het bewerken van niet-gevaalijk bedrijfsafval
 2. Wat zijn gevaarlijke stoffen? Als op de verpakking een of meer van deze symbolen staat, is het in ieder geval een gevaarlijke stof. Voordat je met zo'n stof gaat werken, moet je weten hoe je er veilig mee om kunt gaan. 5. Op het werk kun je gevaarlijke stoffen herkennen aan de gevaarsymbolen op het etiket
 3. Het niet opvolgen van de Arbo-eis kan leiden tot bestuursrechtelijke consequenties of strafrechtelijke vervolging. Wetten en regels. Bij controles of opsporingsonderzoeken moet de overheid zich vanzelfsprekend zelf ook aan de regels houden. Die staan in de bijzondere wetten en in algemenere wetten. De regels zijn niet allemaal bekend bij bedrijven

Arbo Academy Omgaan met gevaarlijke stoffe

 1. erale stoffen, waarvan de eigenschappen, de behandeling, het verwerken, de opslag, de medische zorg en andere te treffen maatregelen zeer specifiek kunnen zijn, vereist een systematische werkwijze
 2. g in verband met veiligheid en gezondheid op het werk zijn vastgelegd in de kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid op het werk. Deze richtlijnen werden omgezet in de nationale wetgeving voor alle lidstaten van de EU. Omvatten deze regels alle gevaarlijke stoffen? Er bestaan bepaalde specifieke.
 3. imumgarantie 30 dagen teruggaverecht - Equipped for tomorrow

Gevaarlijke stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het gezondheidsrisico is van een groot aantal factoren afhankelijk. Allereerst van de stoffen waar men mee werkt, maar vooral ook van de manier waarop met de stoffen wordt gewerkt. Blootstelling kan tot direct letsel leiden en op de lange termijn tot gezondheidsschade In Nederland moeten werkgevers en werknemers zich aan bepaalde regels houden om zo gezond en veilig mogelijk te kunnen werken. Deze regels staan beschreven in de Arbowet.Onderwerpen die bijvoorbeeld in deze wet naar voren komen: wat moet je doen als je met gevaarlijke stoffen werkt, hoe moet je omgaan met zwaar lichamelijk werk, welke beschermingsmiddelen moet je gebruiken in bepaalde. Deze app geeft informatie over het werken met bepaalde stoffen: de risico's, of je er ziek van kunt worden en welke maatregelen nodig zijn om veilig te werken. Ook legt hij uit wat H- en P-zinnen betekenen, wat de grenswaarden van stoffen zijn, welke tien stoffen het gevaarlijkst zijn en wat je zelf kunt doen om de risico's te beperken

Aanpak Gevaarlijke stoffen - 5xbeter - IJzersterk voor

De Arbowet en inspectie SZW stellen eisen als het gaat om het omgaan en werken met gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf. Om werknemers en de omgeving goed tegen gevaarlijke stoffen te beschermen moeten bedrijven risico's inventariseren, het effect op de gezondheid bepalen en aan de hand daarvan doeltreffende maatregelen nemen - Er zijn gevaarlijke stoffen aanwezig die onder de werkingssfeer van de PGS 15 vallen (zie tabel 2: wel onder werkingssfeer PGS 15). Voor bepaling van de ADR-klasse zie rubriek 14 VIB. 0 0 0 - Er zijn gevaarlijke stoffen met R-zin 45, 46, 49, 60, 61 aanwezig (zie rubriek 15 VIB, doodskop en minstens 1 R-zin genoemd). 0 0 0 Stap 2 Voor TAUW is dit het startpunt om te onderzoeken of de stoffen bewezen gevaarlijk zijn en onder welke omstandigheden de stoffen zo gevaarlijk zijn, dat er maatregelen vereist zijn. Dankzij onze jarenlange ervaring allerlei soorten (industriële) bedrijven zijn wij in staat de mogelijke blootstelling aan een stof te kwantificeren en om het werkelijke gevaar in uw bedrijfsproces voor medewerkers.

