Home

Demografische ontwikkelingen gezondheid

Demografische ontwikkelingen spelen een rol bij de toename en het complexer worden van de zorgvraag. Zo hebben oudere patiënten vaak meerdere aandoeningen en een groter aantal betrokken specialismen. De zorgbehoefte wordt zwaarder doordat mensen ouder worden, langer thuis wonen en vaker alleenstaand zijn (UWV1). • SPORT EN BEWEGE Het Werkprogramma 2018-2020 richt zich op 4 grote Europese opgaven binnen de gezondheidszorg: stijging van de zorgkosten; invloed van externe omgevingsfactoren op de gezondheid; infectieziekten; verschillen in toegang tot zorg Hierdoor stijgt de gemiddelde leeftijd van de bevolking en neemt de demografische druk toe (wat betekent dat het aantal personen jonger dan 20 jaar en ouder dan 65 jaar stijgt ten opzichte van het werkende deel van de bevolking). Daarbij komt wel een toename aan gezonde/vitale ouderen, door verbeterde leefomstandigheden en gezondheidszorg Inleiding. De Nederlandse bevolking is sterk aan het vergrijzen, in 2030 is bijna een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar en ouder. Deze verandering in bevolkingssamenstelling brengt allerlei uitdagingen met zich mee voor de volksgezondheid en de organisatie en inzet van preventie, zorg en ondersteuning

Demografische ontwikkelingen SB

Demografische ontwikkelingen • BEVOLKING. Nederland telt zo'n 17,4 miljoen inwoners (kwartaal 1, 2020). De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2020 minder hard gegroeid dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er kwamen 15,5 duizend mensen bij, 8,7 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2019 Daarom zou de vraag moeten worden beantwoord: Wat zijn de beste voorwaarden voor gezondheid en sociaal en economisch welzijn in een context van demografische ontwikkelingen als vergrijzing, toenemende levensverwachting en lokale bevolkingskrimp, wat zijn de sociale en ruimtelijke ongelijkheden in deze demografische ontwikkelingen en hun gevolgen voor gezondheid en welzijn, en hoe kunnen deze. In de geestelijke gezondheid is VR al gebruikt om patiënten te helpen hun ergste angsten te overwinnen door exposure-therapie. Hiernaast bestaan er ook nog hologrammen. Artsen kunnen bijvoorbeeld holografische projecties, oftewel 3D-beelden van lichaamsdelen voor zich projecteren om uitleg te geven aan patiënten Er ontstaan nieuwe opvattingen over gezondheid en kwaliteit van bestaan/leven. Centraal staan veerkracht en zelfmanagement op alle domeinen die het leven betekenisvol maken: lichamelijk welbevinden, psychisch welbevinden, intermenselijke relaties, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn, zelfbepaling en eigen regie, rechten en belangen, spiritualiteit en dagelijks functioneren Demografische ontwikkelingen domv. Samenvatting demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen. Vak: Demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen (V5F326) S AMENV A T TING. Demogr afische ontwikk elingen en maatschappelijk e ver andering. 0. VKL MAD. 1

10 trends die de geestelijke gezondheidszorg in 2020

Demografische ontwikkelingen hebben steeds sterker invloed op organiseren Zorg. Wie zich goed wil voorbereiden op de toekomst van de zorg, doet er goed aan om de demografische ontwikkelingen voor de komende dertig tot veertig in de gaten te houden. De wereldbevolking neemt tot 2051 toe tot ruim negen miljard mensen De bevolking van Nederland verandert de komende dertig jaar flink. De belangrijkste demografische veranderingen zijn de aanhoudende bevolkingsgroei, de toenemende vergijzing en de groeiende diversiteit. Deze veranderingen hebben fikse gevolgen voor veel maatschappelijke terreinen. Maar hoe ze precies uitwerken is grotendeels onzeker. Tijd voor een inventarisatie van wat we weten en wat nog niet voordoen en de gezondheid van het bewegingsapparaat van werknemers beïnvloeden, hangt samen met verschillende contextuele aspecten, waaronder de sociale, politieke en economische omgeving, de organisatie van de werkplek, en ook met sociaaldemografische en individuele factoren demografische ontwikkeling zijn en hierop tijdig te anticiperen, heeft de provincie een beleidsverkenning Vergrijzing uitgevoerd. Ouderen van de toekomst Het aandeel 65-plussers per 100 20 tot 64 jarigen - de zogeheten 'grijze druk'- zal stijgen van 21,3% in 2009 naar 41,1% in 2040. Vanaf 2025 zal bovendien het aantal 80-plussers for Samenvatting Lijst met begrippen demografische ontwikkelingen Laatste update van het document: geleden. Lijst met alle begrippen uit de cursus demografische ontwikkelingen en maatschappelijke spanningen in alfabetische volgorde. €5,49

