Home

Richtlijn sectio caesarea

Bereid zijn tot een sectio caesarea op foetale indicatie betekent dat er een indicatie is voor foetale bewaking op dezelfde wijze als bij verder gevorderde zwangerschappen. De sectio caesarea zal alleen op strikte indicatie moeten worden uitgevoerd, expertise met beoordelen van cardiotocogrammen tijdens extreem preterme partus moet opgebouwd worden Derhalve kiezen de auteurs van deze Nederlandse richtlijn voor de benadering om alle vrouwen met een niet-verhoogd bloedingsrisico die een sectio caesarea hebben ondergaan tijdens de ziekenhuisopname tromboseprofylaxe te geven. De optimale duur van profylaxe na sectio caesarea is nooit onderzocht Wanneer er bij een zwangere vrouw een sectio caesarea wordt gepland zal er een laparotomie plaatsvinden. Tijdens deze laparotomie is het mogelijk om de vrouw te steriliseren. Omdat de sterilisatie gelijktijdig plaatsvindt met de laparotomie is het voor de vrouw met een indicatie voor een geplande sectio en sterilisatiewens een kleine extra ingreep waardoor een additionele operatie niet noodzakelijk is In de richtlijn 'sectio caesarea' van het National Institute for Clinical Excellence (NICE) uit het Verenigd Koninkrijk wordt dit onderkend.13 Volgens deze richtlijn spelen de volgende elementen een rol bij de besluitvorming tot sectio caesarea: zorgvuldigheid, medisch-wetenschappelijke gegevens omtrent de winst van een geplande sectio

Sectio caesarea bij extreme vroeggeboorte - Richtlijn

Bij een sectio caesarea in het verleden hangt daarom de keuze voor partusmodus af van de wens van de patiënt waarbij het risicoprofiel een rol kan spelen. De kans op slagen (daadwerkelijk vaginaal bevallen) moet afgewogen worden tegen de risico's. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van predictiemodellen (Schoorel, 2014) richtlijn zal de huidige inzichten bespreken en handvatten bieden in de counseling van de zwangere met een sectio in de voorgeschiedenis. NVOG - Zwangerschap en bevalling na een voorgaande sectio caesarea (1.0) - 04-06-2010 Een keizersnede wordt ook wel sectio caesarea genoemd. Dit is een operatie waarbij de baby via een snee in de buik geboren wordt. De gynaecoloog maakt een snee in je buik en baarmoeder en haalt de baby daardoor naar buiten. De baby wordt meestal binnen 5 minuten na het begin van de operatie geboren De wetenschappelijke richtlijn Indicatiestelling sectio caesarea (NVOG, 2011) De wetenschappelijke richtlijn Zwangerschap en bevalling na een voorgaande sectio caesarea (NVOG, 2010) Publicatiejaar: 201

Trombo-embolie na een sectio caesarea - Richtlijn

Sectio caesarea (indicatiestelling) 2011 : Schouderdystocie: 2008 : Serotiniteit: 2007 : SLE en zwangerschap: 2007 : Stuitligging: 2008 : Trombocytopenie en zwangerschap: 2007 : Urineweginfectie in de zwangerschap: 2011 : Vaginale kunstverlossing (vacuumextractie, forcipale extractie) 2005 : Varicella: 2011 : Veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriele trombose: 200 periode. De richtlijn bevat geen specifieke aanbevelingen voor de behandeling van eventuele complicaties die tijdens of na de bevalling zijn ontstaan bij vrouw of kind. Voor vrouwen die een sectio caesarea hebben gehad en kinderen die speciale postnatale zorg nodig hebben, worden nog aparte modules ontwikkeld Actueel. Agenda. Vacatures. Home Kwaliteitsdocumenten Richtlijnen Indicatiestelling sectio caesarea 1.0 23-03-2011