Letselschade door werken met gevaarlijke stoffen. Eén op de zes werknemers in Nederland werkt met gevaarlijke stoffen. Dat is, vrij logisch, niet zonder risico's. Jaarlijks overlijden er maar liefst 3.000 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De ziekten die deze werknemers oplopen, openbaren zich vaak pas na vele. Houd je bij het nemen van maatregelen bij wegwerkzaamheden aan de volgende maatregelen: Bij werk aan de weg geldt bijna altijd een snelheidsbeperking. Soms kun je volstaan met voorzieningen, zoals een afzetting met verkeersborden of een rijdende afzetting. De borden en materialen moeten goed onderhouden zijn en stevig staan. Voor werken in het. Allergene stoffen zijn onder andere epoxies en houtstof. Er zijn ook groepen stoffen die kankerverwekkend zijn, zoals fijnstof en ethanol. Daar heb je niet direct last van, maar het zijn wel stoffen waar je nu al voorzichtig mee moet omgaan om je eigen gezondheid op de lange termijn te beschermen Gevaarlijke stoffen. Er zijn talloze stoffen die risico's met zich meebrengen voor mens en/of milieu. Op de etiketten van deze gevaarlijke stoffen moet duidelijk zichtbaar zijn welk soort risico's deze met zich meebrengen. Dat kan men af leiden aan het GHS symbool (Global Hazard Symbol). GHS is een wereldwijde standaard Het werk met gevaarlijke stoffen bij universiteiten kenmerkt zich echter door een wat de risico's zijn van deze stoffen; 3. welke maatregelen genomen moeten worden om blootstelling aan deze stoffen te Werkgevers en werknemers zijn zelf verantwoordelijk voor het veilig omgaan met stoffen op de

Gevaarlijke stoffen in het groen zijn bijvoorbeeld uitlaatgassen en bestrijdingsmiddelen. Hoveniers kunnen bij laswerkzaamheden bloot staan aan lasdampen. Bij het thema gevaarlijke stoffen staan algemene regels voor het omgaan met en de opslag van gevaarlijke stoffen. Bestrijdingsmiddelen zijn te verdelen in Wet wapens en munitie. Aankondigingen over uw buurt. Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen Het huidige beleid voor het veilig omgaan met chemische stoffen lijkt niet . toereikend om de ontwikkelingen van vandaag de dag te beteugelen. In hoog tempo komen er nieuwe stoffen op de markt en bestaande stoffen worden in steeds grotere volumes toegepast (United Nations Environment Programme, 2019a). De samenleving wordt in toenemende mate opge Voor alle gevaarlijke stoffen geldt dat bedrijven in het kader van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) moeten beoordelen in hoeverre veilig wordt gewerkt. Blijken er risico's te zijn dan moeten zij een stappenplan opstellen om risico's van gevaarlijke stoffen te voorkomen of te beperken Omgaan met gevaarlijke stoffen Er zijn talloze stoffen die risico's met zich meebrengen voor mens en/of milieu. In deze training leert u de In-company / Maatwerk € 1.750 warnin

Het is belangrijk dat uw werknemers weten op welke wijze ze met gevaarlijke stoffen moeten omgaan. Zorg daarom voor goede werkinstructies en kennis over het correct gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld over het gebruik van de juiste soort beschermende handschoen Het hoeft niet eens te gaan om langdurige blootstelling aan CMR-stoffen. Ook bij een kortstondig contact kan er al een risico op gezondheidsschade bestaan. Omdat CMR-stoffen schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid, is in het Arbobesluit opgenomen welke eisen gelden voor het omgaan met deze stoffen gebied van beroepsziekten door stoffen zien welke cijfers er op dit terrein zijn, onder welke werknemers het omgaan met stoffen op de werkplek vanuit drie invalshoeken. Allereerst is de rol van gedrag bij het werken met gevaarlijke stoffen Er is geen rechtstreekse verplichting om VIB's te bewaren maar het ligt wel voor de hand. Artikel 36 van REACH verplicht elke fabrikant, importeur, downstream-gebruiker of distributeur alle informatie die hij nodig heeft om aan zijn REACH-verplichtingen te voldoen tenminste 10 jaar te bewaren. Voor bedrijven die met stoffen werken (downstream-gebruikers) is dat met name informatie die.

Bodem. In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met de bodem. Als omgevingsdienst zien wij toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. We beoordelen onderzoeken en behandelen meldingen en vergunningen. Ook adviseren we bij grotere projecten. Samen zorgen we voor een gezonde bodem Ook gevaareigenschappen, gevarenklassen, regels voor het vervoer enz. worden tijdens deze training besproken. Het ADR certificaat is 5 jaar geldig. Er zijn geen specifieke toelatingseisen. Inhoud van de training Een verkorte training maakt medewerkers bewust van de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het omgaan met gevaarlijke stoffen 2-daagse training Verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen. Verdieping. Training. In bedrijf. 8 oktober en 4 november 2021. Op locatie (Bunnik) indien mogelijk, anders online. U maakt zelf een verdiepende RI&E gevaarlijke stoffen en beoordeelt casussen, voert metingen uit en oefent met het opzetten van registratiesysteem