HC demografische ontwikkelingen- belangrijke termen. Demografische transitie = overgang van een situatie van hoge sterfte- en geboortecijfers. naar een situatie van lage sterft- en geboorte cijfers. Dit komt doordat door bijv verbeteren Demografische ontwikkelingen en ziektelast De echte vergrijzing, de groei van het aantal 75-plussers moet nog komen: van ongeveer 1,4 miljoen begin 2019 (8,1% van de bevolking) tot naar verwachting bijna 2,6 miljoen over 20 jaar (14,2% van de bevolking) Voor demografische ontwikkelingen wordt gebruik gemaakt van de bevolkings- en huishoudensprognose van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kernprognose 2016-2060. Zo worden de toekomstige bevolkingsomvang en -structuur als onderlegger gebruikt voor bijvoorbeeld de projecties van incidentie en prevalentie, en ook voor de projecties van zorguitgaven van de bevolking heeft de zorguitgaven dus laten stijgen. Het effect van deze demografische ontwikkelingen op de zorguitgaven wordt geïllustreerd door de rode lijn in figuur 1. 3 De blauwe lijn in figuur 1 geeft de ontwikkeling van de zorguitgaven als %bbp sinds 1972. De andere lijnen geven een decompositie voor dez een betrokken gemeenschap. En omdat ze wonen in het juiste huis waar gezondheid, zorg, levensgeluk en woongenot samenkomen. Alle ouderen een gezond thuis: een half miljoen woningen voor 2040 Dit is wat Zilveren Kruis en Syntrus Achmea alle 'ouderen' boven de 65 in Nederland toewensen: een gezond thuis. W

Horizon 2020: Gezondheid, demografische veranderingen en

 1. Monitoren. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) heeft monitoren samengesteld. Ze geven op een toegankelijke wijze een zo actueel mogelijk beeld van Fryslân in cijfers over de thema's wonen, inkomen, werk, gezondheid, zorg, sociale samenhang, onderwijs, bevolking en veiligheid. Hierbij worden kerncijfers, maar ook de beleving door de burger.
 2. Technologische ontwikkelingen bieden zowel mogelijkheden als uitdagingen. Met wearables kunnen mensen informatie over hun eigen (sport)prestaties en gezondheid meten, monitoren en delen. De big data bieden mogelijkheden om 'dichter op de bal te zitten'. Ecologische drijvende krachten
 3. ontwikkelingen en trends voor de nabije toekomst van de sport in de gemeente Bedum betekent. De volgende thema's komen aan de orde: • demografische ontwikkelingen; • ontwikkelingen op de sportmarkt; • accommodatieontwikkelingen; • gezondheid; • de rol van de lokale overheid. 2.2. Demografische ontwikkelingen. Nederlan
 4. De geestelijke gezondheidszorg is de laatste jaren enorm in beweging. Personeelstekorten, een grote zorgvraag, nieuwe wetten en technologische trends zullen de zorg verder, ingrijpend veranderen. In deze whitepaper lees je de 10 belangrijkste ontwikkelingen. Meer mensen doen een beroep op de ggz
 5. demografische ontwikkelingen (ontgroening, krimp beroepsbevolking, (dubbele) vergrijzing), hun de gezondheid van inwoners in de wijk te verbeteren. Dat blijkt in de praktijk nog lastig. Vroegsignalering van (gezondheids)problemen door wijkzorgteams gebeurt nog maar weinig, er word

Samenvatting 3. BSc Medische Informatiekunde 2019 - 2020 4502BM312Y. Thema 1. Volksgezondheid 1. College 2: Meten van volksgezondheid door middel van DALY's (07-10-2019) 1 Vóórkomen in de bevolking: 2 Impact van de volksgezondheid: 3 Maatschappelijke kosten: 3 College 3: Collectieve en individuele determinanten van de volksgezondheid in Nederland en in het buitenland Technologische ontwikkelingen leiden tot het oprekken van het begrip ziekte door uitgebreidere diagnostiek en behandelmogelijkheden. Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de houdbaarheid van de definitie ter discussie staat: in de huidige definitie ontbreken de dynamiek en het vermogen om te adapteren. Hoe kun je gezondheid ook omschrijven