Sterilisatie van de vrouw tijdens geplande sectio caesarea

zwangere à terme met een sectio caesarea in de anamnese een reden tot beëindiging van de zwangerschap bestaat, zijn er twee keuzemogelijkheden: er kan een inleiding gepland worden, ofwel kan er een electieve primaire sectio uitgevoerd worden. Het is momenteel niet duidelijk welke strategie de voorkeur geniet. Aanbevelingen Zoeken en selectere Sectio in de anamnese. Het beleid bij een zwangerschap en bevalling na een eerdere keizersnede zal individueel bepaald worden, samen met de zwangere. Vaak kunnen de zwangerschapscontroles plaatsvinden bij de verloskundige, omdat er geen sprake is van een verhoogd risico op zwangerschapsproblemen - Zorg voor gezamenlijk informatiemateriaal ten behoeve van eenduidige counseling in het hele VSV voor wijze baring na sectio in anamnese - Maak afspraken in VSV over counseling voor wijze partus bij zwangeren met een sectio ia.(wie, wanneer, gebruik van welk informatiemateriaal, compleet dossier vorige zwangerschap en partus Obesitas is een onafhankelijke risicofactor voor het optreden van schouderdystocie (zie de richtlijn Schouderdystocie). Sectio caesarea Hoewel wetenschappelijke onderbouwing vooralsnog hiervoor lijkt te ontbreken is positionering van de obese parturiënt in 'left lateral tilt'-positie op de operatietafel aan te bevelen. Het 40 deze richtlijn één perioperatief, voor iedere betrokkene toegankelijk, elektronisch dossier per patiënt wordt ingevoerd. In deze richtlijn is er rekening mee gehouden dat de registratielast zo laag mogelijk is. 45 Afbakening van de richtlijn De richtlijn heeft betrekking op alle patiënten die in Nederland een interventie ondergaa

Een sectio caesarea laat littekenweefsel achter op de uteruswand, waardoor een zwakke plek ontstaat. Bij vrouwen met een sectio caesarea in de anamnese is er tijdens een eventuele volgende zwangerschap of bevalling een licht verhoogde kans op een uterusruptuur. Het risico is minder hoog vanaf 18 maanden na de vorige sectio Daarbij is het belangrijk dat de percentages voor zo'n electieve primaire sectio de afgelopen jaren sterk gestegen zijn, mede door de publicaties over complicaties bij een stuitligging. 1 Tot op heden bestaat er geen richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) over de electieve primaire sectio caesarea In de Amerikaanse richtlijn wordt een vaginale partus toegestaan bij een virale load <1000 c/mL. Voor Nederland is het advies: • In geval van een laatst bekende virale load >500 c/mL is een sectio caesarea geïndiceerd bij een amenorroeduur van 38 weken Door het toenemende aantal gevallen van sectio caesarea neemt het aantal vrouwen met een sectio in de voorge-schiedenis toe. Na een voorgaande sectio zijn zowel aan een vaginale baring als aan een electieve sectio risico's verbonden. Een sectio in de voorgeschiedenis is altijd reden tot counseling door een gynaecoloog

De richtlijn zegt hierover dat '() op basis van de evidence en overige overwegingen de klankbordgroep adviseert dat vanaf een zwangerschapsduur van 24 weken kan overwogen worden om op indicatie foetale nood of liggingsafwijking een sectio caesarea te verrichten Bij een electieve sectio caesarea bij een zwangerschapsduur van 38 0/7 week is de kans op ernstige respiratoire problemen bij de neonaat veel groter dan na 39 0/7 week. Er is behoefte aan een algemene richtlijn voor de zwangerschapsduur waarbij een electieve sectio caesarea verricht dient te worden

Inleiding baring vs primaire sectio bij a terme zwangeren

Ik ga bevallen met een keizersnede De Gynaecoloo

Keizersnede (sectio caesarea) Een keizersnede is een operatie waarbij het kind wordt geboren via een snee in de buikwand. De operatie duurt ongeveer 45 minuten. De baby wordt meestal binnen een kwartier na het begin van de operatie geboren Let op: de geldigheidstermijn van deze richtlijn is verlopen. De informatie is mogelijk verouderd. De richtlijn zal worden herzien. Ziekte & Besmettelijkheid. Diagnostiek. Risicogroepen. Epidemiologie. D e kans op juveniele thracheale pappilomatose is te klein om een sectio caesarea te rechtvaardigen. Naar boven Keizersnede (Sectio Caesarea) Keizersnede (Sectio Caesarea) De behandeling. Er bestaan verschillende redenen voor een keizersnede (medische term: Sectio Caesarea). Op deze pagina informeren wij u over de gang van zaken rond een keizersnede in het Beatrixziekenhuis