Video: PGS 15 - Algemene voorschriften - Kenniscentrum InfoMi

Werken met gevaarlijke stoffen Ondernemersplein - KV

In heel veel magazijnen worden gevaarlijke stoffen opgeslagen. Dit brengt een risico mee voor de mensen die werkzaam zijn in die magazijnen. Ook is er een risico voor het milieu. Daarom is het een noodzaak om die mensen, die regelmatig werken of omgaan met gevaarlijke stoffen, een deskundige opleiding te laten volgen Dit zijn regels voor 'Classificatien, Labelling' en 'Packaging' van stoffen en mengsels. Gevaarlijke stoffen veilig opslaan. Het spreekt voor zich dat je gevaarlijke stoffen veilig moet opslaan, niet alleen om de veiligheid van werknemers niet in gevaar te brengen, maar ook om bodemverontreiniging door lekkage te voorkomen. Je hebt met.

Voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15. De PGS 15 geeft richtlijnen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op het gebied van brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid. De richtlijn wordt door de overheid gehanteerd bij het verlenen van de vergunning Wet milieubeheer Gevaarlijke stoffen moeten vervoerd worden volgens regels / eisen van het ADRAccord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route . Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Het ADR is in toenemende mate een globaal verdrag Bij het werken met gevaarlijke stoffen altijd voor voldoende ventilatie gezorgd worden. Er zijn maatregelen genomen om de blootstelling zo laag mogelijk te brengen. Alle stoffen met een gevaarsymbool op het etiket vallen onder de gevaarlijke stoffen en dienen meegenomen te worden in de registratie Schadelijk = Het gezondheidsgevaar van deze producten is minder ernstig dan bij giftige en bijtende stoffen en bij stoffen met een lange termijn gezondheidsgevaar. Sommige producten met dit symbool leveren bij opname via de mond of de huid en bij inademen irritatie op, sommige producten kunnen schadelijk zijn

1 Het verrichten van plaatsonafhankelijke arbeid met gevaarlijke stoffen is alleen toegestaan met: a. stoffen die aan geen criteria voldoen voor een of meer gevarenaanduidingen als bedoeld in EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels; b Stappenplannen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied zijn er regels en voorschriften wanneer er sprake is van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Zo zijn er in de regelgeving verschillende afstanden en gebieden benoemd. Het gaat hierbij om het plaatsgebonden risico, aandachtsgebieden en voorschriftengebieden Risicovolle stoffen in GDS-bedrijven . Inleiding . Voor het verwerken van geneesmiddelen in weekrollen is de standaardprocedure dat deze geneesmiddelen door GDS-Bedrijven hetzij als bulkverpakking worden ingekocht, hetzij worden ontblisterd (uit de strip verwijderd) waarna de geneesmiddelen worden overgebracht naar een voorraad-canister die vervolgens in de GDS-machine wordt geplaatst. Voor. Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een gevaar zijn voor de gezondheid. Niet alleen op het werk, maar zeker ook thuis hebben we te maken met gevaarlijke stoffen. Daarnaast komen gevaarlijke stoffen in verscheidene vormen voor en kunnen we ze op een verschillende manieren in ons lichaam opnemen De gevaarlijke goederen worden ingedeeld in 13 verschillende klassen al naargelang het soort gevaar dat uitgaat van deze gevaarlijke stoffen. Bij een combinatie van gevaarlijke eigenschappen (bv: giftig en brandbaar) wordt de stof ingedeeld bij die klasse die het grootste gevaar vertegenwoordigt tijdens het transport

Praktijktips - Arbocatalogus voor verpleeghuizen

Bel of laat 1-1-2 bellen bij bewusteloosheid, benauwdheid en suf worden, grote (uitwendige) wonden of bij een bewuste inname van gevaarlijke stoffen. Bel in alle andere gevallen met de huisarts of huisartsenpost. Meld om welke soort stof het gaat en volg het advies van de professionele hulpverlener op Om ernstige gevaren voor de veiligheid (brand en explosie) en de gezondheid (giftige werking) te voorkomen, zijn de juiste technische en organisatorische maatregelen nodig. Werknemers en leerlingen moeten weten met welke stoffen ze werken, hoe ze ermee moeten omgaan en hoe de stoffen opgeslagen moeten worden. De minimumeisen voor het gebruik en. De bepalingen over gevaarlijke stoffen (kwarts, zandstraalverbod, vluchtige organische stoffen, houtstof, asbest en biologische agentia) zijn altijd van toepassing voor ZZP'ers. Lees meer in de SZW brochure Zelfstandigen en de Arbowet. SZW stelt publieke grenswaarden vast voor stoffen: waarvoor de EU Europese unie een grenswaarde vereist