Al met al is de vergrijzing de vanzelfsprekende uitkomst van deze twee succesvolle demografische ontwikkelingen. Vergrijzing in cijfers nu Rond 1900 was nog bijna de helft (ruim 44 procent) van de Nederlandse bevolking jonger dan 20 jaar, slechts 6 procent 65 jaar of ouder en 0,7 procent 80 jaar of ouder Verwachte ontwikkelingen Demografische ontwikkelingen. De aankomende vergrijzing (++) van de samenleving heeft impact op het beweeggedrag. Ouderen voldoen vaker aan de beweegnorm dan de rest van de bevolking. Dat heeft enerzijds te maken met de minder strenge eisen voor 55-plussers dan voor de jeugd en volwassenen tot 55 jaar De gezondheidszorg en maatschappelijke zorg moet in Europa niet alleen het hoofd bieden aan welbekende gevaren, maar heeft ook te maken met nieuwe ontwikkelingen en trends die geleid hebben tot een aantal nieuwe problemen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk die aangepakt en opgelost moeten worden

Demografische ontwikkelingen voorbeelden 5 demografische ontwikkelingen die een stevige invloed . Demografische ontwikkelingen tot 2020. De demografische ontwikkelingen tot 2020 zijn beter te voorspellen dan de economische ontwikkelingen, die zeker de laatste tijd een erg volatiel karakter hebben Het gaat om ontwikkelingen die deels al in gang zijn gezet. Denk bijvoorbeeld aan langer thuis wonen, de veranderende rol van de zorgprofessional en het nieuwe concept van positieve gezondheid. 1. Oud wordt u thuis. Mensen wonen vaker en langer thuis. Het percentage ouderen dat in een instelling woont daalt al jaren In gebieden met demografische krimp kan zich het tegenovergestelde voordoen. Politieke en institutionele ontwikkelingen. De aandacht voor gezondheid (+) is toegenomen in de maatschappij. De gevolgen van de obesogene samenleving (omgeving die uitnodigt tot eten en weinig bewegen). De ontwikkelingen in de voedingsmiddelenbranche gaan snel. Consumenten zijn kritischer, producten veranderen en innovatie en duurzaamheid zijn hot topics

 1. g van demografische, politieke, sociaal maatschappelijke, economische, technologische en ecologische trends
 2. De absolute incidentie in de jaren 2001-2011 is gestandaardiseerd, wat wil zeggen dat is gecorrigeerd voor demografische ontwikkelingen. Vervolgens is met behulp van een lineaire regressie-analyse de grootte van de verandering in de gestandaardiseerde incidentie over de periode 2001-2011berekend en is vastgesteld of er sprake is van een significante trend (P<0,05)
 3. 7.1 Demografische ontwikkelingen 60 7.2 Veranderingen in de gezondheid van ouderen 68 7.3 Sociale en culturele ontwikkelingen 71 7.4 Technologische ontwikkelingen 77 7.5 Economische ontwikkelingen 79 7.6 Samenvatting 82 Summary 84 Literatuur 88 Publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau 100 4 inhou
 4. Bovendien worden demografische ontwikkelingen beïnvloed door economische en sociaal-culturele ontwikkelingen, die op hun beurt weer worden beïnvloed door de demografie. Een hogere economische groei kan dan gemiddeld gepaard gaan met een hogere vruchtbaarheid, een hogere levensverwachting en meer instroom van buitenlandse migranten
 5. demografische ontwikkelingen op een laag geografisch schaalniveau (buurtniveau of lager). Op elk van bovenstaande punten is nog veel te winnen. In bestaande modellen wordt nauwelijks rekening gehouden met de rol die gezondheid speelt bij het besluit om al dan niet te verhuizen
 6. Dagelijkse werkelijkheid van het werkveld Zorg en Welzijn en organisaties van de gezondheidszorg 2.1 Gezondheidszorg en Welzijn in Nederland: Effecten van demografische ontwikkelingen op de organisatie van de gezondheidszorg en welzijnssector in Nederland: Demografische ontwikkelingen: veranderingen in geboorten, huwelijken, sterften, ziekten, enz. : de demografie bestudeert dergelijke.

Demografische ontwikkelingen De demografische veranderingen zetten onverkort door. Het aantal jonge inwoners zal verhoudingsgewijs afnemen, terwijl het aantal oudere inwoners in verhouding toeneemt 3. Demografische ontwikkelingen 3.1 Landelijke trends 3.2 Provincie Utrecht Demografische ontwikkelingen Grijze druk 4 Toekomstige ontwikkelingen; wat komt er op ons af? Deze kernboodschappen zijn gebaseerd op het Trendscenario en de Themaverkenningen van de VTV In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland.-2018.Ze geven een beeld van hoe onze volksgezondheid en zorg zich de komende 25 jaar ontwikkelen als we op de. en politieke ontwikkelingen, zowel binnen de gezondheidszorg als breder in de samenleving. Hierbij kan gedacht worden aan: Politieke ontwikkelingen (bv. transities, bekostiging, participatiesamenleving). Demografische ontwikkelingen (dubbele vergrijzing, toename aantal chronisch zieken) Beschrijving van voorgeschiedenis, verblijfplaatsen, problematiek, gezondheid en demografische kenmerken van Rotterdamse daklozen. Er is een hoofdrapportage en aparte tabellenbijlage met cijfers vanaf 2010. 2020-08-20 / Zorg, welzijn en gezondheid / 1112 k