Keizersnede De Gynaecoloo

 1. In de richtlijn wordt het belang hiervan benadrukt vanwege de l Bij een sectio caesarea is de kinderarts te allen tijde verantwoordelijk voor de opvang van de pasgeborene, ongeacht de indicatie voor de sectio. Van deze regel kan op lokaal niveau, in goed overleg tussen gynaecologen,.
 2. Overweeg vrouwen na sectio caesarea met persisterende risicofactoren leidend tot een VTE risico groter dan 3% (tabel 2) tromboseprofylaxe met LMWH te geven gedurende zes weken postpartum. Geef mechanische tromboseprofylaxe (steunkousen) bij vrouwen met een verhoogd risico op VTE en een contra-indicatie voor tromboseprofylaxe met LMWH (zoals een bloeding) na een sectio caesarea
 3. Geen standaard sectio caesarea; Consequenties voor pasgeborene: Significante kans op trombopenie! Trombocytentelling direct na de geboorte, na 3-4 en 9-10 dagen; Bij trombocyten < 20 x 10e9/l direct na de geboorte is er een indicatie voor beeldvormend onderzoek van de hersene
 4. 1 Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) (2010), richtlijn zwangerschap en bevalling na voorgaande sectio caesarea 2 Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) (2015), Time task matrix zorgproces na sectio caesarea in anamnes
 5. Richtlijn Beleid rondom spoedoperaties Het beoogde effect van de richtlijn is een betere kwaliteit van de zorg. De werkgroep probeert dit te bereiken door het verhogen van de transparantie over de acceptabele wachttijd voor een acute ingreep en door het proces rondom spoedoperaties duidelijker te beschrijven

De wetenschappelijke richtlijn Indicatiestelling sectio caesarea (NVOG, 2011) De wetenschappelijke richtlijn Zwangerschap en bevalling na een voorgaande sectio caesarea (NVOG, 2010) Deze tekst is aangepast op 18 jan 2018. FMS. Deel. Facebook Twitter WhatsApp WhatsApp E-mai 6 Landelijke Richtlijn PWS 7 Toelichting - Minder kindsbewegingen - Intra-uteriene groeiretardatie - Frequente stuitligging en partus per sectio caesarea - Ernstige hypotonie - Hypogonadisme - Hypersomnie - Temperatuurinstabiliteit - Voedingsproblemen en failure to thrive - Ademhalingsproblemen en apneu Daarbij is het belangrijk dat de percentages voor zo'n electieve primaire sectio de afgelopen jaren sterk gestegen zijn, mede door de publicaties over complicaties bij een stuitligging.1 Tot op heden bestaat er geen richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) over de electieve primaire sectio caesarea De zorgaanbieder heeft aangevoerd dat er conform de richtlijn sectio caesarea post-sectio, verpleegkundig protocol, van de zorgaanbieder, gedurende twee dagen na de keizersnede fraxiparine is toegediend. Deze richtlijn is gebaseerd op en in lijn met de landelijke richtlijn van de Federatie medisch specialisten

Richtlijnen: gynecologie & obstetrie - Med-Inf

NVOG-richtlijnen beschrijven een minimum van zorg te verlenen door een gynaecoloog in gemiddelde omstandigheden. Zij hebben een adviserend karakter. Terughoudendheid is geboden met het verrichten van primaire sectio caesarea uitsluitend op basis van een totaalruptuur in de anamnese een zwangere met het verzoek voor een electieve sectio Caesarea Wanneer een eerstelijns zwangere haar wensen kenbaar heeft gemaakt en dit afwijkt van richtlijnen of een buitengewone zorgvraag betreft, zal cliënte een gesprek met een gynaecoloog worden aangeboden. Tevens wordt deze zorgvraag op de BAC (MMC) / nieuwe zwangerenbespreking (CZE De richtlijn is bedoeld voor de stuitligging a terme. Er zijn verschillende vormen van stuitligging: -onvolkomen stuitligging (benen langs het lichaam, geflecteerd in de heup en gestrekt in de Een electieve sectio caesarea dient niet voor 39 complete zwangerschapsweken gepland te worden