Wetgeving gevaarlijke stoffen - Wikipedi

Als de stoffen voldoen aan de criteria voor de classificatie van gevaarlijke stoffen of als de stoffen voldoen aan de criteria voor PBT (stoffen die niet of nauwelijks afbreken in het milieu, zich ophopen in organismen en giftig zijn voor mens of ecosysteem) of vPvB (zeer slecht afbreekbaar en zeer sterk ophopend), dan moet een veiligheidsbeoordeling worden gemaakt Een Europese verordening geldt meteen ná publicatie voor alle burgers en bedrijven in de lidstaten en hoeft niet door de lidstaten in nationale wetgeving te worden omgezet. REACH, die betrekking heeft in het omgaan met gevaarlijke stoffen, is een voorbeeld van zo'n verordening. Veel richtlijnen m.b.t. arbeidsomstandigheden zijn al vele jaren. Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, zijn verplicht de risico's van deze stoffen in kaart te brengen op basis van hun eigenschappen, gebruik en blootstelling. Dit is vastgelegd in REACH: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van Chemische stoffen. Het is een Europese verordening, met als doel mens en milieu te beschermen tegen de risico's van chemische stoffen Onze campagne wil hen informeren over alle risico's en dus niet alleen de voor de hand liggende, verklaart Christa Sedlatschek, director EU-OSHA. DuPont heeft vele jaren ervaring in het omgaan met gevaarlijke stoffen. Daarom zijn we betrokken geraakt bij de ontwikkeling van de 1991 US OSHA regulation 1910.119 die het.

Cursus omgaan met gevaarlijke stoffen AAB Traininge

5. Gevaarlijke stoffen. In de horeca wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt, zoals professionele reinigingsmiddelen en koolzuur- of stikstofcilinders in biertapinstallaties. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid als ze vrijkomen of als ze niet volgens de richtlijnen worden toegepast. Zorg dat je werknemers de risico's kenne Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die door hun intrinsieke eigenschappen een veiligheids- of gezondheidsrisico opleveren voor mens of milieu. Dit kunnen zowel enkelvoudige verbindingen zijn als mengsels. Bij de Faculteit W&N spreken we echter liever over chemicaliën (en gassen), dan over gevaarlijke stoffen, wat een term is uit wet- en regelgeving FAQ - Producten voor gevaarlijke stoffen Bij de meeste bedrijven is ecologie vandaag een rode draad geworden in hun bedrijfsvoering. Industriële bedrijven spenderen bijzondere aandacht aan de manier waarop ze met gevaarlijke producten omgaan. Om dat op correcte wijze te doen, is het absoluut vereist om de nodige materialen ter beschikking te hebben

Beoordeel vervolgens de blootstelling aan alle CMR-stoffen in uw bedrijf. Deze dient dus altijd zo laag mogelijk te zijn. Daarnaast geldt voor alle bewezen CM-stoffen (aangeduid met H340 en H350) een aanvullende vervangingsplicht. Het is om deze reden verstandig om te onderzoeken of er alternatieven er zijn voor CMR-stoffen in uw bedrijf Soorten grenswaarden. De grenswaarde is een concentratieniveau van een gas, damp, aerosol, vezel of van stof in de lucht op de werkplek. Uitgangspunt is dat de gezondheid van werknemers én hun nageslacht niet wordt geschaad. Voor stoffen zonder een veilige drempelwaarde kan geen grenswaarde worden vastgesteld die dit veiligheidsniveau biedt De cursus Basiskennis Veilig Omgaan met Explosieve Stoffen bestaat uit drie online modules. De training duurt in totaal 3-4 uur. Toegang tot de E-learning; eindeloos oefenen voor het examen! Het examen wordt maandelijks afgenomen op de examenlocatie in Meteren. Ook een in-company examen is mogelijk. Direct inschrijven voor de cursus >> In de LNA-procedure 'Arbo en gevaarlijke stoffen: zwangerschapsbeleid' en de bijbehorende Toelichting wordt beschreven op welke wijze voldaan kan worden aan de wettelijke regels die gelden voor het opstellen en uitvoeren van een zwangerschapsbeleid met betrekking tot het omgaan met gevaarlijke en risicovolle stoffen in de apotheek In het BHV-plan staan alle taken van de BHV en verantwoordelijkheden beschreven en de procedures die gevolgd moeten worden bij een incident. Het BHV-plan is ervoor om aan te tonen dat de BHV volgens de wettelijke verplichtingen zijn georganiseerd. Doel en functie van de BHV-ers. Overzicht BHV-ers, opleiding en oefeningen