3. Demografische ontwikkelingen - CB

 1. Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg. Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en zorg (Trimbos-instituut); Depressieproblematiek gemeten in Nederland (Trimbos-instituut); NEMESIS-2: een groot bevolkingsonderzoek naar psychisch welzijn en lichamelijke gezondheid. Dit onderzoek richt zich op diagnoses van psychische stoornissen, waaronder depressie (Trimbos-instituut)
 2. 1 Praktische opdracht Aardrijkskunde Demografie van Nederland in de 20e eeuw Praktische-opdracht door een scholier 4673 woorden 15 jaar geleden 5 34 keer beoordeeld Vak Aardrijkskunde INLEIDING Zoals ook al op de voor pagina te zien is, gaat mijn praktische opdracht over de demografische ontwikkeling van Nederland in de 20e eeuw. Verderop op de pagina introduceer ik de hoofdvraag en de daarbij.
 3. 3.2 Demografische ontwikkelingen 41 3.3 Concluderend 51 3.4 Regionale gegevens 51 Inhoudsopgave Vervolg Inhoudsopgave pagina 4. 3. 4 Tegen de achtergrond van toenemende marktwerking in de gezondheidszorg oriënteert Revalidatie Nederland zich op relevante ontwikkelingen voor de revalidatiesector
 4. Op de eerste plaats gaan we door demografische en technologische ontwikkelingen anders naar ziekte en gezondheid kijken. Er zijn zo meer zieken, tegelijkertijd door veroudering en toename van chronisch 'zieken' (co-morbiditeit) alsook door het oprekken van het begrip ziekte door uitgebreidere diagnostiek en behandelmogelijkheden

Veranderingen in de zorg en ondersteuning, demografische ontwikkelingen en een andere kijk op gezondheid, leiden tot nieuwe ruimtelijke opgaven en kansen in de woonwijken. De overheid doet een stap terug en verwacht van de burgers meer zelfredzaamheid. Ook van ouderen en kwetsbare mensen in buurten waar de sociale structuur niet zo solide is De oversterfte van 2020 en 2021 heeft geen impact op de onderliggende demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing van de bevolking op middellange en lange termijn. Het aantal personen op arbeidsleeftijd per persoon van 67 jaar en ouder daalt gestaag tot in 2040 (3,7 in 2020 en 2,6 in 2040)

1 Actuele ontwikkelingen en vraagstukken 6 1.1Demografische trends en sociaal culturele ontwikkelingen 7 1.2Beleid: zo lang mogelijk zelfstandig thuis 8 1.3Anders kijken naar gezondheid 9 1.4Diversiteit van ouderen: het belang van actieve betrokkenheid 11 1.5 Urgentie 1 Demografische ontwikkelingen staan op dit moment volop in de aandacht. Daarbij zijn de centrale thema's bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. Deze ontwikkelingen zien we ook in Noord-Holland, maar het opvallende is dat binnen Noord-Holland tegelijkertijd de bevolking in en rond Amsterdam juist hard groeit en dat het aantal jongeren daar nog steeds toeneemt Zorg (gezondheid) 7. Technologie (invloed van ICT op maatschappelijke terreinen) 8. Internationale context (globalisering) Het eerste domein, demografie, vormt het uitgangspunt van de verkenning. Wat weten we over de de demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan Trends en ontwikkelingen in de gezondheid en welzijn kunnen gevonden worden in de toenemende bezorgdheid om de psychische en fysieke gezondheid van de burgers, vanwege zaken als obesitas en stress. Ook een ontwikkeling hierin is het opnemen van de minder bedeelde mensen door natuurlijke gebieden in te richten en beschikbaar te stellen voor alle soorten mensen ontwikkelingen 'binnen' het thema, maar ook de gevolgen van factoren die niet direct tot het thema behoren. Zo heeft klimaatverandering grote invloed op water, groen en gezondheid, zijn demografische ontwikkelingen bepalend voor de woningbouwopgave, enzovoorts. Deze integrale benadering zorgt ervoor dat rekening wordt gehoude