Indicatiestelling sectio caesarea 1

NVOG richtlijn - Geneeskunde - Keizersnede. In Nederland stijgt het percentage keizersnedes. Vooral voor de stuitligging, meerlingzwangerschappen en extreme vroeggeboorte nam dit aantal toe. Er wordt onderscheid gemaakt tussen geplande en ongeplande sectio caesarea. De geplande sectio wordt al voorafgaand aan de weeën besloten Aanbevelingen CBO-richtlijn SOA en herpes neonatorum 2002. - Bij een (vermoedelijke) primaire anogenitale HSV-infectie in de laatste zes weken van de zwangerschap wordt een sectio caesarea aanbevolen. Bij twijfel of het een primoinfectie betreft kan de maternale serologiestatus gecontroleerd worden Medische richtlijnen onder het juridische vergrootglas WAA, 3 maart 2021 1 Mariken Peters, advocaat en mediator AV&L Advocatuur en MediationArnhem www.avl-advocatuur.nl dat reeds vroeg in de ontsluitingsfase beëindiging van de baring d.m.v. een sectio caesarea aangewezen was

Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-26 Zo luidde in 1998 de NVOG-richtlijn over stuitligging: 'het routinematig uitvoeren van een sectio caesarea enkel en alleen op indicatie van een stuitligging is ongewenst. In oktober 2000 werd de Term Breech Trial van Hannah et al. gepubliceerd. De studie toonde aan dat een primaire sectio caesarea bij stuitligging een significant lagere. Sectio Caesarea en vaginale kunstverlossing o Het risico op een sectio caesarea is verhoogd. Bij een BMI ≥ 30 is de OR 2.1 en bij een BMI ≥ 40 is de OR 2,9 (Chu et al., 2007c). De oorzaak van dit verhoogde risico is niet helemaal duidelijk. Mogelijk speelt een hoger percentage macrosomie een rol, en mogelijk is er sprak

Sectio in de anamnese - KNOV - Koninklijke Nederlandse

 1. Sectio caesarea bij à terme stuitligging? Evaluatie van beleidsverandering na de Term Breech Trial Geplaatst op 15 februari 2006. Het verschijnen van de resultaten van de Term Breech Trial heeft geleid tot aanpassing van de richtlijn stuitligging van de Nederlandse vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie in juli 2001
 2. gebaseerd op beslismodellen en consensus. Een electieve sectio Caesarea bij 34 of 35 weken zwangerschap na voorbereiding met corticosteroïden heeft de voorkeur met betrekking tot de korte- en lange termijn perinatale uitkomsten, gebaseerd op een beslisanalyse uit 2011.18 Deze studie liet echter de obstetrische voorgeschiedenis buiten beschouwing
 3. zwangerschap en bevalling na een voorgaande sectio caesarea versie nvog postbus 20075 3502 lb utrecht www.nvog.nl datum goedkeuring 04-06-2010 methodie
 4. geen richtlijn over is wat leidt tot veel praktijkvariatie. aantal perinatale sterftes en aantal sectio caesarea 's lager was in de inductie groep ten opzichte van de expectatieve groep, echter werden er meer kunstverlossingen gezien. De apgar score < 7 was in d
 5. Bijwonen sectio caesarea Nataal x x x x 2 Aftekenlijst Bijwonen manuele placentaverwijdering Nataal x x x x 1 Aftekenlijst Herkennen van FIGO-richtlijn 2.1 50 Bijwonen sectio caesarea 2.1 2 . Verrichtingen en activiteiten stage versie 2020629 Pagina 4 Bijwonen manuele placentaverwijderin