Gezondheid en leefstijl Regiobeel

 1. Deze notitie schetst belangrijke mondiale demografische ontwikkelingen in de komende tien tot vijftien jaar en de gevolgen daarvan voor Nederland, in het bijzonder op het gebied van migratie, veiligheid, gezondheid/epidemiegevoeligheid, en economie-arbeidsmarkt
 2. December 2020- Demografie: Generatie Z wil vitaal zijn en leeft dus gezond. Zij wil een eerlijk en transparant verhaal. Door de eerder geschetste demografische ontwikkelingen zal dit alleen maar sneller toenemen. En wordt de transport- en logistieke markt dus nog dynamischer en volatieler dan ooit
 3. Op zoek naar de beste samenvattingen voor het vak demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen? Hier vind je samenvattingen van populaire studieboeken, bundels en oefenvragen
 4. In de factsheet Bevolking Dronten 2018 staan feiten en cijfers over de inwoners van Dronten. U vindt informatie over het aantal inwoners en de bevolkingssamenstelling qua leeftijd, sociaaleconomische status (SES), etnische achtergrond, huishoudens en de staat van werkeloosheid en schulden in Dronten. 1. Inwonersaantal Bijna 41.000 Dronter inwoners Dronten is met 40.797 inwoners de vierde [
 5. Deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om specifieke aandacht om nieuwe talenten aan te trekken, te behouden en om het beste uit je mensen te halen. Tevreden en betrokken medewerkers zijn productiever en gezonder. Voor 2020 ligt de focus voor HRM'ers dan ook met name op (werk)gelukkige medewerkers
 6. 5.12.Het besef dient te worden versterkt dat er een fundamenteel verband bestaat tussen het verbeteren van de positie van de vrouw en demografische ontwikkelingen, in het bijzondervia de verbeterde toegang van vrouwen tot onderwijs, programma's van eerstelijns- en gynaecologische gezondheidszorg, via economische onafhankelijkheid, en via hun daadwerkelijke, gelijkwaardige deelname op alle.
 7. De snelle demografische, sociale en economische ontwikkelingen in de samenleving vragen om veranderingen in de gezondheidszorg. Transformatie naar integrale, persoonlijke, op kennis gebaseerde en op uitkomsten georiënteerde gezondheid en zorg is nodig voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid

Bevolkingstrends - CB

 1. 2.2 Demografische en algemeen maatschappelijke ontwikkelingen 11 2.3 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 12 2.4 Wetgeving en overheidsregulering 13 2.5 Innovatieve- en technologische ontwikkelingen 14 2.6 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs 14 2.7 De te verwachten consequenties voor de tandarts 1
 2. in de langdurige zorg, namelijk de demografische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende veranderde kijk op gezondheid en gezondheidszorg (hoofdstuk 2). Bij een reis gaan de meeste mensen in elk geval de bekende hoogtepunten van een land of regio bezoeken. Naar analogie daarvan zal ik daarom vervolgen door ee
 3. Demografische ontwikkelingen en participatie. In 2016 had Utrecht circa 1,3 miljoen inwoners. Tot 2040 groeit het bewonersaantal naar verwachting met zo'n 160.000 mensen Dit komt mede door het groeiende besef dat natuur en landschap bijdragen aan gezondheid en welzijn
 4. g, gezondheidsbevordering en gezondheidsbewaking. De laatste tijd neemt de belangstelling voor preventie van ziekten toe (NPHF 'Van nazorg.
 5. Veiligheid en gezondheid 27 2.3.5. Comfort 30 2.3.6. Uitstraling 30 2.4. Wonen en energie 31 2.5. Conclusies en conflicten met betrekking tot het wonen na 2015 Naast economische en demografische ontwikkelingen hebben sociaal-culturele ontwikkelingen invloed op het bouwen en wonen. Recent zijn deze ontwikkelingen (sociaal-culturele.
 6. Een voorspelbare demografische ontwikkeling is de vergrijzing. Een groter deel van de bevolking is 50-plus en mensen leven langer. Daarnaast is de verwachting dat de bevolking zal groeien door immigratie. Deze demografische ontwikkelingen kunnen leiden tot sociaal-culturele veranderingendie effect hebben op het sportaanbod, het verenigingsleven o
 7. Met name zullen door ongunstige demografische ontwikkelingen de uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg sterk stijgen.. Specielt vil en ugunstig demografisk udvikling resultere i udgiftsstigninger til pensioner og sundhed

Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) RIV

Cijfers van het CBS over gezondheid en zorg waaronder levensverwachting, roken en gebruik e-sigaret, alcoholgebruik, overgewicht (obesitas), gebruik van cholesterolverlagers, doodsoorzaken, aantal huisartsen, langdurige zorg en opnameduur in het ziekenhuis Gezondheidszorg 2040. Nine de Boom HBO-Verpleegkunde Avans Hogeschool . Demografische ontwikkelingen . Vergrijzing: aantal ouderen neemt toe. Demografische ontwikkelingen (Gezonde) levensverwachting stijgt. 2019. 2040. Demografische ontwikkelingen . 1 op de 3 Nederlanders 2 of meer chronische aandoeningen Samenvatting 3.2 Volksgezondheid & Gezondheidszorg. Vak: Module 3.2: Volksgezondheid en gezondheidszorg (4502BM302Y) Samenvatting 3.2. BSc Medische Informatiekunde 2019 - 2020 4502BM312Y. Thema 1. Volksgezondheid 1. College 2: Meten van volksgezondheid door middel van DALY's (07-10-2019) 1. Vóórkomen in de bevolking: 2 Populaire studieboeken voor Gezondheid en Geneeskunde . Anatomie en fysiologie / Niveau 4 ThiemeMeulenhoff bv. Anatomie en fysiologie van de mens L. Gregoire, A. Straaten-Huygen. Anatomie en fysiologie, een inleiding F.H. Martini, E.F. Bartholomew. demografische ontwikkelingen en maatschappelijke spanningen Demografische ontwikkelingen als vergrijzing en verkleuring van de bevolking en verdunning [Afname van het gemiddelde aantal personen.] van huishoudens hebben gevolgen voor verschillende terreinen van de leefsituatie, zoals gezondheid, veiligheid, participatie, recreatie of het wonen

Trends en ontwikkelingen - Gezondheidszorg - ING - ING

Lijst met alle begrippen uit de cursus demografische ontwikkelingen en maatschappelijke spanningen in alfabetische volgorde Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van Ross en Wilson Anatomie en Fysiologie in gezondheid en ziekte A. Waugh, A. Grant. Bekijk alles voor Gezondheid en Geneeskunde verdelen in demografie, economie, politiek, sociaal-maatschappelijke factoren, technologie en sectorspecifieke trends. Deze trends zullen tussen nu en 2030 hun stempel drukken op de revalidatiezorg. 2 Trends en ontwikkelingen: een overzicht Demografie Economie Sociaal-maatschappelijk Technologie Politiek Sectorspecifie Kwadrant urgentie en opgaven. Dit kwadrant omvat het verzamelen van gegevens over: de mogelijkheden voor win-win kansen bij het meekoppelen met andere ontwikkelingen. Van belang is dat alle partijen (overheid, bedrijven, organisaties en burgers) bijdragen en zich herkennen in data, impact, scenario's en oplossingsrichtingen Home Gezondheid Hubs-markt - 2021, nieuwste ontwikkelingen, Covid19-analyse met de belangrijkste belangrijkste leveranciers | Groeivooruitzicht, nieuwe technologische innovatie, scenario voor zakelijke vraag en prognose tot 2027. hun eisen en de demografische complicaties

Demografische overgang in Fryslân. Fryslân heeft te maken met een demografische overgang. Decennialang groeide de bevolking jaarlijks. Deze groei is nu voorbij en de samenstelling van de bevolking is aan het veranderen. Het aantal senioren groeit en het aantal jongeren neemt af. Ook zijn er veranderingen in de huishoudenssamenstelling Voorbeelden van dergelijke vraagstukken zijn: gezond ouder worden, klimaatverandering, demografische veranderingen, duurzaamheid, de impact van technologische ontwikkelingen, vergrijzing, gezond en betaalbaar eten en het Europese integratieproces gezondheid, welzijn en participatie van de mens als geheel. Een brede kijk op zowel inhoud als organisatie van zorg ontbreekt. Maatschappelijke ontwikkelingen worden niet voldoende geïntegreerd. Dit leidt bijvoorbeeld tot: ! Gezondheidsrisico's door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen

ZBrede welvaart [ gaat om meer dan economie. Een goede gezondheid, een sociaal netwerk, schone lucht en een veilige omgeving spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen. De brede welvaart in Nederland is op materieel en sociaal gebied4in vergelijking met andere landen hoog. Demografische ontwikkelingen en ziektelast Door demografische ontwikkelingen, wijzigende wet- en regelgeving en veranderende zorg- en woonvoorkeuren verandert er veel in het sociaal domein. Ouderen en kwetsbare doelgroepen wonen langer zelfstandig en de toegang tot voorzieningen wordt steeds strenger. Er wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht van mensen Andere voorbeelden van demografische ontwikkelingen zijn groei in aantal kleine huishoudens, bevolkingsgroei, groei van het aantal allochtonen, etc. 2) Economische factoren. Economische ontwikkelingen zijn alle factoren die de economie beschrijven. Een belangrijke factor in je DESTEP analyse, die zowel positief als negatief kan uitpakken