Minder neonatale morbiditeit na electieve sectio caesarea

 1. De NVOG stelt dat een geplande sectio Caesarea uitsluitend te rechtvaardigen is voor indicaties waarvan is aangetoond of waarvan in redelijkheid mag worden verwacht dat een geplande sectio Caesarea gezondheidswinst oplevert voor moeder en/of het kind (NVOG-richtlijn, 2011)
 2. Foetale bewaking bij complicaties foetale bewaking versie datum goedkeuring 14-11-2003 methodiek evidence based discipline monodisciplinair verantwoording nvo
 3. Zorgprotocol Kraamzorg na een sectio caesarea Vastgesteld d.d.: 01-09-2018 Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d.: 01-09-2019 Versie: 2.0 Pagina 3 van 9 blaas geleegd wordt, de uterus weer op zijn plaats kan zakken
 4. gynaecologische chirurgie met implantaat of niet-resorbeerbare hechtingen; bij openen vagina ook metronidazol. vaginale chirurgie zonder implantaat, inclusief voor- en achterwandplastiek: geen profylaxe. secundaire of spoed sectio caesarea tijdens de baring, zo mogelijk toe te dienen vóór de incisie
 5. En gold als richtlijn: ' het routinematig uitvoeren van een sectio caesarea enkel en alleen op indicatie stuitligging is ongewenst'.(6) Het totale sectiopercentage steeg verder in de periode 1995-2000 naar 46,1%. Met be - trek king tot de indicaties worden die onderverdeeld in: de geplande sectio alléé
 6. De NVOG veranderde in 2001 de indicatiestelling voor een sectio caesarea (SC) in de richtlijn 'stuitligging'. Een SC enkel op indicatie 'stuitligging' werd vanaf dat moment verdedigbaar geacht. Hierdoor kwam het landelijke percentage primaire SC bij stuitligging op 61% (LVR-2, 2002)

FIGO-richtlijn 2.1 10 Bijwonen sectio caesarea 2.1 2 Bijwonen manuele placentaverwijdering 2.1 1 Herkennen van een 3e of 4e graads perineumletsel 2.1 1 Bijwonen uitwendige versie 2.1 1 Het centrum voor jeugd en gezin 1.2 1 dagdeel Bijwonen monodisciplinair overleg over de samenwerkin Intervention: Primaire sectio caesarea Comparison: vaginale bevalling of vaginale kunstverlossing. Outcome: Verschil in verticale transmissie bij de foetus. Vraag: Resulteert bij zwangere met een hoge viral load van hepatitis B (P) een primaire sectio caesarea (I) vergeleken met een vaginale (kunst)bevalling (P) tot minder verticale Zweedse studie over fecale incontinentie na een vaginale baring en sectio caesarea Geplaatst op 8 april 2019. DOI Code: 10.1016/S0140-6736(18)32002-6. Anal incontinence after caerean and vaginal delivery in Sweden: a national population-based stud

Bijwonen sectio caesarea Nataal x x x 2 Aftekenlijst Bijwonen manuele placentaverwijdering Nataal x x x 1 Aftekenlijst Herkennen van 3 FIGO-richtlijn 2.1 10 Bijwonen sectio caesarea 2.1 2 . Verrichtingen en activiteiten stage versie 20191001 Pagina 4 Bijwonen manuele placentaverwijderin NVOG richtlijn Zwangerschap en bevalling na een voorgaande sectio caesarea. Versie 1.0. 04-06-2010. RCOG Green-top Guideline No. 45 Birth after previous caesarean birth. Feb 2007. Van Dillen et al. Severe acute maternal morbidity and mode of delivery in the Netherlands. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89(11):1460-5. Auteur(s) R.B. Donker, M.H. De NVOG-richtlijn geeft echter een andere aanbeveling voor vrouwen met een hoog risico: Bij hoog risico vrouwen na een vaginale baring of bij vrouwen met een sectio caesarea: 5 IE langzaam iv in een aantal minuten, gevolgd door 10 IE in 4 uur erna (2.5 IE per uur). p.15. Deze aanbeveling wordt in de richtlijn niet onderbouwd Het Centraal Tuchtcollege ziet geen aanleiding in de onderhavige casus op dit oordeel terug te komen. Ook in 2002, ten tijde van de zwangerschap en bevalling van klaagster, was er geen richtlijn die voorschrijft dat aanstaande ouders, na een eerdere sectio caesarea, expliciet moeten worden geïnformeerd over het risico van een uterusruptuur