Samenvatting Demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen en andere samenvattingen voor Samenvatting Demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen, Sociaal Werk. Volledige samenvatting van demografische ontwikkelingen en maatschappelijke veranderingen gegeven door Mieke Verhaeghe. Ikzelf behaalde 14/20 Verschillende ontwikkelingen zijn van invloed op de zorgvraag, zoals veranderingen in de demografie (meer ouderen), maar ook maatschappelijke ontwikkelingen (veranderende zorgvraag). Ondanks dat het aantal mensen dat last heeft van psychische klachten al 25 jaar redelijk stabiel is, zien we de laatste jaren een duidelijke stijging i Al deze ontwikkelingen helpen het hoofd bieden aan uitdagingen binnen de gezondheidszorg, zoals kostenbeheersing, beperkte beschikbaarheid en demografische verschuivingen. Het is van wezenlijk belang dat nieuwe mogelijkheden snel en op grote schaal worden doorgevoerd en dat het maximale uit alle beschikbare data wordt gehaald

DESTEP Algemeen SB

Volksgezondheid. In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is het belang van het gezondheidsbeleid benadrukt door te stellen dat bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid moet worden verzekerd (artikel 168, lid 1, VWEU). De. Gezondheid en gezondheidszorg worden beïnvloed door demografische, maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. De manier waarop de huidige gezondheidszorg is georganiseerd leidt tot fragmentatie en tot een focus op ziekte in plaats van gezondheid Deze ontwikkelingen worden mede bepaald door veranderende waarden en normen in de samenleving en door maatschappelijke processen. Omgekeerd zijn de ontwikkelingen die zich voordoen in de omvang, de samenstelling en de ruimtelijke verdeling van de bevolking weer van invloed op verschillende maatschappelijke processen als huisvesting, arbeidsmarkt, sociale zekerheid en gezondheidszorg

Hoe gaat het met gezondheid en welzijn in een context van

De gezondheidszorg in Nederland is volop aan verandering onderhevig. Maatschappelijke, technologische, demografische, sociaal-culturele, economische en epidemiologische ontwikkelingen zorgen voor de nodige veranderingen. Naast deze veranderingen, brengt ook de marktwerking voor alle partijen in de zorg belangrijke veranderingen met zich mee Ontwikkelingen in de zorg 2017 - 2021. Het huidige zorgstelsel in Nederland is de afgelopen jaren aan flinke veranderingen onderhevig geweest mede vanwege de explosieve stijging van de zorgkosten. Sinds 2001 is de gezondheidszorg de grootste kostenpost met bijna 75 miljard euro. Dit is 30% van de rijksoverheidsuitgaven DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN Inleiding Afbakening van de ontwikkelingsruimte De definitie van de omgeving Internationale ontwikkelingen gezondheid 259 1 1.1.5 Beleidsconsequenties 26 1 11.2 Ontwikkelingen ten aanzien van maatschappelijke dienstverlening 26

Zorg: de (mogelijke) impact van de coronacrisis - FriesOplossingen | Rijk Zwaan

12 technologische ontwikkelingen in de zorg Vilan

3.1 Demografische kenmerken en arbeidsverleden 33 3.2 Gezondheidsklachten en ervaren gezondheid 34 3.3 Re-integratie inspanningen 37 3.4 Werkhervatting 40 3.5 WIA-aanvraag en -toekenning 43 3.6 Uitsteleffect en retourstroom 46 3.7 Conclusies 47 4 Gezondheidsperceptie en begeleiding in 2007 en 2012 49 4.1 Inleiding 4 Arbeidsmarkt gezondheidszorg. In de verschillende sectoren binnen de gezondheidszorg zijn diverse beroepen actief. De zorgvraag stijgt door toenemende welvaart, technologische ontwikkelingen en demografische ontwikkelingen. Sommige prognoses gaan uit van een verdubbeling van de zorguitgaven in 2040 landelijke maar ook naar regionale ontwikkelingen te kijken. In dit rapport doen we dat tot en met 2040, een jaar waarvoor via het rivm ramingen beschikbaar zijn van de gezond-heidstoestand van ouderen (rivm 2018). De regionale demografische cijfers ontlenen we aan de regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019 van pbl en cbs. 5 inleidin De gevolgen van ontwikkelingen in demografische en gezondheidskenmerken worden geanalyseerd aan de hand van CBS-data. Hiervoor worden de POLS-module gezondheid 2008-2009, de POLS-module basis 20082009 en de Gezondheidsenquête 2010- 2013 gebruikt. Deze - datasets zijn representatief voor de Nederlandse bevolking. Het werkelijke gebruik van. In het groenboek worden een aantal belangrijke ontwikkelingen in het kader van de uitdagingen rondom demografische ontwikkelingen uitgelicht. De sterk gestegen levensverwachting in Europa is een grote verworvenheid. Deze trend heeft echter ook een aanzienlijke impact op het dagelijkse leven van mensen en op onze samenlevingen