Er zijn geen vergelijkende onderzoeken die kijken naar de (kosten)effectiviteit van profylactische antibiotica (49). Zowel de WHO als de SWAB-richtlijnen houden aan dat indirecte bewijsvoering met betrekking tot antibioticagebruik bij sectio caesarea en andere intra-uteriene ingrepen de effectiviteit aannemelijk maken (1, 48) Kinderen die zijn geboren na een kunstverlossing (vacuüm/sectio caesarea) hebben geen verhoogde kans op een DP op de leeftijd van zeven weken of later. C Boere-Boonekamp 2001. A2 Vlimmeren 2007. A2 Hutchison 2004 . 2. Het is aannemelijk dat schematische wisselligging van prematuren beschermt tegen het ontstaan van schedelvervorming (DB). A2. De richtlijn Perinatale Stroke is ontwikkeld op initiatief van de sectie kinderhematologie en oncologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Spoed sectio caesaria, afwijkingen in foetale hartfrequentie. Drugsmisbruik (cocaïne, spoed sectio caesarea, vacuümextractie, forceps. Centrale lijnen Richtlijn Perinataal Beleid bij Extreme Vroeggeboorte INITIERENDE VERENIGINGEN 4.5 Vraag 5: Vanaf welke zwangerschapsduur wordt een sectio caesarea aanbevolen indien hiertoe een foetale indicatie ontstaat bij spontane vroeggeboorte? 4.5.1. Inleiding.

Verzoek tot sectio caesarea zonder indicatie uiteindelijk

Hoofdstuk 7. Preventie van moeder-kind - Richtlijnen HI

Ingrepen en lever insufficiëntie Bij leverinsufficiëntie treden er veranderingen op in de bloedstolling die enerzijds kunnen leiden tot een toegenomen bloedingsneiging, en anderzijds tot een toegenomen stollingsneiging. Hoe deze balans is bij een individuele patiënt is op grond van laboratoriumonderzoek (zoals bijvoorbeeld INR, APTT) niet goed te voorspellen. De hemostatische... Lees meer > Deze richtlijn is geschreven voor professionele hulpverleners in het ziekenhuis. • Bij een sectio caesarea is de kinderarts in beginsel verantwoordelijk voor de opvang van de pasgeborene, ongeacht de indicatie voor de sectio. Van deze regel kan op lokaal niveau, in goed overleg tussen gynaecologen, kinderartsen en anesthesiologen,. bevalling, kunstverlossing, sectio caesarea, 3e of 4e graads ruptuur en postpartum hemorragie (PPH) (>1000ml) indien er sprake is van macrosomie.8, 12, 17 Het kind heeft een grotere kans op een schouderdystocie met bijbehorende geboortetrauma (claviculafractuur, plexus brachialis beschadiging) en neonatale hypoglykemie.8 - na sectio caesarea door 90% anaerobe verwekkers Risicofactoren voor koorts post partum ⁴ - langdurig gebroken vliezen ≥24 uur landelijke richtlijn. De temperatuur wordt bij voorkeur rectaal gemeten, via zelfmeting of in overleg met de vrouw of door de kraamverzorgende Keizersnede (sectio caesarea) Soms is al vóór de zwangerschap bekend dat een keizersnede nodig is. In andere gevallen blijkt tijdens de zwangerschap dat een keizersnede nodig is, bijvoorbeeld bij een stuitligging. In deze gevallen spreekt men van een geplande of primaire keizersnede. Wordt er tijdens de bevalling besloten een keizersnede te.

LP

Kraamzorg na een Sectio Caesarea en kunstverlossing De arts beoordeelt (altijd in overleg) volgens de FIGO richtlijnen of het CTG-patroon normaal/ optimaal, afwijkend/suboptimaal, abnormaal of zelfs preterminaal is. 10 / 5 Richtlijn Diabetes en Zwangerschap 2006 1 Samenvatting verhoogde kans op vroeggeboorte en een sectio caesarea. Bij ernstigere nierproblemen moet een onderscheid gemaakt worden tussen patiënten met proteïnurie maar een normale kreatinineklaring en Diagnose Geïsoleerde trombocytopenie, d.w.z. afwezigheid van andere oorzaken voor trombocytopenie Normaal of toegenomen aantal megakaryocyten in beenmergaspiraat Geen (of minimale) splenomegalie Auto-antistoffen op de trombocyten bij ongeveer 80% van de patiënten aantoonbaar Onderzoek Anamnese (infectie, medicamenten, alcohol, drugs, reizen, bloedingsneiging) Volledig bloedbeeld. 2008-01 Sectio Caesarea in de anamnese (Update van dit besluit in juni 2021) Bij een Sectio Caesarea in anamnese (ongeacht indicatie voor deze Sectio Caesarea) zal bij een volgende zwangerschap het volgende beleid aangehouden worden: In het eerste trimester zal consult 2e lijn plaatsvinden om patiënte te counselen m.b.t. opties modu 4) gelden volgens de richtlijn dat (1) het optreden van een schouderdystocie moeilijk kan worden voorspeld, dat (2) indien een eerder kind met een schouderdystocie is geboren een primaire sectio caesarea kan [cursivering, hof] worden overwogen en dat (3) routine primaire sectio caesarea ter preventie van schouderdystocie niet is geïndiceerd alleen vanwege een verwacht groot kind (meer dan.

Leven met 24 weken medischcontac

Wij hebben de volgende richtlijnen voor artsen gebruikt om de informatie te maken: de richtlijn voor huisartsen over anticonceptie; Sterilisatie van de vrouw; Sterilisatie van de vrouw tijdens geplande sectio caesarea ; Sterilisatietechnieken bij sterilisatie van de vrou Chlamydia trachomatis (Ct) is een gramnegatieve bacterie met een grootte van 0,2 micrometer die obligaat intracellulair leeft en zich daar vermenigvuldigt. Lichtmicroscopisch zijn Ct-organismen niet waarneembaar, maar wel hun intracellulaire insluitsels (inclusielichaampjes). Ct-typen worden op grond van de klinische verschijnselen die zij veroorzaken onderscheiden in zogenoemde biovars, te. Bij een keizersnede (sectio caesarea) wordt de baby geboren via een snee in de onderbuik. Het is een zware operatie, waardoor het herstel van de moeder over het algemeen trager verloopt dan na een vaginale bevalling. Meestal verblijven moeder en kind de eerste drie dagen in het ziekenhuis, waarna thuis het herstel verder wordt voortgezet

Respiratoire complicaties bij vroege electieve sectio caesare

Sectio caesarea - caesarean section, also known as cHow Much Folic Acid to Take During PregnancyPPT - Schnittentbindung Sectio caesarea PowerPointCaesarean sectionASKEP SECTIO CAESAREA PDF

Bronvermelding. KNOV. Standpunt uitwendige versie (2006). NVOG. Richtlijn stuitligging (2008). NVOG. Richtlijn zwangerschap en bevalling na een voorgaande sectio (2017). Stichting Perinatale Registratie Nederland. Grote lijnen (1999-2012) Richtlijn Perinataal Beleid bij Extreme Vroeggeboorte Er is geen evidence om een electieve sectio caesarea aan te bevelen bij extreem prema - turen, en er zijn geen gerandomiseerde trials naar de voor- of nadelen van een sectio op foetale indicatie Perioperatief beleid bij gebruik Vitamine K antagonisten (VKA) Bepaal het risico op bloedingen (tabel 2) en het risico op trombo-embolieën voorafgaand aan een operatie of interventie: laag of hoog risico (zie tabel 1 en 2). Zie flowchart peri-operatief beleid VKA Zie CBO richtlijn SOA en herpes neonatorum 2002 Sectio caesarea. Bij een (vermoedelijke) primaire anogenitale HSV-infectie in de laatste 6 weken van de zwangerschap wordt een sectio caesarea aanbevolen. Daarnaast gedurende de laatste 4 weken aciclovir po 400mg 3dd. Neonaat