9 trends in de ouderenzorg Vilan

2.5 Analyse: demografische ontwikkelingen Almelo Almelo ontgroent en vergrijst. Zo is het aantal jongeren (0 -25 jaar) in de periode 2008 -2018 afgenomen (-1.185). Het aantal inwoners van 65 jaar en ouder is tegelijk fors toegenomen (+3.187). In 2018 is 19% van de inwoners 65 jaar of ouder. In 2040 zal dit aandeel 28% zijn. Het aandee Haarlemmermeer is goed op weg om door te groeien naar de gezondste regio van Nederland. Dat blijkt uit het regiobeeld Haarlemmermeer van de gemeente Haarlemmermeer, de lokale zorg- en welzijnsorganisaties en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De samenwerkingspartners bepalen samen op welke zorg- en welzijnsonderwerpen de focus komt te liggen

Samenvatting demografische ontwikkelingen en

Demografische ontwikkelingen worden beïnvloed door economische en sociaal- culturele ont-wikkelingen, die op hun beurt weer worden beïnvloed door de demografie. De complexiteit van al deze ontwikkelingen en hun wederzijdse beïnvloeding maakt het opstellen van accur a Demografische ontwikkelingen en de vraag naar mondzorg Om te bepalen hoeveel tandartsen en mondhygiënisten nodig zijn in de toekomst (en een bijpassend instroomadvies voor de opleiding te kunnen geven) wordt een capaciteitsraming gedaan De levensverwachting van Nederlanders neemt toe. Maar de verschillen tussen verschillende groepen in ons land zijn groot. Inzicht in deze gezondheidsverschillen is essentieel om tot een effectieve aanpak te komen. In dit dashboard ziet u daarom cijfers over gezondheidsproblemen, zorg en preventie, participatie en sociale omgeving De demografische ontwikkelingen zijn ook van invloed op de arbeidsmarkt, waar in de toekomst steeds minder geschoolde arbeidskrachten beschikbaar zullen zijn.. Om dit dreigende tekort aan geschoolde arbeidskrachten met succes op te vangen, moeten ondernemingen enerzijds de gezondheid, competentie en motivatie van bestaande werknemers in stand houden en uitbreiden, en zich anderzijds.

Rapportage sport: stabiliteit tegen trend in - Sport

Demografische ontwikkelingen hebben steeds sterker invloed

Met onze zaden leggen we de basis voor gezonde en aantrekkelijke groenten. De wereldbevolking groeit en de eisen aan voedsel worden steeds hoger. Onze teelt- en marketingspecialisten staan daarom in nauw contact met de hele groenteketen. We bespreken marktontwikkelingen, consumententrends en demografische ontwikkelingen om de juiste prioriteiten te stellen in onze veredelingsprogramma's Profielwerkstuk over Demografie Nederland 20e eeuw voor het vak aardrijkskunde. Dit verslag is op 13 januari 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (6e klas vwo

Duurzaamheidsverslag 2013 Zuidas by Asega MediaPascale Peters hoogleraar Strategisch Human ResourceInventaris van de publieke woningen | perspectiveBedrijvendynamiek en ontwikkeling van de werkgelegenheid

Karlien Douma. Stuur een e-mail. Bel: 06 30 51 30 18. facebook Linkedin. Ruim tien jaar werk ik als adviseur en projectleider voor de publieke sector. Veel maatschappelijke vraagstukken zijn nooit af door demografische ontwikkelingen, maatschappelijke initiatieven, politieke keuzes en/of veranderende behoeften bij de doelgroepen En dat in een samenleving die duurzaam, gezond, veilig en sociaal, dynamisch en innovatief is. Daarbij is ruimte is voor het nieuwe wonen. Als gevolg van demografische ontwikkelingen zijn de woonbehoeftes van de huidige inwoners in Geleen namelijk veranderd Trends in de zorg zijn er legio. Soms zijn deze algemeen en sectoroverstijgend zoals globalisering, conjunctuurschommelingen en demografische ontwikkelingen (gevolgen vergrijzing gezondheidszorg). Maar er zijn ook meer specifieke trends in de zorgbranche voor de eigen gezondheid leiden tot kansen voor het zorgtoerisme. Vanwege de grote invloed van de demografische ontwikkeling op deze marktanalyse, zal deze in de volgende paragraaf verder worden uitgewerkt, ook specifiek voor het onderzoeksgebied. 3.2 Demografische ontwikkelingen in Nederland en Belgi